Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 12 z celkového počtu 62 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.3.2021Znalecký posudok č. 5/2021 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 938 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Vrakuňa parc. č. 1173/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 871m2 a novovytvorené pozemky parc. č. 1173/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parc. č. 1173/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2, parc. č. 1173/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
15.3.2021Znalecký posudok č. 18/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 459 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemok parcelné číslo 9886/8, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Nivy, pozemok parcelné číslo 9886/140, zapísaný na liste vlastníctva číslo 4288, obec Bratislava, katastrálne územie Nivy, pre účel majetkovoprávneho usporiadania.
16.2.2021Znalecký posudok č. 4/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 12,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty výšky nájmu od 1.1.2021 za užívanie a prístup asfaltovej plochy (miestnej komunikácie) na pozemkoch parc.č.958/10, 958/25, 958/27, k.ú.Devín, situovanej na Muránskej ulici v Bratislave - mestskej časti Devín, mimo zastavaného územia mestskej časti, okres Bratislava IV.
16.2.2021Znalecký posudok č. 4/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva stavby, prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na pozemkoch registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto na p.č. 4433/24, 69, 92, 117, 118, 121-126, 158, 187, 188, 189, 191, 193, 196, 198-203, 205, LV č. 1656 vo vlastníctve
hl.m. SR Bratislavy
1.2.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Rača, registra „C“ parc.č. 891/297 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51m2, vytvorený geometrickým plánom č. 11/2019, vo vlastníctve hl.m.
SR Bratislavy.
1.2.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 705 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 2264, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4747, k.ú. Karlova Ves v podiele 40890/78600, za účelom vyporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
1.2.2021Znalecký posudok č. 6/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 2,7 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc.č.2256, 2257, 2258, v k.ú.Dúbravka, na ulici M.Sch.Trnavského 1,3,5, v zastavanom území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v okrese Bratislava IV (pozemky zapísané na LV č.4821).
1.2.2021Znalecký posudok č. 5/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 1,3 MB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností v katastrálnom území Staré Mesto zapísaných na liste vlastníctva číslo 1656 a to pozemkov KN reg. C číslo 218 a 219 a stavby súpisné číslo 28 na pozemku parcela číslo 219 a stavby súpisné číslo 62 a pozemku parcela číslo 218 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislavy
25.1.2021Znalecký posudok č. 2/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 1,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
novovzniknutého pozemku "KN C" parc.č. 3071/3, k.ú. Ružinov - záhrada vo výmere 151 m2, bez založeného LV vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, ktorý vznikol odčlenením od pozemkov "KN E" parc.č. 1334 a parc.č. 1337/100 na základe geometrického plánu č. 74/2020 pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
25.1.2021Znalecký posudok č. 2/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 7,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva presahu stavby heliportu na pozemku registra "C" parc.č.15294/49-diel 1 podľa GP, v k.ú.Ružinov, v zastavanom území mestskej časti Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II(pozemok zapísaný na LV č.9194).
25.1.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
garáž, súp.č. 8927 na pozemku registra "C" KN parc.č. 275/14, k.ú. Ružinov v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II, vedenej na LV č.1 pre účel plánovaného prevodu vlastníckeho práva
25.1.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 671 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 2170/26 zastavané plochy a nádvoria , odčleneného GP č. 19/2020 od pozemku reg."E" parc.č. 2990/4 evidovaného na LV č. 5920 , katastrálne územie Dúbravka , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemku.

Zobrazených je 12 z celkového počtu 62 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.