Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 19 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.12.2017Znalecký posudok č. 70/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 513/129, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 513/5, v zmysle geometrického plánu číslo 1532/17, nezapísaný na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
8.12.2017Znalecký posudok č. 70/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 513/129, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcelné číslo 513/5, v zmysle geometrického plánu číslo 1532/17, nezapísaný na liste vlastníctva, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
16.2.2018Znalecký posudok č. 70/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku reg. ,,C,, KN v k.ú. Bratislava - Rača, parc. č. 2026/9 druh záhrady vo výmere 135 m2, podľa listu vlastníctva LV č. 72 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
8.12.2017Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: pozemky parcelné číslo 11921/55, 11921/56, 11921/57, 11921/58, 11921/59, 11921/60, 11921/67, 11921/68, 11921/70, zapísané na liste vlastníctva číslo 5567, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
16.2.2018Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN v k.ú. Bratislava - Nové mesto, parc. č. 15132/37 druh ostatné plochy vo výmere 81 m2, parc. č. 15132/38 druh ostatné plochy vo výmere 124 m2, parc. č. 15132/27 druh ostatné plochy vo výmere 97 m2, podľa listu vlastníctva LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
8.6.2017Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.10549/46 a 21895/24 na ulici Jelačičova, situovaných v MČ Bratislava - Ružinov, okr. Bratislava II, k.ú.Nivy (zapísané na LV č. 4288 a 797), pre účely prevodu vlastníckych práv.
29.11.2017Znalecký posudok č. 72/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave v k.ú. Vajnory, parc č. 2176/5 - ostatné plochy vo výmere 4035 m2 a parc č. 2176/7 - ostatné plochy vo výmere 392 m2, za časovo obmedzené obdobie od 07.05.2010 do 07.05.2017.
8.12.2017Znalecký posudok č. 72/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: novovytvorený pozemok parcelné číslo 12006/4, na základe geometrického plánu č. 30150/2017‐ oddelením od pozemku parcelné číslo 12006/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto,
novovytvorený pozemok parcelné číslo 22005/18, na základe geometrického plánu č. 30150/2017‐ oddelením od pozemku parcelné číslo 12004, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5660, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
19.2.2018Znalecký posudok č. 72/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku reg. ,,C,, KN, parc. č. 443/9 druh ostatné plochy výmery 8 m2, oddeleného podľa geometrického plánu č. 949/2014 od pozemku reg. ,,C,, parc. č. 443/1 výmery 3676 m2 v k.ú. Bratislava - Lamač, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom majetkovo - právneho vyporiadania.
29.11.2017Znalecký posudok č. 73/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 273/7 – ostatné plochy o výmere 335 m2, zapísaná na LV č. 46 a parc. č. 273/5 – ostatné plochy o výmere 7 m2 podľa Geometrického plánu č. 153/2017, za účelom prevodu vlastníckeho práva
16.2.2018Znalecký posudok č. 73/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č . 2 1589/1 a parc. č . 2 2848/1 v k .ú. Bratislava Staré mesto, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 80/2014.
16.2.2018Znalecký posudok č. 78/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, parcely číslo 15675/145 a 15675/192, zapísané na LV č. 4278 v k.ú. Ružinov, v rozsahu GP č. 60/2013.
16.2.2018Znalecký posudok č. 79/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - C-KN pozemku parc.č. 4691/35, zapísaného na LV č. 1748 katastrálne územie Petržalka, nachádzajúceho sa v zastavanom území mesta, v mestskej časti Petržalka, na Muchovom námestí na rohu ulíc Jantárová cesta a Farského, v hlavnom meste SR Bratislave.
24.2.2017Znalecký posudok č. 8/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov C KN parc.č.: 210/2, 210/3, 210/4, 210/7, 210/8, 210/10, 210/11, 210/12, 210/13, 210/15, 210/16, 210/17, 210/18, 211, 818/7, 818/16, 818/22 a 818/23 (v zmysle GP č. 109/2016), zapísaných na LV č. 1748, katastrálne územie Petržalka a nachádzajúcich sa na roju ulíc Furdekova a Haanova, v mestskej časti Petržalka, v zastavanom území hlavného mesta SR Bratislavy.
16.2.2018Znalecký posudok č. 85/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov registra C-KN parc.č.: 3737/20 a 3737/21, zapísaných na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Staré Mesto a nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, pri Sokolskej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
24.2.2017Znalecký posudok č. 9/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 - parc.č. 21758/2 na Rajskej ulici (bez založeného listu vlastníctva) a parc.č. 8590/86 na Špitálskej ulici (podľa listu vlastníctva č. 2655), nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
3.4.2017Znalecký posudok č. 9/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 787/2 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 84 m2, parc. č. 788 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 187 m2, parc. č. 789 druh záhrady vo výmere 140 m2, parc. č. 790 vo výmere 94 m2, ktoré vznikli z pozemku reg. ,,E,, parc. č. 115/2 výmery 33487 v obci Bratislava, k.ú. Jarovce.
8.6.2017Znalecký posudok č. 91/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.10109/14 na ulici Bazová, v MČ Bratislava - Ružinov, v k.ú.Nivy, pre účely prevodu vlastníckych práv.
8.6.2017Znalecký posudok č.57/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena: práva stavby komunikácie a práva prechodu a prejazdu na pozemku „KN C“ parc č. 1200/1, k.ú. Čunovo

Zobrazených je 19 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.