Znalecké posudky 2018

 
 

Zobrazených je 22 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.6.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21664/2 podľa geometrického plánu číslo 58/2018 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - m. č. Nové mesto, okres Bratislava III., pre účel prevodu pozemku
18.6.2018Znalecký posudok č. 13/2018 - Ing. Peter Kapusta
rozdelenia bytového domu súp.č.11693 na ulici Bodrocká č.44, v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, situovanom na pozemku registra "C" KN parc.č.5501/1, v k.ú.Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory, pre účely zápisu do katastra nehnuteľností (včítane výpočtu podlahovej plochy a stanovenia veľkosti spoluvlastníckych podielov).
18.6.2018Znalecký posudok č. 18/2018 - PATRIA, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 4890 v k.ú. Petržalka zapísaného na List vlastníctva č. 3589 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava za účelom vybudovania novej polyfunkčnej stavby s cieľom majetkoprávne usporiadať vlastnícke vzťahy medzi užívateľom a vlastníkom daného pozemku
18.6.2018Znalecký posudok č. 14/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1434/7 a 1682/2, vytvorené na základe geometrického plánu číslo 104/2017, nezapísané na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Lamač, pre účel zamýšľaného prevodu (predaja).
18.6.2018Znalecký posudok č. 13/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 23092/256, vytvorený na základe geometrického plánu číslo 67/2017, nezapísaný na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu (predaja).
18.6.2018Znalecký posudok č. 3/2018 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, parc. č. 15552/4, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 34, 37, 40, 44, 45, 54, 56, 61,62, 65, 66, -69, 74-76, 80 v spoluvlastníckom podiele 1/2 a pozemky parc. č. 5552/3, 8, 10, 13, 25, 27, 48, 52, 55, 57, 60, 79 v
spoluvlastníckom podiele 1/1, parc. č. 15552/31 v spoluvlastníckom podiele 54/318 (resp. 1/318), parc. č. 15552/82, 83, 84 v spoluvlastníckom podiele 54/159 (resp. 1/159).
18.6.2018Znalecký posudok č. 11/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 2,3 MB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 882/1, 882/2, 882/17, 882/91, 882/92, 882/93, zapísané na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pozemok parcelné číslo 3400/160, zapísaný na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny
18.6.2018Znalecký posudok č. 15/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 882/1, 882/2, 882/17, 882/91, 882/92, 882/93, zapísané na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pozemok parcelné číslo 3400/160, zapísaný na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny.
18.6.2018Znalecký posudok č. 4/2018 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutých pozemkov reg. ,,C,, KN parc. č. 1032/60, parc. č. 1032/61, parc. č. 1032/62, parc. č. 1032/63, parc. č. 922/2, parc. č. 922/8, parc. č. 922/9, parc. č. 922/10, k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
18.6.2018Znalecký posudok č. 12/2018 - FINDEX, s.r.o.
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 5352/1 a 5352/2 v k.ú. Vinohrady, za účelom predaja nehnuteľnosti.
18.6.2018Znalecký posudok č. 1/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva strpieť stavbu „Prístavba historickej budovy SND, Gorkého 2“ na dobu neurčitú na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 21385/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 , parc. č. 21387/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 a na novovytvorenom pozemku parc. č. 21383/6 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2 , oddelenom od pozemku parc. č. 21383/4 podľa GP č. 57/2017 vytvoreného GP č. 11-05/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
18.6.2018Znalecký posudok č. 4/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 2236/1, 2243/2, 2243/4, 2247/2, 2248/1, 2472/1, zapísané na liste vlastníctva číslo 3558, obec Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel zamýšľaného predaja formou obchodnej verejnej súťaže.
18.6.2018Znalecký posudok č. 5/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcele číslo 1078/4 a 1078/5, v zmysle geometrického plánu 30154/2017, obec Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, neevidované na liste vlastníctva, pre účel stanovenia odplaty za zriadenie vecného bremena.
18.6.2018Znalecký posudok č. 23/2018 - Ing. I. Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN C“ parc č. 6070/21, k.ú. Podunajské Biskupice – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 29/2017, k.ú. Podunajské Biskupice, ktorý bol vyhotovený GEO - VV, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
20.2.2018Znalecký posudok č. 9/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.1537/42, 1537/43, 1537/50, 1537/57, 1537/59, 1537/65, 1537/73, v k.ú.Rača, v areáli spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na Plickovej ulici, v MČ Bratislava-Rača, pre účely prevodu vlastníckych práv.
20.2.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu a uloženia inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN - parc.č.2070/31 (LV č.2665), v MČ Bratislava - Vajnory, okres Bratislava III, v k.ú.Vajnory, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
20.2.2018Znalecký posudok č. 10/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.13594/2, 13594/3, v k.ú.Nové Mesto, v areáli spoločnosti BOAT Reality, družstvo, Bratislava, na Vajnorskej ulici, v MČ Bratislava - Nové Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv
20.2.2018Znalecký posudok č. 2/2018 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 4963/52 v k.ú. Rača vo výmere 12 m2, LV č. 400
20.2.2018Znalecký posudok č. 3/2018 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc.č. 21644/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2, LV č. 3495, podľa GP č. 95/2017
20.2.2018Znalecký posudok č. 8/2018 - FINDEX, s.r.o.
Stanovanie odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu k existujúcej stavbe na pozemku parc. č. 663/2 k.ú. Petržalka cez časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 664 a 666/29 k.ú. Petržalka v rozsahu stanovenom GP č. 103/2017. Vecné bremeno bude pôsobiť in personam.
20.2.2018Odborné stanovisko č. 09/01/2018 - FINDEX, s.r.o.
Kvalifikované vysvetlenie záverov a analýza výpočtových postupov
- Znaleckého posudku č. 10/2016, znalec Ing. Stanislav Hadri, zo dňa 21.10.2016
- Znaleckého posudku č. 199/2016, znalec Ing. Oldřich Jarabica, zo dňa 28.12.2016
pre účely súdneho konania.
20.2.2018Znalecký posudok č, 1/2018 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" KN - parc.č.23013/7 (LV č.2382) a parc.č.15140/15 (LV č.1), v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú.Nové Mesto, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.

Zobrazených je 22 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.