Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.8.2021Znalecký posudok č. 93/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 403 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti - stavba s.č. 815 na Maróthyho ulici č. 4 v Bratislave, s pozemkom parc.č. 3172 a 3173 v k.ú. Staré Mesto, pre účel zámeny nehnuteľností.
26.8.2021Znalecký posudok č. 43/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,2 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov reg. „C“ v k.ú. Dúbravka, p.č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611m2, LV 6957, novovytvorená p.č. 3400/276 – ostatná plocha vo
výmere 666m2, vzniknutá podľa GP č. 79/2021, odčlenením dielu č. 2 od p.č. 3400/276 LV 6957 a novovytvorená p.č. 3400/278 – ostatné plochy vo
výmere 1447, vzniknutá podľa GP č. 79/2021 zlúčením dielu č.1 vo výmere 224 m2 z p.č. 3400/3, LV č. 847, dielu č. 2 vo výmere 170m2 z p.č. 3400/276, LV č. 6957 a dielu č. 3 vo výmere 1053m2 z p.č. 3400/158, LV č. 847.
26.8.2021Znalecký posudok č. 90/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 638 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v Bratislave, zapísaných na LV č. 3147 v k.ú. Rača - stavby s.č. 7634, 9369, 9370, 9371 a pozemok parc. č. 3282/2, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR.
26.8.2021Znalecký posudok č. 12/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 55,5 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemkov C KN parc.č. 17358/1 – ostatné plochy vo výmere 2930 m2, parc.č. 17358/5 – ostatné plochy vo výmere 1191 m2 a parc.č.17358/7 - ostatné plochy vo výmere 344 m2, v katastrálnom území Rača, evidovaných na liste vlastníctva č. 8324, vo vlastníctve SR – Okresný úrad Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
24.6.2022Znalecký posudok č. 144/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemku na Fedákovej ulici v Bratislave - parcely číslo 1350 a číslo 1351 zapísané na LV číslo 847 v k,ú. Dúbravka, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel určenia všeobecnej ceny nájmu
13.6.2022Znalecký posudok č. 136/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcelné číslo 677 registra "E" KN v katastrálnom území Ružinov, za účelom odkúpenia spoluvlastníckeho podielu
29.3.2022Znalecký posudok č. 151/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.4120/274, situovanom mimo zastavaného územia MČ Bratislava - Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, na ulici Strmý vŕšok, v k.ú. Záhorská Bystrica (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.1 ako "orná pôda").
28.3.2022Znalecký posudok č. 85/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 14,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.1311/23, 1311/24, 1311/25, 1311/26, 1311/27, 1311/28, 1311/30 vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy, na ulici Adámiho, v zastavanom území MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, v.k.Karlova Ves, podľa geometrického plánu č.382/2021.
10.2.2022Znalecký posudok č. 58/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 4,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov reg. „C“ v k.ú. Ružinov, p.č. 15263/10-19 vo vlastníctve hl.m.SR Bratislavy (pozemky pod garážovým radom na Teslovej ulici), LV č. 1201.
8.10.2021Znalecký posudok č. 15/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 525 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty Depa Janíkov dvor vrátane pozemkov vedených na LV 1748 a 2644 v Bratislave k. ú. Petržalka za účelom vloženia nehnuteľnosti do základného imania spoločnosti.
8.10.2021Znalecký posudok č. 71/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 201 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, zapísaných na LV č. 847, stavby s.č. 3084 a pozemkov C KN parc. č 3423/10, 11, 2, 143, 150, 151, 154, 79, 81, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR.
8.10.2021Znalecký posudok č. 60/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 231 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty vecného bremena- právo stavby (spevnená plocha) na pozemku parcelné číslo 22306/2, katastrálne územie Vinohrady, evidovaný na liste vlastníctva číslo 2212, v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 92/2020- diel 1 vo veľkosti 76 m2, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
8.10.2021Znalecký posudok č. 81/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR: - pozemok v k.ú. Staré Mesto, parcely č. 1419/1, 1419/2, 1421, 1422, - pozemok v k.ú. Nové Mesto, parcely č. 15123/4, /10, /14, /25, /74, /75, /84, /97, 175, /176, /209, /212, /213, - pozemok v k.ú. Vinohrady, parcela č. 19685/3, - stavby v k.ú. Petržalka, súpisné č. 3116, 3196.
