Zámery 2018

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.1.2019Zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa ľadové plochy, rozcvičovne a šatňové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
Dátum zverejnenia: 18.1.2019
6.9.2018Zámer prenajať nehnuteľnosti a pozemky hlavného mesta
Zverejnenie zámeru na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v Areáli zdravia Zlaté piesky v nájomnej zmluve č. 42/2010... ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Dátum zverejnenia: 06.09.2018
6.9.2018Zámer prenajať nehnuteľnosti hlavného mesta
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa ľadové plochy, rozcvičovne a šatňové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
Dátum zverejnenia: 06.09.2018
10.8.2018Vianočné trhy 2018 - výsledky
Vianocne trhy
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava, v rámci projektu „Vianočné trhy 2018“ vyhlasuje výsledky výberového konania na prenájom stánkov na predaj vianočných darčekov, lahôdok na domov a občerstvenia v lokalite Hlavné námestie a Františkánske námestie, za účelom priblíženia tradícií v historickom kontexte Bratislavy návštevníkom trhov.
16.7.2018Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže - nájom priestoru v podchode na Hodžovom námestí [PDF, 146 kB]
HodzovoNamestie_NP_1_30_
Hlavné mesto SR Bratislava ruší obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.30 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
13.7.2018Zverejnenie výsledkov OVS na nájom nebytových priestorov - podchod Hodžovo námestie
Hlavné mesto SR Bratislava ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s § 9a ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje víťazov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave
13.7.2018Prenájom voľných parkovacích státí - vnútroblok Suché mýto - Veterná
Hlavné mesto SR Bratislava uverejňuje svoj zámer prenajať časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou priameho nájmu, a to nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29, LV č. 1656, vo vnútrobloku ulíc Suché mýto – Veterná, na dobu neurčitú, za účelom užívania 5 parkovacích státí pre osobné motorové vozidlá
13.7.2018Prenájom voľných nebytových priestorov - garážové stojiská - výsledky ponukového konania
Hlavné mesto Bratislava v súlade s ust. §9a ods.1 a ods. 5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory a to garážové stojiská nachádzajúce sa v objekte na Bajzovej 8/A , na Námestí M. Benku 1-16, na Jurigovom námestí, na Tománkovej ul., na Jasovskej ulici 6-8 v Bratislave
14.5.2018Prenájom nehnuteľnosti na Znievskej ul. 26 v Bratislave
Znievska_26
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, terás, bytu a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 (51,06 m2) v Bratislave
Pribisova_8_NP_51
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 (458,04 m2) v Bratislave
pribisova_8_NP_458
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Jurigovom námestí v Bratislave
Jurigovo_nam_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru - Jasovská 6 v Bratislave
Jasovska_6_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru - Jasovská 4 v Bratislave
Jasovska_4_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru - Čierny les v Bratislave
Cierny_les_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
10.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Českej ulici č. 2 v Bratislave
NP_Ceska2
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytový priestor vo výmere 255,70 m² v stavbe súpis. č. 108 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 1516.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 26.3.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.