Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
19.2.2018Znalecký posudok č. 72/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku reg. ,,C,, KN, parc. č. 443/9 druh ostatné plochy výmery 8 m2, oddeleného podľa geometrického plánu č. 949/2014 od pozemku reg. ,,C,, parc. č. 443/1 výmery 3676 m2 v k.ú. Bratislava - Lamač, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom majetkovo - právneho vyporiadania.
19.2.2018Znalecký posudok č. 116/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvorené pozemky KN „C“ parc. č. 3157/12, 3157/13, k.ú. Ružinov, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 1/2016, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený SLEMI s.r.o., odčlenením od pozemku „KN C“ parc č.3157/7, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
19.2.2018Znalecký posudok č. 118/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: • novovytvorené pozemky pozemky parc. č. „KN C“ 2727/4, 2727/3, k.ú. Podunajské Biskupice, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 45/2017, • pozemok parc. č. „KN C“ 2800, k.ú. Podunajské Biskupice zapísaný na liste vlastníctva č. 1395, k.ú Podunajské Biskupice, pre účel vyhotovenia zámenných zmlúv
16.2.2018Znalecký posudok č. 31/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vajnory parc. č. 4212/1 – ostatné plochy vo výmere 6753 m2, LV č. 5389, v rozsahu určenom podľa GP č. 10/2017 (diel č. 1), vo výmere 62 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
16.2.2018Znalecký posudok č. 12/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Karlova Ves, registra "C" parc.č. 492/2 - záhrada o výmere 31 m2, LV č. 4971 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
16.2.2018Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN v k.ú. Bratislava - Nové mesto, parc. č. 15132/37 druh ostatné plochy vo výmere 81 m2, parc. č. 15132/38 druh ostatné plochy vo výmere 124 m2, parc. č. 15132/27 druh ostatné plochy vo výmere 97 m2, podľa listu vlastníctva LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
16.2.2018Znalecký posudok č. 68/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C-KN,, parc. č. 9161/24, 9162/14, 9162/1, 9162/17, 9162/18, 9162/19, 9163/1, 9163/2, 9163/10, 9163/16, 9163/17, 9163/18, v k.ú. Bratislava - Staré mesto, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia kúpno - predajnej zmluvy.
16.2.2018Znalecký posudok č. 39/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 890/2 vytvoreného GP č. 37/2017 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
16.2.2018Znalecký posudok č. 37/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemkoch v k. ú. Záhorská Bystrica, KN C parc. č. 808/2 –ostatné plochy o výmere 136 m2 a parc. č. 808/8 – ostatné plochy o výmere 5 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
16.2.2018Znalecký posudok č. 79/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - C-KN pozemku parc.č. 4691/35, zapísaného na LV č. 1748 katastrálne územie Petržalka, nachádzajúceho sa v zastavanom území mesta, v mestskej časti Petržalka, na Muchovom námestí na rohu ulíc Jantárová cesta a Farského, v hlavnom meste SR Bratislave.
16.2.2018Znalecký posudok č. 85/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov registra C-KN parc.č.: 3737/20 a 3737/21, zapísaných na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Staré Mesto a nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, pri Sokolskej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
16.2.2018Znalecký posudok č. 32/2017 - Ing. Barbara Chamulová
Stanovenia odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch reg. "E" KN, v k. ú. Dúbravka, obec BA - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV v rozsahu vyznačenom v GP č. 33/2016, dielu č. 1 vo výmere 13 m2 a dielu č. 2 vo výmere 27 m2 na parc. č. 1075, LV č. 5920 a dielu č. 3 vo výmere 32 m2 na parc. č. 1076/100, LV č. 5920, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v prospech kaţdodobého vlastníka pozemku registra "C" KN parc. č. 3423/1 alebo ním poverenej osoby
16.2.2018Znalecký posudok č. 73/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č . 2 1589/1 a parc. č . 2 2848/1 v k .ú. Bratislava Staré mesto, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 80/2014.
16.2.2018Znalecký posudok č. 44/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva previsu stavby na pozemku v k. ú. Nivy, KN C parc. č. 9736/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 v rozsahu vyznačenom v GP č. 21/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
16.2.2018Znalecký posudok č. 43/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na dobu neurčitú na pozemku v k. ú. Karlova Ves, KN-C parc. č. 463/14 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2 vytvoreného GP č. 11-05/2017 z pozemku KN-E parc. č. 3484, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
16.2.2018Znalecký posudok č. 78/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, parcely číslo 15675/145 a 15675/192, zapísané na LV č. 4278 v k.ú. Ružinov, v rozsahu GP č. 60/2013.
16.2.2018Znalecký posudok č. 70/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku reg. ,,C,, KN v k.ú. Bratislava - Rača, parc. č. 2026/9 druh záhrady vo výmere 135 m2, podľa listu vlastníctva LV č. 72 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
8.12.2017Znalecký posudok č. 103/2017 - Ing.Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty: vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN E“ parc č. 644/301, k.ú. Devín – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 10/2017, k.ú. Devín, ktorý bol vyhotovený GEODET PLÁN, s.r.o. dňa 20.01.2017,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.12.2017Znalecký posudok č. 70/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 513/129, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 513/5, v zmysle geometrického plánu číslo 1532/17, nezapísaný na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
8.12.2017Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: pozemky parcelné číslo 11921/55, 11921/56, 11921/57, 11921/58, 11921/59, 11921/60, 11921/67, 11921/68, 11921/70, zapísané na liste vlastníctva číslo 5567, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
8.12.2017Znalecký posudok č. 72/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: novovytvorený pozemok parcelné číslo 12006/4, na základe geometrického plánu č. 30150/2017‐ oddelením od pozemku parcelné číslo 12006/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto,
novovytvorený pozemok parcelné číslo 22005/18, na základe geometrického plánu č. 30150/2017‐ oddelením od pozemku parcelné číslo 12004, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5660, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
8.12.2017Znalecký posudok č. 70/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 513/129, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 513/5, v zmysle geometrického plánu číslo 1532/17, nezapísaný na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
4.12.2017Znalecký posudok č. 26/2017 - Ing. Barbora Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 9871/99 - ostatné plochy vo výmere 880 m2 v k. ú. Nivy, obec BA - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, odčleneného geometrickým plánom č. 20/2017 úradne overeným dňa 27.04.2017 v pozemku registra "C" KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9871/99 - ostatné plochy vo výmere 3702 m2 zapísaného na LV č. 1316 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy
29.11.2017Znalecký posudok č. 72/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave v k.ú. Vajnory, parc č. 2176/5 - ostatné plochy vo výmere 4035 m2 a parc č. 2176/7 - ostatné plochy vo výmere 392 m2, za časovo obmedzené obdobie od 07.05.2010 do 07.05.2017.
29.11.2017Znalecký posudok č. 73/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 273/7 – ostatné plochy o výmere 335 m2, zapísaná na LV č. 46 a parc. č. 273/5 – ostatné plochy o výmere 7 m2 podľa Geometrického plánu č. 153/2017, za účelom prevodu vlastníckeho práva

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.