Znalecké posudky 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.7.2018Znalecký posudok č. 36/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová [PDF, 1,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – odplaty za zriadenie vecného bremena na priznanie práva prechodu peši a motorovým vozidlom v prospech vlastníka pozemku p.č. 670/1,3,4 v k. ú. Dúbravka, cez pozemok registra „E“ parc. č. 1781 – orná pôda v rozsahu 187 m2, a p.č. 1782 – orná pôda v rozsahu
79 m2, k.ú. Dúbravka, LV č. 5920 podľa GP č. 37/2017.
11.7.2018Znalecký posudok č. 17/2018 - CENEKON, s.r.o. [PDF, 772 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelne číslo 3698/2, 3698/3, 3698/4, v zmysle geometrického plánu 03/2017, ktoré vznikli oddelením od pozemkov registra E parcelné číslo 4017 a 4018, zapísané na liste číslo 4971, obec Bratislava, katastrálne územie Karlová Ves, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
11.7.2018Znalecký posudok č. 20/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelne číslo 3698/2, 3698/3, 3698/4, v zmysle geometrického plánu 03/2017, ktoré vznikli oddelením od pozemkov registra E parcelné číslo 4017 a 4018, zapísané na liste číslo 4971, obec Bratislava, katastrálne územie Karlová Ves, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
11.7.2018Znalecký posudok č. 21/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorenom pozemku parcelne číslo 548/35, v zmysle geometrického plánu číslo 13/2017 zo dňa 20.09.2017, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 548/2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1237, obec Bratislava, katastrálne územie Jarovce, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.7.2018Znalecký posudok č. 58/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 785 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemky KN „C“ parc. č. 15263/10, 15263/11, 15263/12, 15263/13, 15263/14, 15263/15, 15263/16, 15263/17, 15263/18, 15263/19, k.ú. Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 1201, k.ú. Ružinov, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
11.7.2018Znalecký posudok č. 15/2018 - CENEKON, s.r.o. [PDF, 639 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Čunovo, registra "C" KN, parc. č. 211/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku registra E KN, parc. č. 830/1, zapísaný na LV č. 767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, podľa GP č. 220218 a pozemku k.ú. Čunovo, registra "C" KN, parc. č. 249/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2, zapísaný na LV č. 800 pre účely zámeny uvedených pozemkov.
19.6.2018Znalecký posudok č. 35/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 3,6 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, na pozemku v Bratislave v k.ú. Staré Mesto, s celkovou výmerou 237 m2
19.6.2018Znalecký posudok č. 34/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,3 MB]
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 261 m2 v k.ú. Petržalka, za účelom predaja nehnuteľnosti
19.6.2018Znalecký posudok č. 49/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 610 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu na dobu neurčitú na pozemkoch
- pozemok KN C“ parc č. 2723/8, k.ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, k.ú. Devínska nová Ves
- novovytvorený pozemok „KN C“ parc č. 2725/3, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 30141/2017, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý bol vyhotovený IGK, s.r.o. dňa 12.07.2017, autorizačne overený Ing. J. Uliarikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 26.07.2017 pod číslom 1639/2017,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
19.6.2018Znalecký posudok č. 94/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 15,7 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, a to:
 Pozemky p. č. 8274/9, 8274/12, ul. Kollárovo nám., okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, na LV č. 1656. Za účelom prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 89/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti , a to:
 Pozemky p. č. 3394/2, 3393/4, 3393/2, 3392/26, 3392/25, ul. Železničná, okres Bratislava II, obec BA m. č. VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa, na GP č. 35/2017, oddelené od pozemkov p. č. 194/1, 194/5 „E“, LV č. 270, a p. č. 3392/3, LV č. 1095. Za účelom prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 90/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a to:
 Pozemok p. č. 4015/23, ul. Komárňanská, okres Bratislava II, obec BA-m.č. RUŽINOV, k. ú. Nivy, na GP č. 2/2018, oddelené od pozemkov p. č. 1492/201 „E“, LV č. 4288, zasahujúci do pozemku p. č. 4015/1 „C“, bez založeného LV. Za účelom prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 22/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 5,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemok na p.č. 22092/5 v k.ú. Trnávka, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.
19.6.2018Znalecký posudok č. 24/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 541 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na dobu neurčitú na časti pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, registra „E“ parc. č. 668/3 – ostatné plochy - LV č. 4172, podľa GP č. 114/2017 odčlenený diel č. 1 o výmere 6 m2, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
19.6.2018Znalecký posudok č. 44/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 729 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemky KN „C“ parc. č. 1242/11, 1242/21 k.ú. Vrakuňa, zapísané na liste vlastníctva č. 1327, k.ú. Vrakuňa, pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
19.6.2018Znalecký posudok č. 25/2018 - Doc Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku registra "C" KN parc. č. 588/4 - záhrady vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za účelom prevodu daného pozemku v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 588/1,2,3, 587, 589/1,2 k. ú. Rusovce.
19.6.2018Znalecký posudok č. 23/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 453 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemok na p.č. 15476/12 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.
19.6.2018Znalecký posudok č. 26/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku parc. č. 3173 - ostatne plochy registra „E“ KN v k. u. Vajnory, okres Bratislava III, obec Bratislava MČ Vajnory, v časti 2694/13 vo výmere 57 m², podľa GP č. 42/15/01 zo dňa 28.3.2018, s overením dňa 13.4.2018 pod č. 756/18.
19.6.2018Znalecký posudok č. 52/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 669 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN C“ parc č. 5655, k.ú. Vinohrady – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 10/2018, k.ú. Vinohrady, ktorý bol vyhotovený Ing. Milicou Vaškovou dňa 08.02.2018, autorizačne overený Ing. Milicou Vaškovou a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 14.02.2018 pod číslom 304/2018,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
19.6.2018Znalecký posudok č. 87/2018 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,5 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Pozemok p. č. 4491, ul. Korabinského, okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, na LV č. 1656. Za účelom prevodu.
19.6.2018Znalecký posudok č. 37/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4 MB]
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 7785/6 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1293 m2, parc. č. 7785/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 155 m2, parc. č. 7785/9 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m2, v k.ú. Staré Mesto, za účelom predaja nehnuteľnosti.
19.6.2018Znalecký posudok č. 36/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,5 MB]
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 1020/159, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 219 m2 v k.ú. Ružinov, za účelom predaja nehnuteľnosti.
18.6.2018Znalecký posudok č. 5/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok registra KN E parc. č. 838/21 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku
18.6.2018Znalecký posudok č. 19/2018 - Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2918/29, evidovaného na LV č. 1974-čiastočný, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV.
18.6.2018Znalecký posudok č. 7/2018 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 891 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok registra „C“ KN parc. č. 855/6 k. ú. Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres Bratislava V., pre účel prevodu pozemku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.