8.10.2021Znalecký posudok č. 77/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 259 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na Rožňavskej ulici v Bratislave, k.ú. Trnávka, parcely číslo: 17007/2, 17007/4, 17007/5, 17007/6, 17007/7, 17007/8, 17007/23, 17007/24, 17007/25, 17007/26, 17007/30, 17007/31, 17007/32, 17007/33, 17007/34, 17007/35, 17007/36, 17007/37, 17007/38, 17007/39, 17007/40, 17007/41, 17007/42, 17009/1, 17009/2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účely uplatnenia bezdôvodného obohatenia.
8.10.2021Znalecký posudok č. 68/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 670 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 3692/2 , katastrálne územie Vrakuňa , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov.
8.10.2021Znalecký posudok č. 60/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 704 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na časti pozemku KN C p. č. 210, katastrálne územie Devínska Nová Ves , podľa geometrického plánu číslo 5 - 2021 , diel 1 , pre účel plánovaného uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú
8.10.2021Znalecký posudok č. 58/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 576 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov KN reg. C p.č. 33/5, 33/6 a 33/7 zastavaná plocha a nádvoria , katastrálne územie Záhorská Bystrica , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva
8.10.2021Znalecký posudok č. 93/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 403 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti - stavba s.č. 815 na Maróthyho ulici č. 4 v Bratislave, s pozemkom parc.č. 3172 a 3173 v k.ú. Staré Mesto, pre účel zámeny nehnuteľností.
8.10.2021Znalecký posudok č. 43/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,2 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov reg. „C“ v k.ú. Dúbravka, p.č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611m2, LV 6957, novovytvorená p.č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 666m2, vzniknutá podľa GP č. 79/2021, odčlenením dielu č. 2 od p.č. 3400/276 LV 6957 a novovytvorená p.č. 3400/278 – ostatné plochy vo výmere 1447, vzniknutá podľa GP č. 79/2021 zlúčením dielu č.1 vo výmere 224 m2 z p.č. 3400/3, LV č. 847, dielu č. 2 vo výmere 170m2 z p.č. 3400/276, LV č. 6957 a dielu č. 3 vo výmere 1053m2 z p.č. 3400/158, LV č. 847.
8.10.2021Znalecký posudok č. 90/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 638 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v Bratislave, zapísaných na LV č. 3147 v k.ú. Rača - stavby s.č. 7634, 9369, 9370, 9371 a pozemok parc. č. 3282/2, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR.
8.10.2021Znalecký posudok č. 12/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 55,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemkov C KN parc.č. 17358/1 – ostatné plochy vo výmere 2930 m2, parc.č. 17358/5 – ostatné plochy vo výmere 1191 m2 a parc.č.17358/7 - ostatné plochy
vo výmere 344 m2, v katastrálnom území Rača, evidovaných na liste vlastníctva č. 8324, vo vlastníctve SR – Okresný úrad Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
8.10.2021Znalecký posudok č. 92/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 672 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 3667/4 a 3667/6 katastrálne územie Petržalka, pre plánované majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti medzi Železnicami Slovenskej republiky a Hlavným mestom SR Bratislava formou zámeny pozemkov.
8.10.2021Znalecký posudok č. 89/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 685 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "E" KN parc. č. 15101/102 , 15099/100, 15105/100, 15106, 15108/100, 15107, 15109/1, 15098, 15096/2 katastrálne územie Trnávka , pre plánované majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti medzi Železnicami Slovenskej republiky a Hlavným mestom SR Bratislava formou zámeny pozemkov.
23.7.2021Znalecký posudok č. 81/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 14,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.1311/23, 1311/24, 1311/25, 1311/26, 1311/27, 1311/28, 1311/30 vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy, na ulici Adámiho, v zastavanom území MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, v.k.Karlova Ves, podľa geometrického plánu č.382/2021.
23.7.2021Znalecký posudok č. 68/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 260 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR - v k.ú. Nivy p.č. 15354/31, /68, /70, časť p.č. 15354/72, v k.ú. Nové Mesto p.č. 11561/22, v k.ú. Petržalka p.č. 4924, 4921/31, časť p.č. 4922/1, p.č. 1236, 1237, 1238, 1239, 1668, časť p.č. 1661, p.č. 937/9, časť p.č. 937/12, časť p.č. 937/6, časť E p.č. 6001/17, stavba s.č. 1220, p.č. 4723/4, časť p.č. 4723/1.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.