Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 22 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.4.2019Znalecký posudok č. 64/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemky p. č. 7938/44, 7938/47, ul. Björnsonova č. 12, 14, 16, okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ k. ú. Staré Mesto, na LV č. 8925. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
27.8.2019Znalecký posudok č. 65/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 172 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 573/12, 573/13 a 573/14 v k.ú. Dúbravka s celkovou výmerou 188 m2, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkmi priľahlých stavieb a vlastníkom pozemku.
15.4.2019Znalecký posudok č. 66/2019 - Ing. J. Karel, PhD. [PDF, 3,7 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (VŠHVB pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemok (diel) p. č. pôvodná 115/2 „E“, diel č. 1 – 30 m2, ul. Mandľová č. 1, okres Bratislava V, obec BA-m.č. JAROVCE, k. ú. Jarovce, na LV č. 1237, a GP č. G1-1196/2018 (145/2017A),  Pozemok (diel) p. č. pôvodná 115/2 „E“, diel č. 1 – 146 m2, ul. Mandľová č. 1, okres Bratislava V, obec BA-m.č. JAROVCE, k. ú. Jarovce, na LV č. 1237, a GP č. G1-2114/2018 (145/2017/B).
27.8.2019Znalecký posudok č. 68/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 205 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 573/21, 573/23, 565/11 a 565/12 v k.ú. Dúbravka, podľa geometrického plánu č. 5/2019 z 31.05.2019, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkmi priľahlej stavby rodinného domu a vlastníkom pozemku.
11.2.2019Znalecký posudok č. 7/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 9739/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 510 m2, LV č. 3930, registra „C“ parc. č. 9739/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 391 m2, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
30.5.2019Znalecký posudok č. 71/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN v k.ú.Rača, parc.č.422/21 - ostatné plochy o výmere 7m2, novovytvorená parcela podľa GP č.1514/19.
26.11.2019Znalecký posudok č. 72/2017, dodatok č. 1 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,3 MB]
Aktualizácia Znaleckého posudku č. 72/2017, vo veci stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave v k.ú. Vajnory, parc č. 2176/5 - ostatné plochy vo výmere 4035 m2 a parc č. 2176/7 - ostatné plochy vo výmere 392 m2, za časovo obmedzené obdobie od 07.05.2010 do 07.05.2018.
26.6.2019Znalecký posudok č. 75/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 666 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 5197/2, k.ú. Podunajské Biskupice zapísaný na liste vlastníctva č. 359, k.ú. Podunajské Biskupice (spoluvlastnícky podiel 1/3)
pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
30.5.2019Znalecký posudok č. 76/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty výšky odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena - práva stavby "komunikácia Matejkova ulica" na pozemkoch registra "C" KN v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves - parc.č.1522/7, 1524/8 a 1525.
26.6.2019Znalecký posudok č. 78/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby, opráv, prevádzkovania inžinierskej siete s príslušenstvom - NN prípojky a elektronabíjacieho zariadenia ABB Terra 53 na časti pozemku(diel 1) registra "C" KN parc.č.15123/9, k.ú.Nové Mesto.
12.3.2019Znalecký posudok č. 8/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Novovytvorených pozemkov p.č. 3416/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 354 m2, p.č. 3416/181 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77 m2, p.č. 3416/182 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2 a p.č. 3417/4 – ostatná plocha vo výmere 148 m2, k.ú. Dúbravka, odčlenených GP č. 61/2018, úradne overený pod č. G1-2862/2018 od pozemku reg. „E“ parc.č. 2134, LV 5920.
30.5.2019Znalecký posudok č. 8/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 799 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 518/5 a 518/7 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
26.6.2019Znalecký posudok č. 84/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 530 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 5018/333, 5018/334, k.ú. Ružinov zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Ružinov, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
10.10.2019Znalecký posudok č. 85/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 176 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 250/21, odčlenenej od pozemku reg. "E" parc. č. 360/202, zapísaného na LV č. 5920 v k.ú. Dúbravka, s výmerou 20 m2
10.10.2019Znalecký posudok č. 90/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 175 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III na Hečkovej ulici - parcely registra „C“ č. 1606 s výmerou 1901 m2, zapísanej na LV č. 4164 v k.ú. Rača
15.10.2019Znalecký posudok č. 91/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave II, parcely registra „C“ č. 3233/10, s výmerou 31 m2 v k.ú. Ružinov, odčlenenej od pozemku reg. "E" parc. č. 1304/2 a 1304/3, podľa Geometrického plánu č. 142/2019.
27.11.2019Znalecký posudok č. 92/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 232 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti – nebytového priestoru č. 906 na prízemí bytového domu s.č. 242 na Panskej 2 v Bratislave, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a so spoluvlastníckym podielom k zastavanému pozemku, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
27.11.2019Znalecký posudok č. 93/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 243 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti – stavby s.č. 254 na Panskej 35 v Bratislave, so zastavaným pozemkom parc. č. 494 v k.ú. Staré Mesto, v spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/2 a spoločnosti Forespo Helios 2 a.s. v podiele 1/2.
27.8.2019Znalecký posudok č. 93/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 647 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva stavby polopodzemného kontajnerového státia na časti pozemku registra KN „E“ parc. č. 3724/3, k.ú. Karlova Ves – „Diel 1“ – vo výmere 23 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 165/2018, k.ú. Karlova Ves, ktorý bol vyhotovený 111 Abacones, s.r.o., dňa 26.11.2018, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
27.11.2019Znalecký posudok č. 94/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 692 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti – nedokončenej stavby vodojemu bez súpisného čísla, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, postavenej na pozemku parcelné číslo 1371/5, 1371/26 a 1372/1 v Bratislave IV, katastrálne územie Devín.
27.8.2019Znalecký posudok č. 94/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 698 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na pozemkoch registra KN C parc. č. 1112/2, 1110/6, k.ú. Devínska Nová Ves podľa geometrického plánu č. 388/2018, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý bol vyhotovený Radovanom Verčíkom – RV GEO, s.r.o., dňa 10.10.2018, označených ako diel 1 a vytvorených z pozemku registra „KN E“ parc. č. 668/1, k.ú. Devínska Nová Ves pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
27.11.2019Znalecký posudok č. 94/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 169 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a uloženia a prevádzkovanie inžinierskych sietí na pozemku KN reg. C p.č. 729/20 , katastrálne územie Devín na dobu neurčitú

Zobrazených je 22 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.