Znalecké posudky 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
20.2.2018Odborné stanovisko č. 09/01/2018 - FINDEX, s.r.o.
Kvalifikované vysvetlenie záverov a analýza výpočtových postupov
- Znaleckého posudku č. 10/2016, znalec Ing. Stanislav Hadri, zo dňa 21.10.2016
- Znaleckého posudku č. 199/2016, znalec Ing. Oldřich Jarabica, zo dňa 28.12.2016
pre účely súdneho konania.
20.2.2018Znalecký posudok č, 1/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" KN - parc.č.23013/7 (LV č.2382) a parc.č.15140/15 (LV č.1), v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú.Nové Mesto, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
18.6.2018Znalecký posudok č. 1/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva strpieť stavbu „Prístavba historickej budovy SND, Gorkého 2“ na dobu neurčitú na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 21385/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 , parc. č. 21387/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 a na novovytvorenom pozemku parc. č. 21383/6 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2 , oddelenom od pozemku parc. č. 21383/4 podľa GP č. 57/2017 vytvoreného GP č. 11-05/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
10.10.2018Znalecký posudok č. 1/2018 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 1,5 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - stavby so súpisným číslom č. 3279 - "Braník" na pozemku parcelné číslo 2276, k. ú. Petrţalka, obec Bratislava - MČ Petrţalka, okres Bratislava V, vrátane pozemku, registra "C" KN, parc. č. 2276 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 903 m2, k. ú. Petrţalka, obec Bratislava - MČ Petrţalka, okres Bratislva V zapísaných na liste vlastníctva č. 1
20.2.2018Znalecký posudok č. 10/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.13594/2, 13594/3, v k.ú.Nové Mesto, v areáli spoločnosti BOAT Reality, družstvo, Bratislava, na Vajnorskej ulici, v MČ Bratislava - Nové Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv
18.6.2018Znalecký posudok č. 11/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 2,3 MB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 882/1, 882/2, 882/17, 882/91, 882/92, 882/93, zapísané na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pozemok parcelné číslo 3400/160, zapísaný na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny
17.10.2018Znalecký posudok č. 115/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 530 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: novovzniknutý pozemok „KN C“ parc. č. 891/289, k.ú. Rača, ktorý vznikol odčlenením od parc. „KN E“ č. 748/1, k..ú. Rača na základe geometrického plánu č. 35/2018, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
18.6.2018Znalecký posudok č. 12/2018 - FINDEX, s.r.o.
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 5352/1 a 5352/2 v k.ú. Vinohrady, za účelom predaja nehnuteľnosti.
10.10.2018Znalecký posudok č. 127/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 67 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Pozemky p. č. 23073/1, 36, 23072, 23073/2, 3, 5, 6, 7, 35, 17072/2, ul. Stará Vajnorská č. 12, okres Bratislava III, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, na LV č. 5567. Za účelom prevodu pozemkov.
18.6.2018Znalecký posudok č. 13/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 23092/256, vytvorený na základe geometrického plánu číslo 67/2017, nezapísaný na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu (predaja).
18.6.2018Znalecký posudok č. 13/2018 - Ing. Peter Kapusta
rozdelenia bytového domu súp.č.11693 na ulici Bodrocká č.44, v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, situovanom na pozemku registra "C" KN parc.č.5501/1, v k.ú.Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory, pre účely zápisu do katastra nehnuteľností (včítane výpočtu podlahovej plochy a stanovenia veľkosti spoluvlastníckych podielov).
18.6.2018Znalecký posudok č. 14/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1434/7 a 1682/2, vytvorené na základe geometrického plánu číslo 104/2017, nezapísané na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Lamač, pre účel zamýšľaného prevodu (predaja).
11.7.2018Znalecký posudok č. 15/2018 - CENEKON, s.r.o. [PDF, 639 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Čunovo, registra "C" KN, parc. č. 211/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku registra E KN, parc. č. 830/1, zapísaný na LV č. 767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, podľa GP č. 220218 a pozemku k.ú. Čunovo, registra "C" KN, parc. č. 249/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2, zapísaný na LV č. 800 pre účely zámeny uvedených pozemkov.
18.6.2018Znalecký posudok č. 15/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 882/1, 882/2, 882/17, 882/91, 882/92, 882/93, zapísané na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pozemok parcelné číslo 3400/160, zapísaný na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny.
11.7.2018Znalecký posudok č. 17/2018 - CENEKON, s.r.o. [PDF, 772 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelne číslo 3698/2, 3698/3, 3698/4, v zmysle geometrického plánu 03/2017, ktoré vznikli oddelením od pozemkov registra E parcelné číslo 4017 a 4018, zapísané na liste číslo 4971, obec Bratislava, katastrálne územie Karlová Ves, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
18.6.2018Znalecký posudok č. 18/2018 - PATRIA, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 4890 v k.ú. Petržalka zapísaného na List vlastníctva č. 3589 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava za účelom vybudovania novej polyfunkčnej stavby s cieľom majetkoprávne usporiadať vlastnícke vzťahy medzi užívateľom a vlastníkom daného pozemku
18.6.2018Znalecký posudok č. 19/2018 - Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2918/29, evidovaného na LV č. 1974-čiastočný, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV.
17.10.2018Znalecký posudok č. 194/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty (vecné bremeno) nehnuteľnosti, a to: určenie odplaty za zriadenie vecného bremena, práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku „E“, parc. č. 890 a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 1945/7 podľa GP č. 16/2018, ul. Ostružinová, okres Bratislava II, obec BA-m.č. VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa, na LV č. 270, pozemky p. č. 1945/7, záhrady vo výmere 18 m2, parc. č. 1946/6, záhrady vo výmere 36 m2, parc. č. 1948/6, záhrady vo výmere 6 m2, spolu 60 m2
20.2.2018Znalecký posudok č. 2/2018 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 4963/52 v k.ú. Rača vo výmere 12 m2, LV č. 400
11.7.2018Znalecký posudok č. 20/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelne číslo 3698/2, 3698/3, 3698/4, v zmysle geometrického plánu 03/2017, ktoré vznikli oddelením od pozemkov registra E parcelné číslo 4017 a 4018, zapísané na liste číslo 4971, obec Bratislava, katastrálne územie Karlová Ves, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
10.10.2018Znalecký posudok č. 21/2018 - CENEKON, a.s. [PDF, 299 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - strpenie komunikácie na novovytvorenom pozemku v k. ú. Lamač. p. č. 642/97 - vodná plocha vo výmere 26 m2, k. ú. Lamač, odčlenenom GP č. 34-1/2016 od pozemku reg. "E" parc. č. 3235/4, LV č. 1
11.7.2018Znalecký posudok č. 21/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorenom pozemku parcelne číslo 548/35, v zmysle geometrického plánu číslo 13/2017 zo dňa 20.09.2017, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 548/2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1237, obec Bratislava, katastrálne územie Jarovce, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
19.6.2018Znalecký posudok č. 22/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 5,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemok na p.č. 22092/5 v k.ú. Trnávka, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.
16.7.2018Znalecký posudok č. 22/2018 - Ing. Barbara Chamulová [PDF, 1,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 21293/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m2 v k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, vytvoreného podľa geometrického plánu GP č. 32/2018 úradne overeným dňa 10.04.2018 z časti pozemkov parc. č. 21293/16 a 21293/18, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
19.6.2018Znalecký posudok č. 23/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 453 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemok na p.č. 15476/12 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.