Znalecké posudky 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
10.10.2018Znalecký posudok č. 96/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 586 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - rekreačná chata súp. č. 335, s príslušenstvom na pozemku parc. č. 2302/43, k.ú. Lošonec, obec Lošonec, okres Trnava, zapísaná na LV 1068, k.ú. Lošonec pre účel majetkoprávneho vyporiadania
19.6.2018Znalecký posudok č. 94/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 15,7 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, a to:
 Pozemky p. č. 8274/9, 8274/12, ul. Kollárovo nám., okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, na LV č. 1656. Za účelom prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 90/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a to:
 Pozemok p. č. 4015/23, ul. Komárňanská, okres Bratislava II, obec BA-m.č. RUŽINOV, k. ú. Nivy, na GP č. 2/2018, oddelené od pozemkov p. č. 1492/201 „E“, LV č. 4288, zasahujúci do pozemku p. č. 4015/1 „C“, bez založeného LV. Za účelom prevodu.
20.2.2018Znalecký posudok č. 9/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.1537/42, 1537/43, 1537/50, 1537/57, 1537/59, 1537/65, 1537/73, v k.ú.Rača, v areáli spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na Plickovej ulici, v MČ Bratislava-Rača, pre účely prevodu vlastníckych práv.
19.6.2018Znalecký posudok č. 89/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti , a to:
 Pozemky p. č. 3394/2, 3393/4, 3393/2, 3392/26, 3392/25, ul. Železničná, okres Bratislava II, obec BA m. č. VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa, na GP č. 35/2017, oddelené od pozemkov p. č. 194/1, 194/5 „E“, LV č. 270, a p. č. 3392/3, LV č. 1095. Za účelom prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 87/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,5 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Pozemok p. č. 4491, ul. Korabinského, okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, na LV č. 1656. Za účelom prevodu.
11.10.2018Znalecký posudok č. 81/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 3,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 781 v k.ú. Jarovce, Bratislava m.č. Jarovce, okres Bratislava V, zapísaného na List vlastníctva č. 1
17.10.2018Znalecký posudok č. 80/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 563/12 v k.ú. Dúbravka, Bratislava m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV zapísaného na List vlastníctva č.847
20.2.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu a uloženia inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN - parc.č.2070/31 (LV č.2665), v MČ Bratislava - Vajnory, okres Bratislava III, v k.ú.Vajnory, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
18.6.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21664/2 podľa geometrického plánu číslo 58/2018 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - m. č. Nové mesto, okres Bratislava III., pre účel prevodu pozemku
20.2.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - FINDEX, s.r.o.
Stanovanie odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu k existujúcej stavbe na pozemku parc. č. 663/2 k.ú. Petržalka cez časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 664 a 666/29 k.ú. Petržalka v rozsahu stanovenom GP č. 103/2017. Vecné bremeno bude pôsobiť in personam.
17.10.2018Znalecký posudok č. 77/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 201 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu pôsobiaceho in rem, cez časti parciel č. 4880, 4921/22, 4917, 4918, 4876 v k.ú. Petržalka, vytvorené podľa Geometrického plánu č. 534/17 zo dňa 10.10.2017 v prospech každodobého vlastníka parciel č. 4892 a 4893 v k.ú. Petržalka.
17.10.2018Znalecký posudok č. 76/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 215 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu pôsobiaceho in rem, cez časti parciel č. 4886, 4885, 4884/1, 4884/2, 4882 v k.ú. Petržalka, vytvorené podľa Geometrického plánu č. 534/17 zo dňa 10.10.2017 v prospech každodobého vlastníka parciel č. 4892 a 4893 v k.ú. Petržalka.
17.10.2018Znalecký posudok č. 70/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 295 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, na pozemku v Bratislave - parc. č. 4289/38 v k.ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 4289/16, zapísaného na LV č. 10 vo vlastníctve hlavného mesta, pre účely zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a stavby komunikácie, podľa GP č. 8/2018.
18.6.2018Znalecký posudok č. 7/2018 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 891 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok registra „C“ KN parc. č. 855/6 k. ú. Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres Bratislava V., pre účel prevodu pozemku
23.8.2018Znalecký posudok č. 69/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 592 kB]
Stanovenie výšky bežného (trhového) nájomného, resp. odplaty za užívanie pozemkov v Bratislave, vo vlastníctve hlavného mesta - parc. č. 2520/3 v k.ú. Dúbravka a parc. č. 2525/2 v k.ú. Karlova Ves, na ktorých je stavba s.č. 3096, za obdobie od 13.05.2013 do 31.10.2017.
11.7.2018Znalecký posudok č. 58/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 785 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemky KN „C“ parc. č. 15263/10, 15263/11, 15263/12, 15263/13, 15263/14, 15263/15, 15263/16, 15263/17, 15263/18, 15263/19, k.ú. Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 1201, k.ú. Ružinov, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
11.10.2018Znalecký posudok č. 58/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 355 kB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu peši, prejazdu motorovými vozidlami a uloženia inžinierskych sietí, na pozemku v Bratislave v k.ú. Trnávka, parc. č. 22140/1 v rozsahu podľa GP 1831012/2018.
17.10.2018Znalecký posudok č. 54/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 443 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 1025/12, podľa geometrického plánu číslo 6/2017, obec Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel zamýšľaného prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 52/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 669 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN C“ parc č. 5655, k.ú. Vinohrady – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 10/2018, k.ú. Vinohrady, ktorý bol vyhotovený Ing. Milicou Vaškovou dňa 08.02.2018, autorizačne overený Ing. Milicou Vaškovou a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 14.02.2018 pod číslom 304/2018,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
18.6.2018Znalecký posudok č. 5/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcele číslo 1078/4 a 1078/5, v zmysle geometrického plánu 30154/2017, obec Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, neevidované na liste vlastníctva, pre účel stanovenia odplaty za zriadenie vecného bremena.
18.6.2018Znalecký posudok č. 5/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok registra KN E parc. č. 838/21 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku
19.6.2018Znalecký posudok č. 49/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 610 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu na dobu neurčitú na pozemkoch
- pozemok KN C“ parc č. 2723/8, k.ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, k.ú. Devínska nová Ves
- novovytvorený pozemok „KN C“ parc č. 2725/3, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 30141/2017, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý bol vyhotovený IGK, s.r.o. dňa 12.07.2017, autorizačne overený Ing. J. Uliarikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 26.07.2017 pod číslom 1639/2017,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
10.10.2018Znalecký posudok č. 46/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 1 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - presah strechy, na pozemku EKN parc.č. 715/102 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 3758 v rozsahu dielu 1 vo výmere 3 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 8/2017 v obci Bratislava - m.č. Lamač, k.ú. Lamač pre účel zriadenia vecného bremena
19.6.2018Znalecký posudok č. 44/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 729 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemky KN „C“ parc. č. 1242/11, 1242/21 k.ú. Vrakuňa, zapísané na liste vlastníctva č. 1327, k.ú. Vrakuňa, pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.