Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
9.10.2017Znalecký posudok č. 43/2017 - PATRIA, s.r.o.
Stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok EKN parc.č. 888 v rozsahu 667 m2 vyčleneného geometrickým plánom
č. 69/2017 v obci Bratislava - m.č. Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa pre účel zriadenia vecného bremena
16.2.2018Znalecký posudok č. 44/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva previsu stavby na pozemku v k. ú. Nivy, KN C parc. č. 9736/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 v rozsahu vyznačenom v GP č. 21/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
9.5.2017Znalecký posudok č. 44/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7900/2, 7900/3, k.ú. Staré Mesto, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 29/2017, k.ú. Staré Mesto, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 06.03.2017 pod číslom 428/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc. č. 7900, k.ú. Staré Mesto pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
9.10.2017Znalecký posudok č. 44/2017 - PATRIA, s.r.o.
Stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok EKN parc.č. 12437, 12444, 12457, 22050 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 17-7/2017 (diel 1,2,3,4) v Bratislave, k.ú. Nové Mesto pre účel zriadenia vecného bremena
28.9.2017Znalecký posudok č. 45/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo stavby‐ výstavby komunikácie, prechodu a prejazdu cez ňu a jej užívania na časti pozemku parc. č. 1507/3, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Ružinov a to v rozsahu 202 m2, v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 (pracovná verzia), pre účel určenia odplaty za zriadenie vecného bremena.
24.8.2017Znalecký posudok č. 46/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na novovytvorených pozemkoch v k.ú. Dúbravka, parc č. 2435/142 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 podľa GP č. 22/2015 odčlenenej od pozemku registra "C" parc.č. 2435/75, a parc č. 2522/64 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 podľa GP č. 22/2015 odčlenenej od pozemku registra "C" parc.č. 2522/31.
24.8.2017Znalecký posudok č. 47/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 590/6 s výmerou 9 m2, v Bratislave V, na Vývojovej ulici, v k.ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
3.4.2017Znalecký posudok č. 5/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty:
- nehnuteľností vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a to : novovytvorená parc.č. 21293/47 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 195 m2, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23.2.2017 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 21293/18 k.ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656; novovytvorená parc.č. 21293/48 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 89 m2, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23.2.2017 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 21293/3 k.ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656 a
- nehnuteľností vo vlastníctve Twin City a.s., a to : parc.č. 21788/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1249 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 7076; parc.č. 21293/44 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 7076
9.5.2017Znalecký posudok č. 50/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu s príslušenstvom súp.č.8232 na Rebarborovej ul č.17, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, situovanom na pozemku parc.č.1250, v k.ú.Vrakuňa (zapísanom na LV č.1091), bez pozemku, pre účely zadávateľa.
3.4.2017Znalecký posudok č. 51/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1790/2 - záhrady o výmere 36m2, na ulici Na hriadkach, v Bratislave - mestskej časti Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, v k.ú. Devínska Nová Ves (zapísaný na LV č.4172), pre účely prevodu vlastníckych práv.
28.9.2017Znalecký posudok č. 53/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku na Moravskej ulici v Bratislave - parcely č. 11371/2, 11371/3, 11371/7, 11371/11, 11371/12, 11371/13, 11371/29, 11371/30, 11371/36, 11371/37, 11371/38, 11371/44, 11371/45, 11371/49, 11371/58, 11371/60, 11371/62 a 11371/65, s celkovou výmerou 303 m2, zapísaného na LV č. 1 v k.ú. Nové Mesto, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
9.10.2017Znalecký posudok č. 53/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 1533/2, v spoluvlastníckom podiele 1/8 , zapísaný na liste vlastníctva číslo 474, obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
28.9.2017Znalecký posudok č. 54/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na Brižitskej ulici v Bratislave, parc. č. 3600/11 s výmerou 1 m2, zapísaného na LV č. 847 v k.ú. Dúbravka, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
9.10.2017Znalecký posudok č. 54/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 1022/28 v zmysle geometrického plánu č. 2111/16, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcelné číslo 1022/20, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľnosti.
28.9.2017Znalecký posudok č. 55/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: pozemok parcelné číslo 1607/203 v zmysle geometrického plánu č. 14/2016, ktorý vznikol odčlenením od pozemkov registra E parcelné číslo 1752/2, 1700, 1699 a 698/3, zapísané na liste vlastníctva číslo 400, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pozemky parcelné číslo 1607/116 a 1631/6, zapísané na liste vlastníctva číslo 4637, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
8.6.2017Znalecký posudok č. 56/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena: práva prechodu a prejazdu a vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch „KN C“ parc č. 16972
3.4.2017Znalecký posudok č. 6/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov C KN parc.č.: 644/553, 644/554, 644/555 a 644/556, zapísaných na LV č. 3758, katastrálne územie Lamač a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia komunikácie v rozsahu celej plochy dotknutých pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Lamač, mimo zastavané územie hlavného mesta SR Bratislavy.
8.6.2017Znalecký posudok č. 6/2017 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 2150/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2, k.ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 30/2015 z časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2150/4 – ostatné plochy vo výmere 30374 m2, k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 (vedený ako majetkoprávne neusporiadaný), ktorý vznikol z pozemku pred ZMVM parc.č. 6001/13 k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
24.8.2017Znalecký posudok č. 65/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby na častiach pozemkov v k.ú.Staré
Mesto, okr. Bratislava I - parc.č.21409, 21405/1, 63/3 (podľa GP č.30114/2016 diel 2,4,5) a práva
prechodu a prejazdu cez časť pozemku parc.č. 63/1,63/3 (podľa GP č. 30114/16 - diel 1,2,3), pre
účely jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
24.8.2017Znalecký posudok č. 66/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva
prechodu a prejazdu cez časť stavby súp.č.6665, situovanej na pozemkoch parc.č.62/3,62/4,
21409,21405/1,63/3, na ulici Uršulínska, v MČ Bratislava - Staré Mesto, v k.ú.Staré Mesto
(zapísaná na LV č.6829), vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking - Slovakia, pre účely
jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
22.11.2017Znalecký posudok č. 67/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného - pozemku v Bratislave, parcela číslo 2743/29 v k.ú Vajnory, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/5 vo vlastníctve Ing. Miroslava Valla, pre účely súdneho konania.
9.5.2017Znalecký posudok č. 67/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 21644/10, 21643/52 na Ďumbierskej ulici, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú. Vinohrady (pozemky zapísané na LV č.3495), pre účely prevodu vlastníckych práv.
22.11.2017Znalecký posudok č. 68/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na ulici Barónka, parc. č. 981/31 s výmerou 18 m2, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ KN parc. č. 981/12, ktorý je súčasťou pozemku registra „E“ KN parc. č. 982/201 zapísaného na LV č. 400 v k.ú. Rača, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
16.2.2018Znalecký posudok č. 68/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C-KN,, parc. č. 9161/24, 9162/14, 9162/1, 9162/17, 9162/18, 9162/19, 9163/1, 9163/2, 9163/10, 9163/16, 9163/17, 9163/18, v k.ú. Bratislava - Staré mesto, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia kúpno - predajnej zmluvy.
22.11.2017Znalecký posudok č. 69/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parcela číslo 422/17 ostatné plochy, vo výmere 77 m2, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 422/9, zapísaného na LV č. 1248 v k.ú. Rača, za účelom prevodu vlastníckeho práva k časti pozemku.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.