Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
12.9.2019Znalecký posudok č. 10/2019 - Ing, Miroslava Juritková [PDF, 2,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Ružinov, registra „C“ parc.č. 3319/34 – ostatné plochy o výmere 267 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
27.8.2019Znalecký posudok č. 17/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú. Karlova Ves, registra „C“ parc. č. 1426/96 – ostatné plochy o výmere 19 m2, LV č. 46 definovanom ako diel č. 1 v GP č. 96/2019, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., Bratislavský kraj, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
27.8.2019Znalecký posudok č. 65/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 172 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 573/12, 573/13 a 573/14 v k.ú. Dúbravka s celkovou výmerou 188 m2, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkmi priľahlých stavieb a vlastníkom pozemku.
27.8.2019Znalecký posudok č. 31/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Staré Mesto, registra „C“ parc. č. 21586/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7m2, LV č. 1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
27.8.2019Znalecký posudok č. 94/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 698 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na pozemkoch registra KN C parc. č. 1112/2, 1110/6, k.ú. Devínska Nová Ves podľa geometrického plánu č. 388/2018, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý bol vyhotovený Radovanom Verčíkom – RV GEO, s.r.o., dňa 10.10.2018, označených ako diel 1 a vytvorených z pozemku registra „KN E“ parc. č. 668/1, k.ú. Devínska Nová Ves pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
27.8.2019Znalecký posudok č. 68/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 205 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 573/21, 573/23, 565/11 a 565/12 v k.ú. Dúbravka, podľa geometrického plánu č. 5/2019 z 31.05.2019, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkmi priľahlej stavby rodinného domu a vlastníkom pozemku.
27.8.2019Znalecký posudok č. 93/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 647 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva stavby polopodzemného kontajnerového státia na časti pozemku registra KN „E“ parc. č. 3724/3, k.ú. Karlova Ves – „Diel 1“ – vo výmere 23 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 165/2018, k.ú. Karlova Ves, ktorý bol vyhotovený 111 Abacones, s.r.o., dňa 26.11.2018, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
27.8.2019Znalecký posudok č. 16/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 860 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parcely KN-C č. 17023/158, 163, 221, 263 k. ú. Trnávka, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II. vytvorené z parcely KN-E č. 22087/400 podľa GP č. 7/2019, pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
29.7.2019Znalecký posudok č. 40/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 1 MB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty oplotenia Grassalkovichovej záhrady /obvodový múr a brány/ a verejného záhradného osvetlenia na pozemku - parc. KN č. 7721/1 v MČ Bratislava - Staré Mesto , k.ú. Staré Mesto, za účelom zaradenia novoobjaveného majetku do učtovníctva
29.7.2019Znalecký posudok č. 30/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí a zabezpečenia prístupu k nim na dobu neurčitú na pozemkoch v k.ú. Devín, registra „C“ parc. č. 384/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2, LV č. 2982 a p.č. 384/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, LV č. 3283 vo vlastníctve príp. spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
29.7.2019Znalecký posudok č. 61/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 343 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, práva stavby spevnených plôch (parkovacia plocha, vjazd do garáže), na pozemkoch v Bratislave, parcelné č. 21649/4, 22305/3 a 22306/26 v k.ú. Vinohrady, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 95/2018, zo dňa 10.09.2018.
26.6.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 641 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4075/14 a 4075/124 na základe GP č. 18/2019 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu vlastníctva pozemku
26.6.2019Znalecký posudok č. 75/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 666 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 5197/2, k.ú. Podunajské Biskupice zapísaný na liste vlastníctva č. 359, k.ú. Podunajské Biskupice (spoluvlastnícky podiel 1/3)
pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
26.6.2019Znalecký posudok č. 49/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 166 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave II, parcely registra „C“ č. 1815/2 v k.ú. Vrakuňa s výmerou 7 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
26.6.2019Znalecký posudok č. 78/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby, opráv, prevádzkovania inžinierskej siete s príslušenstvom - NN prípojky a elektronabíjacieho zariadenia ABB Terra 53 na časti pozemku(diel 1) registra "C" KN parc.č.15123/9, k.ú.Nové Mesto.
26.6.2019Znalecký posudok č. 58/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 468 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, pre účel ich zámeny:
- Pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, parcely číslo 2845/7, 2845/8, 2845/21, 2846, 2848/1, 2848/2, 2848/3, 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57, 2848/64, 2848/158, k.ú. Petržalka.
- Pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava, parcely číslo , 15294/1, 15294/13, 15294/19, 15294/21, 15294/23, 15294/24, 15294/35, 15294/47, 15294/48, 15294/49, 15294/50, 15294/51, 15294/244, 15294/275, 15294/276, 15554/2, k.ú. Ružinov.
26.6.2019Znalecký posudok č. 63/219 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 356 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, práva prechodu peši na pozemku v Bratislave, parcelné č. 3180/6 a 3180/11 v k.ú. Ružinov, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 161/2018, zo dňa 13.11.2018
26.6.2019Znalecký posudok č. 84/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 530 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 5018/333, 5018/334, k.ú. Ružinov zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Ružinov, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
26.6.2019Znalecký posudok č. 33/219 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 165 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1559/12, 1866/34, 1866/35, 1866/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 4292, obec Bratislava, katastrálne územie Petržalka, pre účel majetkovoprávneho vysporiadania.
26.6.2019Znalecký posudok č. 47/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 819 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, pre účel ich zámeny:
- Pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava pod stavbami Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej ulici v k.ú. Ružinov, podľa priloženého zoznamu,
- Pozemok vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR, parc. č. 5214/6 v k.ú. Petržalka, parc. č. 5576/1 v k.ú. Petržalka, parc. č. 5186/2 v k.ú. Staré Mesto.
30.5.2019Znalecký posudok č. 28/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 119 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 11373, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5567, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel vysporiadania vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
30.5.2019Znalecký posudok č. 76/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty výšky odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena - práva stavby "komunikácia Matejkova ulica" na pozemkoch registra "C" KN v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves - parc.č.1522/7, 1524/8 a 1525.
30.5.2019Znalecký posudok č. 8/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 799 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 518/5 a 518/7 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
30.5.2019Znalecký posudok č. 71/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN v k.ú.Rača, parc.č.422/21 - ostatné plochy o výmere 7m2, novovytvorená parcela podľa GP č.1514/19.
20.5.2019Znalecký posudok č. 55/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 930 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva vybudovania a užívania verejnej rampy na novovzniknutom pozemku „KN C“ parc. č. 7800/24, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 23/2018, k.ú. Staré Mesto, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.