Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.9.2019Znalecký posudok č. 40/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 259 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 257/5 vytvorený geometrickým plánom číslo 02/2018- odčlenením od pozemku parc. č.1412/100, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 7186, obec Bratislava- m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
22.9.2019Znalecký posudok č. 41/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 275 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 2064/7, zapísaný na liste vlastníctva číslo 7186, obec Bratislava- m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
25.9.2019Znalecký posudok č. 128/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.3672/8 na ulici Kopčianska, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1049 vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s.
25.9.2019Znalecký posudok č. 129/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 7,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.5088/14, 5088/15 v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, v k.ú.Petržalka (zapísaných na LV č.2644) vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy
26.9.2019Znalecký posudok č. 137/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 19,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov registra "C" KN parc.č.1446, 1447, 1506/1, 1506/2, 71, 72, 73, 1112, 1113, 1114, 1445/3, v k.ú. Petržalka, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č.1283
26.9.2019Znalecký posudok č. 124/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 463 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 842/5, k.ú. Petržalka zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, k.ú. Petržalka v podiele 1/1 pre účel predaja
27.9.2019Znalecký posudok č. 42/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 185 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemky parcelné číslo 2075/13 a 2075/15 vytvorené geometrickým plánom číslo 2207/2016, evidované v katastrálnej mape, nezaložený list vlastníctva, obec Bratislava- m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie
Záhorská Bystrica, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
27.9.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty - pozemkov registra KN C parc. č. 15303/7, 15303/16, 15303/17 a 15303/23 k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemkov
10.10.2019Znalecký posudok č. 90/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 175 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III na Hečkovej ulici - parcely registra „C“ č. 1606 s výmerou 1901 m2, zapísanej na LV č. 4164 v k.ú. Rača
10.10.2019Znalecký posudok č. 85/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 176 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 250/21, odčlenenej od pozemku reg. "E" parc. č. 360/202, zapísaného na LV č. 5920 v k.ú. Dúbravka, s výmerou 20 m2
10.10.2019Znalecký posudok č. 135/2019 -Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 674 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na pozemku KN C parc. č. 1007/238, k.ú. Rača, evidovanom na liste vlastníctva č. 400, k.ú. Rača pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
14.10.2019Znalecký posudok č. 21/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva uloženia elektronabíjacej stanice na časti pozemku parc. č. 23096/1 - ostatné plochy o výmere 57 m2 k. ú. Staré Mesto, definovanom ako diel č. 1 podľa GP č. 32/2019, zo dňa 24.04.2019, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
14.10.2019Znalecký posudok č. 43/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 226 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
stavba bez súpisného čísla, nezapísaná na liste vlastníctva, postavená na pozemku parcelné číslo 1213/8, obec Limbach, katastrálne územie Limbach,
pozemok parcelné číslo 1213/8 zapísaný na liste vlastníctva 338, obec Limbach, katastrálne územie Limbach, pre účel zamýšľaného prevodu vlastníctva.
15.10.2019Znalecký posudok č. 91/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave II, parcely registra „C“ č. 3233/10, s výmerou 31 m2 v k.ú. Ružinov, odčlenenej od pozemku reg. "E" parc. č. 1304/2 a 1304/3, podľa Geometrického plánu č. 142/2019.
16.10.2019Znalecký posudok č. 145/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 12,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.4934/30, situovanom na ulici Stará Vajnorská, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, k.ú.Nové Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.5567).
18.10.2019Znalecký posudok č. 44/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD, [PDF, 1,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 1947 a 1948, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, pri zohľadnení územného plánu a budúceho využitia územia. Zároveň žiadame zohľadniť existenciu zákonného vecného bremena na daných pozemkoch podľa zák. č. 66/2009 Z.z.
18.10.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 8,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
novovytvoreného pozemku parc. č. 1945/8, k.ú. Vrakuňa v obci Bratislava - MČ Vrakuňa, okres Bratislava II za účelom predaja.
21.10.2019Znalecký posudok č. 42/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov „E“ KN p.č. 17377/2,3,4,5,6,7, 17378, 17379/1, 17382, 17384, 17385, 17547, 17548, 17549, 17550, 17551, 17553, 17555, 17557 a 22263/2 v k.ú. Rača, LV č. 400, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy pri zohľadnení UP a budúceho využitia územia ako aj pri zohľadnení existencie zákonného vecného bremena na daných pozemkoch podľa zákona 66/2009 Z.z.
.
26.11.2019Znalecký posudok č. 50/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 258 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 1197/27, zapísaný na liste vlastníctva číslo 8, obec Bratislava, katastrálne územie Ružinov, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
26.11.2019Znalecký posudok č. 20/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 962 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku KN-C par. č. 3051/91 k. ú. Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres Bratislava V. vytvorené z pozemku KN-C par. č. 3051/63 podľa GP č. 2/2019, pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
26.11.2019Znalecký posudok č. 72/2017, dodatok č. 1 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,3 MB]
Aktualizácia Znaleckého posudku č. 72/2017, vo veci stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave v k.ú. Vajnory, parc č. 2176/5 - ostatné plochy vo výmere 4035 m2 a parc č. 2176/7 - ostatné plochy vo výmere 392 m2, za časovo obmedzené obdobie od 07.05.2010 do 07.05.2018.
26.11.2019Znalecký posudok č. 48/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová [PDF, 2,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Devín, registra „C“ parc. č. 1564/4 – záhrady o výmere 10m2, parc.č. 1579/1 – záhrady o výmere 174 m2, parc. č. 1580/1 – záhrady o výmere 226m2, parc.č. 1581/1 – záhrady o výmere 225m2 vytvorených GP č. 108/2019 vo vlastníctve hl.m.SR Bratislavy.
27.11.2019Znalecký posudok č. 103/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 206 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave I, parcely registra „C“ č. 7670/86, 7670/87 a 21725/38 v k.ú. Staré Mesto, odčlenených od parciel č. 7670/2 a 21725/1, podľa Geometrického plánu č. 30242/2019.
27.11.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 2,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Nivy, registra „C“ KN parc.č. 10125/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
27.11.2019Znalecký posudok č. 17/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 862 kB]
vo veci stanovenia hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k.ú. Vrakuňa.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.