Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
1.2.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Rača, registra „C“ parc.č. 891/297 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51m2, vytvorený geometrickým plánom č. 11/2019, vo vlastníctve hl.m.
SR Bratislavy.
25.1.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
garáž, súp.č. 8927 na pozemku registra "C" KN parc.č. 275/14, k.ú. Ružinov v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II, vedenej na LV č.1 pre účel plánovaného prevodu vlastníckeho práva
26.8.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Peter Swan [PDF, 539 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov na parcele registra „E“ KN č. 19177/1 o výmere 23 m2, k.ú. Rača
21.7.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Peter Swan [PDF, 539 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov na parcele registra „E“ KN č. 19177/1 o výmere 23 m2, k.ú. Rača
25.1.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 671 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 2170/26 zastavané plochy a nádvoria , odčleneného GP č. 19/2020 od pozemku reg."E" parc.č. 2990/4 evidovaného na LV č. 5920 , katastrálne územie Dúbravka , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemku.
20.11.2021Znalecký posudok č. 107/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 710 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemku KN p. č. 5359/1, katastrálne územie Petržalka , pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú na predmetný pozemok
20.9.2021Znalecký posudok č. 108/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 218 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu na pozemku v k.ú. Vajnory, parc. registra „E“ KN č. 349/2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 1207/2021, v prospech žiadateľa o zriadenie vecného bremena
21.7.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Vajnory: pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 3100, 2870/1, 4207/2, 4209/1, 4207/3, LV č. 5389 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 1121/16, 1121/18, 1121/20, LV č. 249 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva VAJNORY, za účelom vzájomného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov formou zámeny.
1.2.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 705 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 2264, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4747, k.ú. Karlova Ves v podiele 40890/78600, za účelom vyporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
26.8.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. 17057/200 (diel č.7) o výmere 102m2 – orná pôda, v katastrálnom území Trnávka, podľa geometrického plánu č. č.52/2019, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
20.11.2021Znalecký posudok č. 116/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 711 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty , výšky nájmu a odplaty za zriadenie vecného bremena k pozemku KN p. č. 5221/26, katastrálne územie Petržalka , Kočánkova ul. , za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku
20.11.2021Znalecký posudok č. 117/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 891 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty , výšky nájmu a odplaty za zriadenie vecného bremena k pozemku KN p. č. 5375/23, katastrálne územie Petržalka , Kočánkova ul. , za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku
20.11.2021Znalecký posudok č. 118/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 710 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty , výšky nájmu a odplaty za zriadenie vecného bremena k pozemku KN p. č. 5364/73, katastrálne územie Petržalka , Kočánkova ul. , za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku
26.8.2021Znalecký posudok č. 12/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 55,5 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemkov C KN parc.č. 17358/1 – ostatné plochy vo výmere 2930 m2, parc.č. 17358/5 – ostatné plochy vo výmere 1191 m2 a parc.č.17358/7 - ostatné plochy vo výmere 344 m2, v katastrálnom území Rača, evidovaných na liste vlastníctva č. 8324, vo vlastníctve SR – Okresný úrad Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
8.10.2021Znalecký posudok č. 12/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 55,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemkov C KN parc.č. 17358/1 – ostatné plochy vo výmere 2930 m2, parc.č. 17358/5 – ostatné plochy vo výmere 1191 m2 a parc.č.17358/7 - ostatné plochy
vo výmere 344 m2, v katastrálnom území Rača, evidovaných na liste vlastníctva č. 8324, vo vlastníctve SR – Okresný úrad Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
21.7.2021Znalecký posudok č. 120/2021 - Ing. Ján Karel, PhD, EUR ING [PDF, 4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti -
pozemok p.č. 21691/7 "C", ul. Hlavná, okres Bratislava III., obec BA - m.č. Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, na LV č. 3495, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
25.10.2021Znalecký posudok č. 121/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 550 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva presahu stavby, týkajúce sa pozemku registra "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21724/14 - zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného na LV č. 1656, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava
26.8.2021Znalecký posudok č. 130/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 572 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- Iná budova – na ul. Pri dvore 3, stavba s.č. 1018, postavená na pozemku KNC parc. č. 13616/1, k.ú. Nové Mesto, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Nové Mesto pre účely zaradenia majetku do účtovníctva.
21.7.2021Znalecký posudok č. 130/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 572 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- Iná budova – na ul. Pri dvore 3, stavba s.č. 1018, postavená na pozemku KNC parc. č. 13616/1, k.ú. Nové Mesto, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Nové Mesto pre účely zaradenia majetku do účtovníctva.
25.10.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcelné číslo 677 registra "E" KN v katastrálnom území Ružinv, za účelom odkúpenia spoluvlastníckeho podielu
13.6.2022Znalecký posudok č. 136/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcelné číslo 677 registra "E" KN v katastrálnom území Ružinov, za účelom odkúpenia spoluvlastníckeho podielu
26.8.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, a to pozemkov p.č. 4691/3, 4691/4, 4691/5 "C", ul. Muchovo námestie/Černyševského, okres Bratislava V, obec BA-m.č. Petržalka, LV č. 3095, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
21.7.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemky p.č. 4691/3, 4691/4, 4691/5 "C" Muchovo námestie/Černyševského, okres Bratislava V, obec BA-m.č. Petržalka, k.ú. Petržalka, na LV č. 3095, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
20.9.2021Znalecký posudok č. 138/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 11,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č.3287/24 - orná pôda o výmere 72m2, oddeleného geometrickým plánom č.8/2021 od pozemku registra "E" KN parc.č.1302/500 - ostatná plocha o výmere 93m2, situovanom mimo zastavaného územia MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, na ulici Domové role, v k.ú.Ružinov (nehnuteľnosť zapísaná na LV č.7868 v registri "E" KN).
26.8.2021Znalecký posudok č. 14/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 373 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve stavby na dobu neurčitú t. j. 2. nadzemné podlažie stavby presahuje do pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov cez časti pozemku registra "C" parc. č.: 22189/2 zastavané plochy a nádvoria, a to diel o výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 1201 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45/2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.