Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 62 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
1.2.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Rača, registra „C“ parc.č. 891/297 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51m2, vytvorený geometrickým plánom č. 11/2019, vo vlastníctve hl.m.
SR Bratislavy.
25.1.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
garáž, súp.č. 8927 na pozemku registra "C" KN parc.č. 275/14, k.ú. Ružinov v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II, vedenej na LV č.1 pre účel plánovaného prevodu vlastníckeho práva
21.7.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Peter Swan [PDF, 539 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov na parcele registra „E“ KN č. 19177/1 o výmere 23 m2, k.ú. Rača
25.1.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 671 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 2170/26 zastavané plochy a nádvoria , odčleneného GP č. 19/2020 od pozemku reg."E" parc.č. 2990/4 evidovaného na LV č. 5920 , katastrálne územie Dúbravka , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemku.
21.7.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Vajnory: pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 3100, 2870/1, 4207/2, 4209/1, 4207/3, LV č. 5389 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 1121/16, 1121/18, 1121/20, LV č. 249 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva VAJNORY, za účelom vzájomného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov formou zámeny.
1.2.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 705 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 2264, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4747, k.ú. Karlova Ves v podiele 40890/78600, za účelom vyporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
8.10.2021Znalecký posudok č. 12/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 55,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemkov C KN parc.č. 17358/1 – ostatné plochy vo výmere 2930 m2, parc.č. 17358/5 – ostatné plochy vo výmere 1191 m2 a parc.č.17358/7 - ostatné plochy
vo výmere 344 m2, v katastrálnom území Rača, evidovaných na liste vlastníctva č. 8324, vo vlastníctve SR – Okresný úrad Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
21.7.2021Znalecký posudok č. 120/2021 - Ing. Ján Karel, PhD, EUR ING [PDF, 4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti -
pozemok p.č. 21691/7 "C", ul. Hlavná, okres Bratislava III., obec BA - m.č. Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, na LV č. 3495, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
21.7.2021Znalecký posudok č. 130/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 572 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- Iná budova – na ul. Pri dvore 3, stavba s.č. 1018, postavená na pozemku KNC parc. č. 13616/1, k.ú. Nové Mesto, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Nové Mesto pre účely zaradenia majetku do účtovníctva.
13.6.2022Znalecký posudok č. 136/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcelné číslo 677 registra "E" KN v katastrálnom území Ružinov, za účelom odkúpenia spoluvlastníckeho podielu
21.7.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemky p.č. 4691/3, 4691/4, 4691/5 "C" Muchovo námestie/Černyševského, okres Bratislava V, obec BA-m.č. Petržalka, k.ú. Petržalka, na LV č. 3095, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
23.7.2021Znalecký posudok č. 14/2021 - CENEKON, a.s. [PDF, 373 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve stavby na dobu neurčitú t. j. 2. nadzemné podlažie stavby presahuje do pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov cez časti pozemku registra "C" parc. č.: 22189/2 zastavané plochy a nádvoria, a to diel o výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 1201 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45/2020
24.6.2022Znalecký posudok č. 144/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemku na Fedákovej ulici v Bratislave - parcely číslo 1350 a číslo 1351 zapísané na LV číslo 847 v k,ú. Dúbravka, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel určenia všeobecnej ceny nájmu
8.10.2021Znalecký posudok č. 15/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 525 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty Depa Janíkov dvor vrátane pozemkov vedených na LV 1748 a 2644 v Bratislave k. ú. Petržalka za účelom vloženia nehnuteľnosti do základného imania spoločnosti.
29.3.2022Znalecký posudok č. 151/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.4120/274, situovanom mimo zastavaného územia MČ Bratislava - Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, na ulici Strmý vŕšok, v k.ú. Záhorská Bystrica (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.1 ako "orná pôda").
18.3.2021Znalecký posudok č. 16/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 198 kB]
Aktualizácia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 573/13 a 573/14 v k.ú. Dúbravka s celkovou výmerou 65 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkmi priľahlých stavieb a vlastníkom pozemku.
15.3.2021Znalecký posudok č. 18/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 459 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemok parcelné číslo 9886/8, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Nivy, pozemok parcelné číslo 9886/140, zapísaný na liste vlastníctva číslo 4288, obec Bratislava, katastrálne územie Nivy, pre účel majetkovoprávneho usporiadania.
25.1.2021Znalecký posudok č. 2/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 1,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
novovzniknutého pozemku "KN C" parc.č. 3071/3, k.ú. Ružinov - záhrada vo výmere 151 m2, bez založeného LV vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, ktorý vznikol odčlenením od pozemkov "KN E" parc.č. 1334 a parc.č. 1337/100 na základe geometrického plánu č. 74/2020 pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
25.1.2021Znalecký posudok č. 2/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 7,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva presahu stavby heliportu na pozemku registra "C" parc.č.15294/49-diel 1 podľa GP, v k.ú.Ružinov, v zastavanom území mestskej časti Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II(pozemok zapísaný na LV č.9194).
18.3.2021Znalecký posudok č. 21/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 887 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na časti pozemku KN p. č. 7/3 , katastrálne územie Lamač , podľa geometrického plánu číslo 08 - 04/2020 , diel 1 , pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú na predmetnú časť pozemku
26.4.2021Znalecký posudok č. 29/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 888 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena , práva prechodu a prejazdu a práva stavby (umiestnenie komunikácie) na novovzniknutom pozemku KN p. č. 13 145/157, zastvaná plocha o výmere 80m2 katastrálne územie Nové Mesto , podľa geometrického plánu číslo 19012019 , pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
21.7.2021Znalecký posudok č. 31/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 405 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1190/1, 1190/2, 1191/1, 1191/2, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, zapísané na liste vlastníctva číslo 847, obec
ratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel majetkovoprávneho usporiadania.
26.4.2021Znalecký posudok č. 32/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 671 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 10109/15 zastavané plochy a nádvoria , evidovaného na LV č. 4288 , katastrálne územie Nivy , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemku.
21.7.2021Znalecký posudok č. 37/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,5 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu (prístup ku garážam), na pozemku v Bratislave v k.ú. Nivy, parc č. 9882/4 s výmerou 207 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
29.3.2021Znalecký posudok č. 37/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu peši na pozemkoch registra "E" KN parc.č.19051 (lesný pozemok o výmere 87m2, LV č.400) a registra "C" KN parc.č.19058 (ostatná plocha o výmere 1128m2, LV č.1) v MČ Bratislava - Rača, okres Bratislava III, k.ú.Rača. Rozsah vecného bremena o výmere 16m2 vytvorený
geometrickým plánom číslo: 36762067-0101/2021.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 62 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.