Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
12.3.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 3728 k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., Bratislavský kraj, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
11.2.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,1 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemkov v k.ú. Karlova Ves, registra „C“ parc. Č. 2870/1- ostatné plochy o výmere 49 m2 a parc. Č. 2870/41 – vinica o výmere 20m2, vytvorených z pozemku registra „E“ parc. Č. 22318 evidovaný na LV č. 4971 geometrickým plánom č. 125/2017 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava.
26.6.2019Znalecký posudok č. 58/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 468 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, pre účel ich zámeny:
- Pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, parcely číslo 2845/7, 2845/8, 2845/21, 2846, 2848/1, 2848/2, 2848/3, 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57, 2848/64, 2848/158, k.ú. Petržalka.
- Pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava, parcely číslo , 15294/1, 15294/13, 15294/19, 15294/21, 15294/23, 15294/24, 15294/35, 15294/47, 15294/48, 15294/49, 15294/50, 15294/51, 15294/244, 15294/275, 15294/276, 15554/2, k.ú. Ružinov.
20.5.2019Znalecký posudok č. 55/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 930 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva vybudovania a užívania verejnej rampy na novovzniknutom pozemku „KN C“ parc. č. 7800/24, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 23/2018, k.ú. Staré Mesto, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
26.11.2019Znalecký posudok č. 50/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 258 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 1197/27, zapísaný na liste vlastníctva číslo 8, obec Bratislava, katastrálne územie Ružinov, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
12.3.2019Znalecký posudok č. 5/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku v k. ú. Nové Mesto, KN-C parc. č. 13608/164 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2 vytvoreného GP č. 1/2019 oddelením od pozemku KN - E parc. č. 13610/3, LV č. 1, k. ú. Nové Mesto, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
26.6.2019Znalecký posudok č. 49/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 166 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave II, parcely registra „C“ č. 1815/2 v k.ú. Vrakuňa s výmerou 7 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
26.11.2019Znalecký posudok č. 48/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová [PDF, 2,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Devín, registra „C“ parc. č. 1564/4 – záhrady o výmere 10m2, parc.č. 1579/1 – záhrady o výmere 174 m2, parc. č. 1580/1 – záhrady o výmere 226m2, parc.č. 1581/1 – záhrady o výmere 225m2 vytvorených GP č. 108/2019 vo vlastníctve hl.m.SR Bratislavy.
26.6.2019Znalecký posudok č. 47/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 819 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, pre účel ich zámeny:
- Pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava pod stavbami Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej ulici v k.ú. Ružinov, podľa priloženého zoznamu,
- Pozemok vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR, parc. č. 5214/6 v k.ú. Petržalka, parc. č. 5576/1 v k.ú. Petržalka, parc. č. 5186/2 v k.ú. Staré Mesto.
15.4.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 5,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemky p. č. 1669/27, 1169/543, 1669/454, 1669/455, ul. Pribišova, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, na LV č. 3076. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
20.5.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 507 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Pozemok „KN C“ parc. č. 14813/174, 14813/213, k.ú. Trnávka zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Trnávka v podiele 1/1 pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti – vyporiadanie vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
18.10.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 8,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
novovytvoreného pozemku parc. č. 1945/8, k.ú. Vrakuňa v obci Bratislava - MČ Vrakuňa, okres Bratislava II za účelom predaja.
18.10.2019Znalecký posudok č. 44/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD, [PDF, 1,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 1947 a 1948, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, pri zohľadnení územného plánu a budúceho využitia územia. Zároveň žiadame zohľadniť existenciu zákonného vecného bremena na daných pozemkoch podľa zák. č. 66/2009 Z.z.
14.10.2019Znalecký posudok č. 43/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 226 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
stavba bez súpisného čísla, nezapísaná na liste vlastníctva, postavená na pozemku parcelné číslo 1213/8, obec Limbach, katastrálne územie Limbach,
pozemok parcelné číslo 1213/8 zapísaný na liste vlastníctva 338, obec Limbach, katastrálne územie Limbach, pre účel zamýšľaného prevodu vlastníctva.
23.12.2019Znalecký posudok č. 43/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
stavieb so s.č. 4003, 4004, 4005, 4006 a 4007 vrátane pozemkov registra „C“ KN parc.č. 2841/1,2,3,4,5,6, k.ú. Záhorská Bystrica, zapísaných na LV č. 4877 vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraj, pri zohľadnení územného plánu a budúceho využitia územia. Ide o areál Muničných skladov situovaných v lesnom prostredí.
27.9.2019Znalecký posudok č. 42/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 185 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemky parcelné číslo 2075/13 a 2075/15 vytvorené geometrickým plánom číslo 2207/2016, evidované v katastrálnej mape, nezaložený list vlastníctva, obec Bratislava- m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie
Záhorská Bystrica, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
21.10.2019Znalecký posudok č. 42/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov „E“ KN p.č. 17377/2,3,4,5,6,7, 17378, 17379/1, 17382, 17384, 17385, 17547, 17548, 17549, 17550, 17551, 17553, 17555, 17557 a 22263/2 v k.ú. Rača, LV č. 400, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy pri zohľadnení UP a budúceho využitia územia ako aj pri zohľadnení existencie zákonného vecného bremena na daných pozemkoch podľa zákona 66/2009 Z.z.
.
22.9.2019Znalecký posudok č. 41/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 275 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 2064/7, zapísaný na liste vlastníctva číslo 7186, obec Bratislava- m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
29.7.2019Znalecký posudok č. 40/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 1 MB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty oplotenia Grassalkovichovej záhrady /obvodový múr a brány/ a verejného záhradného osvetlenia na pozemku - parc. KN č. 7721/1 v MČ Bratislava - Staré Mesto , k.ú. Staré Mesto, za účelom zaradenia novoobjaveného majetku do učtovníctva
22.9.2019Znalecký posudok č. 40/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 259 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 257/5 vytvorený geometrickým plánom číslo 02/2018- odčlenením od pozemku parc. č.1412/100, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 7186, obec Bratislava- m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
14.1.2019Znalecký posudok č. 4/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 197 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva presahu, na pozemku v Bratislave - parcelné č. 21345/4 v k.ú. Staré Mesto, podľa Geometrického plánu č. 1/2019, zo dňa 09.01.2019.
11.3.2020Znalecký posudok č. 38/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 847 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom a. s. zriadiť a prevádzkovať vedenie na parc. č. 590/1 v rozsahu dielu 1 vo výmere 1 m2, k. ú. Dúbravka, podľa GP č. 83/2019, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" katastrálne územie Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, 5409/11, 6409/13, 5409/15, 5409/18 zapísaných na LV č. 1395, Bratislava, Lotyšská ul. pre plánovaný predaj citovaných pozemkov
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave V, parcely registra „C“ č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1 a 3802, zapísané na LV č. 4833 v k.ú. Petržalka, s celkovou výmerou 887 m2, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
26.6.2019Znalecký posudok č. 33/219 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 165 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1559/12, 1866/34, 1866/35, 1866/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 4292, obec Bratislava, katastrálne územie Petržalka, pre účel majetkovoprávneho vysporiadania.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.