Znalecké posudky 2022

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
8.11.2022Znalecký posudok č. 379/2022 - Ing. Mgr. Jana Pecníková [PDF, 350 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. C KN č.15, zapísaného na liste vlastníctva č. 326, v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov, kat. územie Ružinov.
24.6.2022Znalecký posudok č. 17/2022 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10374/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 791 m2 (podľa GP č. 30095/2016), parc. č. 10374/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 989 m2, parc. č. 10372 – ostatná plocha o výmere 257 m2 v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov registra "C" KN parc. č. 22000/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1757 m2 v rozsahu podľa GP č. 526/2022, parc. č. 11903/284 - ostatné plochy o výmere 723 m2, parc. č. 11903/283 ostatné plochy o výmere 27 m2, LV č. 5426, v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III., vo vlastníctve Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, za účelom vzájomného majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností.
13.6.2022Znalecký posudok č. 114/2022 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcely číslo 6029/1, /2, /3, spolu s výmerou 464 m2, zapísané na LV č. 1201 v k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, za účelom predaja pozemku
2.6.2022Znalecký posudok č. 10/2022 - Ing. Igor Niko [PDF, 2,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemky KN C 4666 a 4667 k. ú. Petržalka, pozemky KN C 967 a 968 k.ú. Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V a pozemky KN C 18168/2 a 18170/2 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.12.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2022

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2022

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.