Znalecké posudky 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.9.2021Znalecký posudok č. 138/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 11,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č.3287/24 - orná pôda o výmere 72m2, oddeleného geometrickým plánom č.8/2021 od pozemku registra "E" KN parc.č.1302/500 - ostatná plocha o výmere 93m2, situovanom mimo zastavaného územia MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, na ulici Domové role, v k.ú.Ružinov (nehnuteľnosť zapísaná na LV č.7868 v registri "E" KN).
20.9.2021Znalecký posudok č. 50/2021 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie VB práva vybudovania a osadenia elektronabíjacej stanice s
prípojkou NN cez časti pozemkov parc. č. 495 a 499/2 k. ú. Lamač, v rozsahu podľa GP č. 3-35/2020.
20.9.2021Znalecký posudok č. 74/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 172 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemky parcelné číslo 21698/2 a 18155/5, zapísané na liste vlastníctva číslo 3495, obec Bratislava, katastrálne územie Vinohrady, pre účel zaradenia majetku do účtovníctva.
20.9.2021Znalecký posudok č. 77/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemku na Rožňavskej ulici v Bratislave, k.ú. Trnávka, parcely číslo: 17007/2, 17007/4, 17007/5, 17007/6, 17007/7, 17007/8, 17007/23, 17007/24, 17007/25, 17007/26, 17007/30, 17007/31, 17007/32, 17007/33, 17007/34, 17007/35, 17007/36, 17007/37, 17007/38, 17007/39, 17007/40, 17007/41, 17007/42, 17009/1, 17009/2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účely uplatnenia bezdôvodného obohatenia.
20.9.2021Znalecký posudok č. 89/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 685 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "E" KN parc. č. 15101/102 , 15099/100, 15105/100, 15106, 15108/100, 15107, 15109/1, 15098, 15096/2 katastrálne územie Trnávka , pre plánované majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti medzi Železnicami Slovenskej republiky a Hlavným mestom SR Bratislava formou zámeny pozemkov.
20.9.2021Znalecký posudok č. 92/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 672 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 3667/4 a 3667/6 katastrálne územie Petržalka, pre plánované majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti medzi Železnicami Slovenskej republiky a Hlavným mestom SR Bratislava formou zámeny pozemkov.
20.9.2021Znalecký posudok č. 95/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 463 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva stavby previsov budovy na Černyševského 50 v Bratislave, nad časti pozemkov parc. č. 4690/18 v zábere 88 m2 a parc. č. 4620/4 v zábere 11 m2 v k.ú. Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
26.8.2021Znalecký posudok č. 14/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 373 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve stavby na dobu neurčitú t. j. 2. nadzemné podlažie stavby presahuje do pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov cez časti pozemku registra "C" parc. č.: 22189/2 zastavané plochy a nádvoria, a to diel o výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 1201 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45/2020
26.8.2021Znalecký posudok č. 9/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 334 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" v k.ú. Petržalka, parc. č. 4620/12 zastavané plochy a nádvoria LV 1748 , vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a p. č 4690/122 LV č. 2676 vo vlastníctve Tatra banka, a. s.
26.8.2021Znalecký posudok č. 85/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 14,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.1311/23, 1311/24, 1311/25, 1311/26, 1311/27, 1311/28, 1311/30 vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy, na ulici Adámiho, v zastavanom území MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, v.k.Karlova Ves, podľa geometrického plánu č.382/2021.
26.8.2021Znalecký posudok č. 1/2021 - Ing. Peter Swan [PDF, 539 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov na parcele registra „E“ KN č. 19177/1 o výmere 23 m2, k.ú. Rača
26.8.2021Znalecký posudok č. 130/2021 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 572 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- Iná budova – na ul. Pri dvore 3, stavba s.č. 1018, postavená na pozemku KNC parc. č. 13616/1, k.ú. Nové Mesto, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Nové Mesto pre účely zaradenia majetku do účtovníctva.
26.8.2021Znalecký posudok č. 68/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 260 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR - v k.ú. Nivy p.č. 15354/31, /68, /70, časť p.č. 15354/72, v k.ú. Nové Mesto p.č. 11561/22, v k.ú. Petržalka p.č. 4924, 4921/31, časť p.č. 4922/1, p.č. 1236, 1237, 1238, 1239, 1668, časť p.č. 1661, p.č. 937/9, časť p.č. 937/12, časť p.č. 937/6, časť E p.č. 6001/17, stavba s.č. 1220, p.č. 4723/4, časť p.č. 4723/1.
