Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 22 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
20.5.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Čavojský & Partners, a.s. [PDF, 660 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť-pozemok CKN 15296/181, k.ú. Nivy m.č.: Ružinov, Bratislava II., zapísaný na LV 4288.
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 15,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty na pozemok na p.č. 22198/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 61m2 a p.č. 22198/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave V, parcely registra „C“ č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1 a 3802, zapísané na LV č. 4833 v k.ú. Petržalka, s celkovou výmerou 887 m2, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
20.5.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 507 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Pozemok „KN C“ parc. č. 14813/174, 14813/213, k.ú. Trnávka zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Trnávka v podiele 1/1 pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti – vyporiadanie vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. Barbara Chamulová [PDF, 403 kB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 21586/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8 m2 zapísaného na LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
20.5.2019Znalecký posudok č. 32/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN katastrálne územie Rača, parc. č. 2471/51 podľa GP č. 21-2/2018, ktorý vznikol z pozemku registra "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 2474 - vinice, zapísaný na LV č. 400, Bratislava, Piesková ul. pre plánovaný prevod vlastníctva
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" katastrálne územie Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, 5409/11, 6409/13, 5409/15, 5409/18 zapísaných na LV č. 1395, Bratislava, Lotyšská ul. pre plánovaný predaj citovaných pozemkov
15.4.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 586 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "E" KN parc. č. 1532/100 - ostatná plocha vo výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 7278 a pozemok registra "C" KN parc. č. 2899/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 zapísaného na LV č. 1, v k. ú. Podunajské Biskupice, obec BA - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, podľa geometrického plánu GP č. 82/2018
15.4.2019Znalecký posudok č. 66/2019 - Ing. J. Karel, PhD. [PDF, 3,7 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (VŠHVB pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemok (diel) p. č. pôvodná 115/2 „E“, diel č. 1 – 30 m2, ul. Mandľová č. 1, okres Bratislava V, obec BA-m.č. JAROVCE, k. ú. Jarovce, na LV č. 1237, a GP č. G1-1196/2018 (145/2017A),  Pozemok (diel) p. č. pôvodná 115/2 „E“, diel č. 1 – 146 m2, ul. Mandľová č. 1, okres Bratislava V, obec BA-m.č. JAROVCE, k. ú. Jarovce, na LV č. 1237, a GP č. G1-2114/2018 (145/2017/B).
15.4.2019Znalecký posudok č. 64/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemky p. č. 7938/44, 7938/47, ul. Björnsonova č. 12, 14, 16, okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ k. ú. Staré Mesto, na LV č. 8925. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
15.4.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 5,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemky p. č. 1669/27, 1169/543, 1669/454, 1669/455, ul. Pribišova, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, na LV č. 3076. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
15.4.2019Znalecký posudok č. 23/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 166 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III - parcely číslo 1832/11 a 1832/98 v k.ú. Rača, s celkovou výmerou 275 m2, pre účel prevodu vlastníctva.
12.3.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 3728 k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., Bratislavský kraj, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
12.3.2019Znalecký posudok č. 5/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku v k. ú. Nové Mesto, KN-C parc. č. 13608/164 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2 vytvoreného GP č. 1/2019 oddelením od pozemku KN - E parc. č. 13610/3, LV č. 1, k. ú. Nové Mesto, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
12.3.2019Znalecký posudok č. 8/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Novovytvorených pozemkov p.č. 3416/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 354 m2, p.č. 3416/181 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77 m2, p.č. 3416/182 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2 a p.č. 3417/4 – ostatná plocha vo výmere 148 m2, k.ú. Dúbravka, odčlenených GP č. 61/2018, úradne overený pod č. G1-2862/2018 od pozemku reg. „E“ parc.č. 2134, LV 5920.
25.2.2019Znalecký posudok č. 2/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 625 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 37/8 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
11.2.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
11.2.2019Znalecký posudok č. 7/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 9739/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 510 m2, LV č. 3930, registra „C“ parc. č. 9739/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 391 m2, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
11.2.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,1 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemkov v k.ú. Karlova Ves, registra „C“ parc. Č. 2870/1- ostatné plochy o výmere 49 m2 a parc. Č. 2870/41 – vinica o výmere 20m2, vytvorených z pozemku registra „E“ parc. Č. 22318 evidovaný na LV č. 4971 geometrickým plánom č. 125/2017 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava.
11.2.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 293 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelné číslo 4046/2 a 4044/2, v zmysle geometrického plánu číslo 02/2016 zo dňa 17.08.2016, obec Bratislava‐ m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.2.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 221 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1180, 1181, 1182, 1183, 1202, 1203, 1204, 1205, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1232/2, 1232/3, 1233/1, 1234, 1235, 1236, 1237, zapísané na liste vlastníctva číslo 4971, obec Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
14.1.2019Znalecký posudok č. 4/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 197 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva presahu, na pozemku v Bratislave - parcelné č. 21345/4 v k.ú. Staré Mesto, podľa Geometrického plánu č. 1/2019, zo dňa 09.01.2019.

Zobrazených je 22 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.