Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
27.9.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty - pozemkov registra KN C parc. č. 15303/7, 15303/16, 15303/17 a 15303/23 k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemkov
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. Barbara Chamulová [PDF, 403 kB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 21586/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8 m2 zapísaného na LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
23.12.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 1,2 MB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Ružinov, a to parcely registra „C“ KN, č. 5018/331 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m² a parc. č. 5018/332 – záhrada vo výmere 21 m².
16.9.2019Znalecký posudok č. 19/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty - pozemkov registra KN C parc. č. 15303/5, 15303/13, 15303/14, 15303/15, 15303/24 a 15303/25 k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemkov
25.2.2019Znalecký posudok č. 2/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 625 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 37/8 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
26.11.2019Znalecký posudok č. 20/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 962 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku KN-C par. č. 3051/91 k. ú. Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres Bratislava V. vytvorené z pozemku KN-C par. č. 3051/63 podľa GP č. 2/2019, pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
14.10.2019Znalecký posudok č. 21/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva uloženia elektronabíjacej stanice na časti pozemku parc. č. 23096/1 - ostatné plochy o výmere 57 m2 k. ú. Staré Mesto, definovanom ako diel č. 1 podľa GP č. 32/2019, zo dňa 24.04.2019, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
27.11.2019Znalecký posudok č. 22/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ parc. č. 1336/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na účely vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
15.4.2019Znalecký posudok č. 23/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 166 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III - parcely číslo 1832/11 a 1832/98 v k.ú. Rača, s celkovou výmerou 275 m2, pre účel prevodu vlastníctva.
23.12.2019Znalecký posudok č. 24/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 752 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu, prejazdu a uloženia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 4289/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1759 m2 k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
23.12.2019Znalecký posudok č. 25/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 802 kB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva umiestnenia nadzemnej časti RD a uloženia kanalizačného potrubia dažďovej vody v prospech vlastníka stavby na parc. č. 761/4, na pozemkoch reg. „E“ v k. ú. Lamač, parc. č. 715/102 vo výmere 1 m2 (diel 2) a parc. č. 333/101 vo výmere 18 m2 (diel 1) podľa GP č. 37/2018, obec Bratislava - m. č. Lamač, okres Bratislava IV., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
30.5.2019Znalecký posudok č. 28/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 119 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 11373, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5567, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel vysporiadania vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
23.12.2019Znalecký posudok č. 29/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 895 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemkoch reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3370/2 vo výmere 33 m2 a parc. č. 3371 vo výmere 12 m2, evidovaných na LV č. 966, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
20.5.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Čavojský & Partners, a.s. [PDF, 660 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť-pozemok CKN 15296/181, k.ú. Nivy m.č.: Ružinov, Bratislava II., zapísaný na LV 4288.
11.2.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
29.7.2019Znalecký posudok č. 30/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí a zabezpečenia prístupu k nim na dobu neurčitú na pozemkoch v k.ú. Devín, registra „C“ parc. č. 384/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2, LV č. 2982 a p.č. 384/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, LV č. 3283 vo vlastníctve príp. spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
23.12.2019Znalecký posudok č. 30/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1302 vo výmere 51 m2, evidovaných na LV č. 4578, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
27.8.2019Znalecký posudok č. 31/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Staré Mesto, registra „C“ parc. č. 21586/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7m2, LV č. 1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
23.12.2019Znalecký posudok č. 31/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 807 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1296/2 vo výmere 65 m2, evidovaných na LV č. 3368, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
23.12.2019Znalecký posudok č. 32/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 883 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201 vo výmere 408 m2, evidovaných na LV č. 5886, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
20.5.2019Znalecký posudok č. 32/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN katastrálne územie Rača, parc. č. 2471/51 podľa GP č. 21-2/2018, ktorý vznikol z pozemku registra "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 2474 - vinice, zapísaný na LV č. 400, Bratislava, Piesková ul. pre plánovaný prevod vlastníctva
23.12.2019Znalecký posudok č. 33/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3372/2 vo výmere 866 m2, evidovaných na LV č. 3409, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
26.6.2019Znalecký posudok č. 33/219 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 165 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1559/12, 1866/34, 1866/35, 1866/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 4292, obec Bratislava, katastrálne územie Petržalka, pre účel majetkovoprávneho vysporiadania.
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave V, parcely registra „C“ č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1 a 3802, zapísané na LV č. 4833 v k.ú. Petržalka, s celkovou výmerou 887 m2, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" katastrálne územie Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, 5409/11, 6409/13, 5409/15, 5409/18 zapísaných na LV č. 1395, Bratislava, Lotyšská ul. pre plánovaný predaj citovaných pozemkov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.