26.8.2021Znalecký posudok č. 45/2021 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 43,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty prevádzkového areálu "Leberfinger súp.č.1869" na ulici Viedenská cesta č.257, v zastavanom území Mestskej časti Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V, situovaného na pozemkoch parc.č.5130/1, 5130/2, 5130/3, 5130/4, 5131, 5132/1, 5132/2, 5129/2, 5129/3, v k.ú.Petržalka, vrátane pozemkov(nehnuteľnosti zapísané na LV č.1.
26.8.2021Znalecký posudok č. 65/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 2044/25 v k.ú. Staré Mesto, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel prevodu vlastníctva v prospech vlastníka stavby postavenej na tejto parcele.
26.8.2021Znalecký posudok č. 11/2021 - Ing. Katarína Šilhárová [PDF, 2,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. 17057/200 (diel č.7) o výmere 102m2 – orná pôda, v katastrálnom území Trnávka, podľa geometrického plánu č. č.52/2019, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, pre účel plánovaného prevodu vlastníckych práv
26.8.2021Znalecký posudok č. 136/2021 - Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING [PDF, 3,4 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, a to pozemkov p.č. 4691/3, 4691/4, 4691/5 "C", ul. Muchovo námestie/Černyševského, okres Bratislava V, obec BA-m.č. Petržalka, LV č. 3095, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
26.8.2021Znalecký posudok č. 15/2021 - Cenekon, a.s. [PDF, 525 kB]
Odhad všeobecnej hodnoty Depa Janíkov dvor vrátane pozemkov vedených na LV 1748 a 2644 v Bratislave k. ú. Petržalka za účelom vloženia nehnuteľnosti do základného imania spoločnosti.
26.8.2021Znalecký posudok č. 71/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 201 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, zapísaných na LV č. 847, stavby s.č. 3084 a pozemkov C KN parc. č. 3423/10,11,2,143,150,151,154,79,81, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR.
26.8.2021Znalecký posudok č. 60/2021 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 231 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty vecného bremena- právo stavby (spevnená plocha) na pozemku parcelné číslo 22306/2, katastrálne územie Vinohrady, evidovaný na liste vlastníctva číslo 2212, v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 92/2020- diel 1 vo veľkosti 76 m2, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
26.8.2021Znalecký posudok č. 81/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, za účelom zámeny s Ministerstvom vnútra SR: - pozemok v k.ú. Staré Mesto, parcely č. 1419/1, 1419/2, 1421, 1422, - pozemok v k.ú. Nové Mesto, parcely č. 15123/4, /10, /14, /25, /74, /75, /84, /97, 175, /176, /209, /212, /213, - pozemok v k.ú. Vinohrady, parcela č. 19685/3, - stavby v k.ú. Petržalka, súpisné č. 3116, 3196.
26.8.2021Znalecký posudok č. 77/2021 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 259 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na Rožňavskej ulici v Bratislave, k.ú. Trnávka, parcely číslo: 17007/2, 17007/4, 17007/5, 17007/6, 17007/7, 17007/8, 17007/23, 17007/24, 17007/25, 17007/26, 17007/30, 17007/31, 17007/32, 17007/33, 17007/34, 17007/35, 17007/36, 17007/37, 17007/38, 17007/39, 17007/40, 17007/41, 17007/42, 17009/1, 17009/2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účely uplatnenia bezdôvodného obohatenia.
26.8.2021Znalecký posudok č. 68/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 670 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 3692/2 , katastrálne územie Vrakuňa , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov
26.8.2021Znalecký posudok č. 60/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 704 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na časti pozemku KN C p. č. 210, katastrálne územie Devínska Nová Ves , podľa geometrického plánu číslo 5 - 2021 , diel 1 , pre účel plánovaného uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú
26.8.2021Znalecký posudok č. 58/2021 - Ing. Viliam Antal [PDF, 576 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov KN reg. C p.č. 33/5, 33/6 a 33/7 zastavaná plocha a nádvoria , katastrálne územie Záhorská Bystrica , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva

Zobrazených je 25 z celkového počtu 116 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.