Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.9.2019Znalecký posudok č. 10/2019 - Ing, Miroslava Juritková [PDF, 2,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Ružinov, registra „C“ parc.č. 3319/34 – ostatné plochy o výmere 267 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
27.11.2019Znalecký posudok č. 103/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 206 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave I, parcely registra „C“ č. 7670/86, 7670/87 a 21725/38 v k.ú. Staré Mesto, odčlenených od parciel č. 7670/2 a 21725/1, podľa Geometrického plánu č. 30242/2019.
23.12.2019Znalecký posudok č. 104/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 192 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - strpenie umiestnenia a rekonštrukcie trafostanice na pozemku v Bratislave v k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, odčlenenom od pozemku reg. "E" parc. č. 920/100, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
27.11.2019Znalecký posudok č. 105/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 694 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, jednorázovej odplaty za zriadenie práva prechodu a prejazdu na pozemkoch KN reg. C parc. č. 19 229/283 a 19 229/284, vytvorených geometrickým plánom č, 29/2019, katastrálne územie Vinohrady, lokalita Laurotova ul.
16.9.2019Znalecký posudok č. 11/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 1,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2392/26, ktorý bol GP č. 48/2019 odčlenený od pozemku registra „C“ KN, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2392/22.
23.12.2019Znalecký posudok č. 110/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 666 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C par. č. 309/7 a reg. E parc. č. 2262 , katastrálne územie Devín , pre plánovaný prevod vlastníctva
23.12.2019Znalecký posudok č. 114/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 668 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc. č. 5269/1 , 5269/53 , 5269/54 , 5269/61, 5269/62 zapísaných na LV č. 1395, katastrálne územie Podunajské Biskupice, Bratislava , Baltská ul. pre plánovaný prevod vlastníctva pozemkov
27.11.2019Znalecký posudok č. 12/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 2,8 MB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Rača a to novovytvoreného pozemku parc.č. 930/4 – záhrady o výmere 310 m2, vzniknutého podľa GP č. 110/2019 z časti E pozemku parc.č. 927/2, LV č. 400, diel 2 a z časti E pozemku parc.č. 930/5, LV č. 11173, diel 3, vo vlastníctve hlavného mesta, za účelom predaja pozemku.
26.9.2019Znalecký posudok č. 124/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 463 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 842/5, k.ú. Petržalka zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, k.ú. Petržalka v podiele 1/1 pre účel predaja
12.9.2019Znalecký posudok č. 125/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc.č.2669/5 a 2669/22 na ulici Ružičková v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, v k.ú.Ružinov (zapísané na LV č.7868).
25.9.2019Znalecký posudok č. 128/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.3672/8 na ulici Kopčianska, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1049 vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s.
25.9.2019Znalecký posudok č. 129/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 7,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.5088/14, 5088/15 v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, v k.ú.Petržalka (zapísaných na LV č.2644) vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy
11.2.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 293 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelné číslo 4046/2 a 4044/2, v zmysle geometrického plánu číslo 02/2016 zo dňa 17.08.2016, obec Bratislava‐ m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
27.11.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 2,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Nivy, registra „C“ KN parc.č. 10125/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
10.10.2019Znalecký posudok č. 135/2019 -Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 674 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na pozemku KN C parc. č. 1007/238, k.ú. Rača, evidovanom na liste vlastníctva č. 400, k.ú. Rača pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
26.9.2019Znalecký posudok č. 137/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 19,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov registra "C" KN parc.č.1446, 1447, 1506/1, 1506/2, 71, 72, 73, 1112, 1113, 1114, 1445/3, v k.ú. Petržalka, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č.1283
26.6.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 641 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4075/14 a 4075/124 na základe GP č. 18/2019 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu vlastníctva pozemku
15.4.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 586 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "E" KN parc. č. 1532/100 - ostatná plocha vo výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 7278 a pozemok registra "C" KN parc. č. 2899/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 zapísaného na LV č. 1, v k. ú. Podunajské Biskupice, obec BA - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, podľa geometrického plánu GP č. 82/2018
16.10.2019Znalecký posudok č. 145/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 12,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.4934/30, situovanom na ulici Stará Vajnorská, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, k.ú.Nové Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.5567).
27.11.2019Znalecký posudok č. 151/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 8,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.573/25 (vytvorený GP č.12/2015 z pozemku parc.č.573/16), pozemku parc.č. 563/11 (vytvorený GP č.12/2015 z pozemkov parc.č.563/7 a 563/6) na ulici Koprivnická, v MČ Bratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV, k.ú.Dúbravka (zapísané na LV č.847 a LV č.5920).
27.8.2019Znalecký posudok č. 16/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 860 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parcely KN-C č. 17023/158, 163, 221, 263 k. ú. Trnávka, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II. vytvorené z parcely KN-E č. 22087/400 podľa GP č. 7/2019, pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
11.3.2020Znalecký posudok č. 169/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 844 kB]
stanovenia spoluvlastníckych podielov v polyfunkčnom objekte súp.č.2691 - "Staromestská knižnica" - na Blumentálskej ul.č.10/a, v Bratislave-mestskej časti Staré Mesto, situovanom na pozemkoch parc.č.10319/4, 10319/5, 10319/6, v k.ú.Staré Mesto(zapísaný na LV č.1656)
27.8.2019Znalecký posudok č. 17/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú. Karlova Ves, registra „C“ parc. č. 1426/96 – ostatné plochy o výmere 19 m2, LV č. 46 definovanom ako diel č. 1 v GP č. 96/2019, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., Bratislavský kraj, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
27.11.2019Znalecký posudok č. 17/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 862 kB]
vo veci stanovenia hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k.ú. Vrakuňa.
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 15,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty na pozemok na p.č. 22198/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 61m2 a p.č. 22198/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.