Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.7.2021Znalecký posudok č. 65/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 2044/25 v k.ú. Staré Mesto, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel prevodu vlastníctva v prospech vlastníka stavby postavenej na tejto parcele.
23.7.2021Znalecký posudok č. 45/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 43,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty prevádzkového areálu "Leberfinger súp.č.1869" na ulici Viedenská cesta č.257, v zastavanom území Mestskej časti Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V, situovaného na pozemkoch parc.č.5130/1, 5130/2, 5130/3, 5130/4, 5131, 5132/1, 5132/2, 5129/2, 5129/3, v k.ú.Petržalka, vrátane pozemkov(nehnuteľnosti zapísané na LV č.1.
23.7.2021Znalecký posudok č. 14/2021 - CENEKON, a.s. [PDF, 373 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve stavby na dobu neurčitú t. j. 2. nadzemné podlažie stavby presahuje do pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov cez časti pozemku registra "C" parc. č.: 22189/2 zastavané plochy a nádvoria, a to diel o výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 1201 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45/2020
21.7.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemky p.č. 4691/3, 4691/4, 4691/5 "C" Muchovo námestie/Černyševského, okres Bratislava V, obec BA-m.č. Petržalka, k.ú. Petržalka, na LV č. 3095, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
21.7.2021Znalecký posudok č. 130/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 572 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- Iná budova – na ul. Pri dvore 3, stavba s.č. 1018, postavená na pozemku KNC parc. č. 13616/1, k.ú. Nové Mesto, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Nové Mesto pre účely zaradenia majetku do účtovníctva.
21.7.2021Znlecký posudok č. 11/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
novovytvoreného pozemku parc. č. 17057/200 (diel č.7) o výmere 102m2 – orná pôda, v katastrálnom území Trnávka, podľa geometrického plánu č. č.52/2019,
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,
pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
21.7.2021Znalecký posudok č. 9/2021 - CENEKON, s.r.o. [PDF, 334 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" v k.ú. Petržalka, parc. č. 4620/12 zastavané plochy a nádvoria LV 1748 , vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a p. č 4690/122 LV č. 2676 vo vlastníctve Tatra banka, a. s.
21.7.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Peter Swan [PDF, 539 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov na parcele registra „E“ KN č. 19177/1 o výmere 23 m2, k.ú. Rača
21.7.2021Znalecký posudok č. 47/2021 - Findex, s.r.o. [PDF, 1,6 MB]
Obslužný objekt a objekt bývalej plynomerne v Kúpeľoch Grossling, nachádzajúce sa na pozemku p.č. 219 v k.ú. Staré Mesto, pre účel evidencie majetku
21.7.2021Znalecký posudok č. 42/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 172 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 21357, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1656, obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel bankového a grantového financovania a nepeňažného vkladu do základného imania.
21.7.2021Znalecký posudok č. 38/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 694 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 21 552/5 a 21 552/6 zastavané plochy a nádvoria , evidovaného na LV č. 4288 , katastrálne územie Staré Mesto , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov
21.7.2021Znalecký posudok č. 120/2021 - Ing. Ján Karel, PhD, EUR ING [PDF, 4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti -
pozemok p.č. 21691/7 "C", ul. Hlavná, okres Bratislava III., obec BA - m.č. Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, na LV č. 3495, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
21.7.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Vajnory: pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 3100, 2870/1, 4207/2, 4209/1, 4207/3, LV č. 5389 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 1121/16, 1121/18, 1121/20, LV č. 249 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva VAJNORY, za účelom vzájomného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov formou zámeny.
21.7.2021Znalecký posudok č. 92/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 671 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN E“ parc. č. 3057/27, k.ú. Devín, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Devín,
• Pozemky „KN C“ parc. č. 1209/30, 1993/7, k.ú. Devín, zapísané na liste vlastníctva č. 649, k.ú. Devín,
za účelom zámeny pozemkov
21.7.2021Znalecký posudok č. 91/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 600 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 365/2, k.ú. Jarovce zapísaný na liste vlastníctva č. 1237, k.ú. Jarovce, za účelom predaja pozemku.
21.7.2021Znalecký posudok č. 38/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na Súťažnej ul. č. 1, parc. č. 9867/3, /4, /5, /6, k.ú. Nivy, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel predaja pozemku vlastníkom stavieb garáží postavených na týchto parcelách.
21.7.2021Znalecký posudok č. 37/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,5 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu (prístup ku garážam), na pozemku v Bratislave v k.ú. Nivy, parc č. 9882/4 s výmerou 207 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
21.7.2021Znalecký posudok č. 31/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 405 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1190/1, 1190/2, 1191/1, 1191/2, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, zapísané na liste vlastníctva číslo 847, obec
ratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel majetkovoprávneho usporiadania.
21.7.2021Znalecký posudok č. 6/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemkov „KN C" v katastrálnom území Lamač, pozemok parc.č. 2813/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, pozemok parc.č. 2813/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 3758 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
26.4.2021Znalecký posudok č. 67/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 864 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 15585/2, k.ú. Ružinov v podiele 1/1 pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti – vyporiadanie vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
26.4.2021Znalecký posudok č. 44/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 1,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 7776/22, 7776/24, 7776/61, 7776/64, 7776/76, 7776/77, 21725/8, 21725/10, 21725/11 situovaných na Námestí slobody a parc.č.21740/9 situovanom na ulici Vazovova v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, všetko v k.ú.Staré Mesto (zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.2139, 8937).
26.4.2021Znalecký posudok č. 38/201 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.2386/48, 2386/49, 2386/50, 2386/51, 2386/52, 2386/54, situovaných na ulici Slávičie údolie v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, v k.ú.Staré Mesto (zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.1656).
26.4.2021Znalecký posudok č. 32/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 671 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 10109/15 zastavané plochy a nádvoria , evidovaného na LV č. 4288 , katastrálne územie Nivy , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemku.
26.4.2021Znalecký posudok č. 29/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 888 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena , práva prechodu a prejazdu a práva stavby (umiestnenie komunikácie) na novovzniknutom pozemku KN p. č. 13 145/157, zastvaná plocha o výmere 80m2 katastrálne územie Nové Mesto , podľa geometrického plánu číslo 19012019 , pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
29.3.2021Znalecký posudok č. 61/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 787 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: umiestnenia a užívania stavby – vjazdov/výjazdov v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom – DISCOVERY TOWER, Mlynské Nivy, Bratislava“ na dobu neurčitú na novovytvorených pozemkoch „KNC“ parc. č. 21844/ 129, 21844/131, 21844/133, k.ú. Nivy ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 0711/2020, k.ú. Nivy, ktorý bol vyhotovený GEOMETRES s.r.o., dňa 09.11.2020, autorizačne overený Ing. Andrejom Gáľom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 27.11.2020 pod číslom G1 – 2401/2020,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.