Znalecké posudky 2023

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.9.2023Znalecký posudok č. 142/2023 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku registra "C" KN parc.č.15145/17 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, na ulici Bajkalská, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Nivy (pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1).
14.9.2023Znalecký posudok č. 1/2023 - Ing. Igor Niko [PDF, 1 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN C parc. č. 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334 a 2335 k. ú. Dúbravka , obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV.
14.9.2023Znalecký posudok č. 3/2023 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 27,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok registra „C KN “ parcelné číslo 2870/1 - ostatná plocha o výmere 49m2 a pozemok registra „C KN “ parcelné číslo 2870/41 – vinica o výmere 20m2, katastrálne územie Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, vytvorených z pozemku registra „E KN“ parcelné číslo 22318, evidovaného na liste vlastníctva číslo 4971, na základe Geometrického plánu číslo 125/2017, vyhotovený dňa 13.09.2017, úradne overený pod číslom 2133/2017 dňa 03.11.2017, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
14.9.2023Znalecký posudok č. 2/2023 - Ing. arch. M. Haviar [PDF, 964 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - budov/stavieb športového ihriska Krasňany bez súpisného čísla, ktoré sa nachádzajú v areály TJ Krasňany na pozemkoch C KN parc.č. 17358/1, a 17358/4 až 17358/7 - športové ihrisko, ktoré bolo v rokoch 1975 až 1986 vybudované v akcii Z - Obvodným národným výborom Bratislava III., pozemky pod stavbami sú zapísané na LV č. 8324 v k. ú. Rača obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III., za účelom majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností.
14.9.2023Znalecký posudok č. 6/2023 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,7 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na Hanulovej ulici - parcely číslo 2336 - 2349 v k.ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 5977, v spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.9.2023
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2023

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2023

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.