Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
11.3.2020Znalecký posudok č. 169/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 844 kB]
stanovenia spoluvlastníckych podielov v polyfunkčnom objekte súp.č.2691 - "Staromestská knižnica" - na Blumentálskej ul.č.10/a, v Bratislave-mestskej časti Staré Mesto, situovanom na pozemkoch parc.č.10319/4, 10319/5, 10319/6, v k.ú.Staré Mesto(zapísaný na LV č.1656)
11.3.2020Znalecký posudok č. 38/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 847 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom a. s. zriadiť a prevádzkovať vedenie na parc. č. 590/1 v rozsahu dielu 1 vo výmere 1 m2, k. ú. Dúbravka, podľa GP č. 83/2019, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
23.12.2019Znalecký posudok č. 29/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 895 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemkoch reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3370/2 vo výmere 33 m2 a parc. č. 3371 vo výmere 12 m2, evidovaných na LV č. 966, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
23.12.2019Znalecký posudok č. 30/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1302 vo výmere 51 m2, evidovaných na LV č. 4578, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
23.12.2019Znalecký posudok č. 31/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 807 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1296/2 vo výmere 65 m2, evidovaných na LV č. 3368, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
23.12.2019Znalecký posudok č. 32/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 883 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201 vo výmere 408 m2, evidovaných na LV č. 5886, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
23.12.2019Znalecký posudok č. 33/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena vzniknutého podľa § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na pozemku reg. ”E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3372/2 vo výmere 866 m2, evidovaných na LV č. 3409, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., za účelom stanovenia jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
23.12.2019Znalecký posudok č. 114/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 668 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc. č. 5269/1 , 5269/53 , 5269/54 , 5269/61, 5269/62 zapísaných na LV č. 1395, katastrálne územie Podunajské Biskupice, Bratislava , Baltská ul. pre plánovaný prevod vlastníctva pozemkov
23.12.2019Znalecký posudok č. 25/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 802 kB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva umiestnenia nadzemnej časti RD a uloženia kanalizačného potrubia dažďovej vody v prospech vlastníka stavby na parc. č. 761/4, na pozemkoch reg. „E“ v k. ú. Lamač, parc. č. 715/102 vo výmere 1 m2 (diel 2) a parc. č. 333/101 vo výmere 18 m2 (diel 1) podľa GP č. 37/2018, obec Bratislava - m. č. Lamač, okres Bratislava IV., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
23.12.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 1,2 MB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Ružinov, a to parcely registra „C“ KN, č. 5018/331 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m² a parc. č. 5018/332 – záhrada vo výmere 21 m².
23.12.2019Znalecký posudok č. 110/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 666 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C par. č. 309/7 a reg. E parc. č. 2262 , katastrálne územie Devín , pre plánovaný prevod vlastníctva
23.12.2019Znalecký posudok č. 43/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2,5 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
stavieb so s.č. 4003, 4004, 4005, 4006 a 4007 vrátane pozemkov registra „C“ KN parc.č. 2841/1,2,3,4,5,6, k.ú. Záhorská Bystrica, zapísaných na LV č. 4877 vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraj, pri zohľadnení územného plánu a budúceho využitia územia. Ide o areál Muničných skladov situovaných v lesnom prostredí.
23.12.2019Znalecký posudok č. 24/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 752 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu, prejazdu a uloženia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 4289/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1759 m2 k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
23.12.2019Znalecký posudok č. 104/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 192 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - strpenie umiestnenia a rekonštrukcie trafostanice na pozemku v Bratislave v k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, odčlenenom od pozemku reg. "E" parc. č. 920/100, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
27.11.2019Znalecký posudok č. 151/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 8,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.573/25 (vytvorený GP č.12/2015 z pozemku parc.č.573/16), pozemku parc.č. 563/11 (vytvorený GP č.12/2015 z pozemkov parc.č.563/7 a 563/6) na ulici Koprivnická, v MČ Bratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV, k.ú.Dúbravka (zapísané na LV č.847 a LV č.5920).
27.11.2019Znalecký posudok č. 94/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 692 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti – nedokončenej stavby vodojemu bez súpisného čísla, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, postavenej na pozemku parcelné číslo 1371/5, 1371/26 a 1372/1 v Bratislave IV, katastrálne územie Devín.
27.11.2019Znalecký posudok č. 92/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 232 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti – nebytového priestoru č. 906 na prízemí bytového domu s.č. 242 na Panskej 2 v Bratislave, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a so spoluvlastníckym podielom k zastavanému pozemku, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
27.11.2019Znalecký posudok č. 93/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 243 kB]
Odhad hodnoty nehnuteľnosti – stavby s.č. 254 na Panskej 35 v Bratislave, so zastavaným pozemkom parc. č. 494 v k.ú. Staré Mesto, v spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/2 a spoločnosti Forespo Helios 2 a.s. v podiele 1/2.
27.11.2019Znalecký posudok č. 94/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 169 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a uloženia a prevádzkovanie inžinierskych sietí na pozemku KN reg. C p.č. 729/20 , katastrálne územie Devín na dobu neurčitú
27.11.2019Znalecký posudok č. 22/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ parc. č. 1336/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na účely vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
27.11.2019Znalecký posudok č. 105/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 694 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, jednorázovej odplaty za zriadenie práva prechodu a prejazdu na pozemkoch KN reg. C parc. č. 19 229/283 a 19 229/284, vytvorených geometrickým plánom č, 29/2019, katastrálne územie Vinohrady, lokalita Laurotova ul.
27.11.2019Znalecký posudok č. 12/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 2,8 MB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Rača a to novovytvoreného pozemku parc.č. 930/4 – záhrady o výmere 310 m2, vzniknutého podľa GP č. 110/2019 z časti E pozemku parc.č. 927/2, LV č. 400, diel 2 a z časti E pozemku parc.č. 930/5, LV č. 11173, diel 3, vo vlastníctve hlavného mesta, za účelom predaja pozemku.
27.11.2019Znalecký posudok č. 17/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 862 kB]
vo veci stanovenia hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k.ú. Vrakuňa.
27.11.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 2,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Nivy, registra „C“ KN parc.č. 10125/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
27.11.2019Znalecký posudok č. 103/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 206 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave I, parcely registra „C“ č. 7670/86, 7670/87 a 21725/38 v k.ú. Staré Mesto, odčlenených od parciel č. 7670/2 a 21725/1, podľa Geometrického plánu č. 30242/2019.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.