Znalecké posudky 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.6.2018Znalecký posudok č. 23/2018 - Ing. I. Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN C“ parc č. 6070/21, k.ú. Podunajské Biskupice – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 29/2017, k.ú. Podunajské Biskupice, ktorý bol vyhotovený GEO - VV, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
19.6.2018Znalecký posudok č. 24/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 541 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na dobu neurčitú na časti pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, registra „E“ parc. č. 668/3 – ostatné plochy - LV č. 4172, podľa GP č. 114/2017 odčlenený diel č. 1 o výmere 6 m2, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
19.6.2018Znalecký posudok č. 25/2018 - Doc Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku registra "C" KN parc. č. 588/4 - záhrady vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za účelom prevodu daného pozemku v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 588/1,2,3, 587, 589/1,2 k. ú. Rusovce.
19.6.2018Znalecký posudok č. 26/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku parc. č. 3173 - ostatne plochy registra „E“ KN v k. u. Vajnory, okres Bratislava III, obec Bratislava MČ Vajnory, v časti 2694/13 vo výmere 57 m², podľa GP č. 42/15/01 zo dňa 28.3.2018, s overením dňa 13.4.2018 pod č. 756/18.
10.10.2018Znalecký posudok č. 26/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na pozemku reg. E KN parcelné číslo 22298/4 a pozemku reg. C KN parcelné číslo 18346‐ diel 2, v zmysle geometrického plánu číslo 4/2018, obec Bratislava, katastrálne územie Vinohrady, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.10.2018Znalecký posudok č. 27/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 312 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorenom pozemku parcelné číslo 8509/6, v zmysle geometrického plánu číslo 137/2017, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.10.2018Znalecký posudok č. 28/2018 - Ing. Juraj Talian [PDF, 361 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 1420/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1469, obec Bratislava, katastrálne územie Čunovo, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
20.2.2018Znalecký posudok č. 3/2018 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc.č. 21644/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2, LV č. 3495, podľa GP č. 95/2017
18.6.2018Znalecký posudok č. 3/2018 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, parc. č. 15552/4, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 34, 37, 40, 44, 45, 54, 56, 61,62, 65, 66, -69, 74-76, 80 v spoluvlastníckom podiele 1/2 a pozemky parc. č. 5552/3, 8, 10, 13, 25, 27, 48, 52, 55, 57, 60, 79 v
spoluvlastníckom podiele 1/1, parc. č. 15552/31 v spoluvlastníckom podiele 54/318 (resp. 1/318), parc. č. 15552/82, 83, 84 v spoluvlastníckom podiele 54/159 (resp. 1/159).
19.6.2018Znalecký posudok č. 34/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 1,3 MB]
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 261 m2 v k.ú. Petržalka, za účelom predaja nehnuteľnosti
19.6.2018Znalecký posudok č. 35/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 3,6 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, na pozemku v Bratislave v k.ú. Staré Mesto, s celkovou výmerou 237 m2
10.10.2018Znalecký posudok č. 35/2018 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 1,2 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku reg. "C" KN parc. č. 19179/27 - záhrada vo výmere 396 m2, k. ú. Rača, obec BA - m. č. Rača, okres Bratislava III zapísaného na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava
16.7.2018Znalecký posudok č. 36/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová [PDF, 1,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – odplaty za zriadenie vecného bremena na priznanie práva prechodu peši a motorovým vozidlom v prospech vlastníka pozemku p.č. 670/1,3,4 v k. ú. Dúbravka, cez pozemok registra „E“ parc. č. 1781 – orná pôda v rozsahu 187 m2, a p.č. 1782 – orná pôda v rozsahu
79 m2, k.ú. Dúbravka, LV č. 5920 podľa GP č. 37/2017.
19.6.2018Znalecký posudok č. 36/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,5 MB]
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 1020/159, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 219 m2 v k.ú. Ružinov, za účelom predaja nehnuteľnosti.
16.7.2018Znalecký posudok č. 37/2018 - Doc. Ing. Naďa Antošová [PDF, 256 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
· stavby objektu bytového domu súp. číslo 283 na pozemku parc. č. 885/12 katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres
Bratislava I
· pozemku na p.č. 885/13 katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, v lokalite „Bratislavské podhradie – Vydrica“.
19.6.2018Znalecký posudok č. 37/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4 MB]
Stanovanie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parc. č. 7785/6 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1293 m2, parc. č. 7785/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 155 m2, parc. č. 7785/9 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m2, v k.ú. Staré Mesto, za účelom predaja nehnuteľnosti.
16.7.2018Znalecký posudok č. 38/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 2,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" v k.ú. Nivy parc.č. 22198/3, 22198/6, 22198/8 a 22198/9 zapísaných na List vlastníctva č. 797 a pozemkov registra "C" v k.ú. Nivy parc.č.15403/5, 23014/15 a 23014/14 odčlenené geometrickým plánom č.533/17 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava
16.7.2018Znalecký posudok č. 39/2018 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na Saratovskej ulici, parc. č. 3423/79 – ostatné plochy o výmere 1318 m2 a parc. č. 3423/81 – ostatné plochy
o výmere 116 m2, zapísané na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
18.6.2018Znalecký posudok č. 4/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 2236/1, 2243/2, 2243/4, 2247/2, 2248/1, 2472/1, zapísané na liste vlastníctva číslo 3558, obec Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel zamýšľaného predaja formou obchodnej verejnej súťaže.
10.10.2018Znalecký posudok č. 4/2018 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 4,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Rača, parc.č. 9286 - ostatné plochy vo výmere 60 m2, LV č. 10625 v prospech oprávnených z vecného bremena.
18.6.2018Znalecký posudok č. 4/2018 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutých pozemkov reg. ,,C,, KN parc. č. 1032/60, parc. č. 1032/61, parc. č. 1032/62, parc. č. 1032/63, parc. č. 922/2, parc. č. 922/8, parc. č. 922/9, parc. č. 922/10, k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
16.7.2018Znalecký posudok č. 41/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 262 kB]
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nebytového priestoru č. 906 vo výmere 151,19 m² na prízemí bytového domu na Panskej ulici č. 2 so súpis. č. 242, umiestneného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m.č. Staré Mesto, zapísané na LV č. 6510 pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj
19.6.2018Znalecký posudok č. 44/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 729 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemky KN „C“ parc. č. 1242/11, 1242/21 k.ú. Vrakuňa, zapísané na liste vlastníctva č. 1327, k.ú. Vrakuňa, pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
10.10.2018Znalecký posudok č. 46/2018 - PATRIA, s.r.o. [PDF, 1 MB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - presah strechy, na pozemku EKN parc.č. 715/102 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 3758 v rozsahu dielu 1 vo výmere 3 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 8/2017 v obci Bratislava - m.č. Lamač, k.ú. Lamač pre účel zriadenia vecného bremena
19.6.2018Znalecký posudok č. 49/2018 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 610 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu na dobu neurčitú na pozemkoch
- pozemok KN C“ parc č. 2723/8, k.ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, k.ú. Devínska nová Ves
- novovytvorený pozemok „KN C“ parc č. 2725/3, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 30141/2017, k.ú. Devínska Nová Ves, ktorý bol vyhotovený IGK, s.r.o. dňa 12.07.2017, autorizačne overený Ing. J. Uliarikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 26.07.2017 pod číslom 1639/2017,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena

Zobrazených je 25 z celkového počtu 72 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 19.2.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.