Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
9.10.2017Znalecký posudok č. 26/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty stavby miestnej komunikácie osobitne na parc. č. 958/1 a 969/2, 3, 4 a osobitne na parc. č. 958/2, 7, 10, 12, 19, 23, 25, 27 a 629/1 katastrálne územie Devín, obec Bratislava - m. č. Devín, okres Bratislava IV., pre účel zaradenia stavby do majetku a prípravu ďalších právnych krokov.
4.12.2017Znalecký posudok č. 26/2017 - Ing. Barbora Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 9871/99 - ostatné plochy vo výmere 880 m2 v k. ú. Nivy, obec BA - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, odčleneného geometrickým plánom č. 20/2017 úradne overeným dňa 27.04.2017 v pozemku registra "C" KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9871/99 - ostatné plochy vo výmere 3702 m2 zapísaného na LV č. 1316 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy
8.6.2017Znalecký posudok č. 27/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parcelné číslo 15470/11, ostatné plochy s výmerou 106 m2, zapísaného na LV č. 4288 v k.ú. Nivy.
8.6.2017Znalecký posudok č. 27/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenia vecného bremena časovo neobmedzeného, na novovzniknutom pozemku registra ,,C,, KN, druh zastavané plochy a nádvoria, s parc. č. 21761/3 výmery 1 m2, v k.ú. Bratislava - Staré Mesto, v zmysle GP č. 2/2017, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
8.6.2017Znalecký posudok č. 28/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parcely číslo 9110/41, 9116/14 a 9116/16, ostatné plochy, spolu s výmerou 1005 m2, zapísaného na LV č. 1, v k.ú. Staré Mesto
3.4.2017Znalecký posudok č. 3/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Devín, parc. č. 1183/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2, LV č. 2588 vo vlastníctve žiadateľov a parc. č. 1168/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
22.11.2017Znalecký posudok č. 30/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva držby a užívania pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby podľa zákona č. 66/2009 Z.z. na pozemkoch registra C KN parc. č. 2176/5 a 2176/7 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - m. č. Vajnory, okres Bratislava III., pre účel úhrady jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
16.2.2018Znalecký posudok č. 31/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vajnory parc. č. 4212/1 – ostatné plochy vo výmere 6753 m2, LV č. 5389, v rozsahu určenom podľa GP č. 10/2017 (diel č. 1), vo výmere 62 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
16.2.2018Znalecký posudok č. 32/2017 - Ing. Barbara Chamulová
Stanovenia odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch reg. "E" KN, v k. ú. Dúbravka, obec BA - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV v rozsahu vyznačenom v GP č. 33/2016, dielu č. 1 vo výmere 13 m2 a dielu č. 2 vo výmere 27 m2 na parc. č. 1075, LV č. 5920 a dielu č. 3 vo výmere 32 m2 na parc. č. 1076/100, LV č. 5920, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v prospech kaţdodobého vlastníka pozemku registra "C" KN parc. č. 3423/1 alebo ním poverenej osoby
24.8.2017Znalecký posudok č. 32/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo stavby polopodzemného kontajneru na odpad, ktorý bude umiestnený na novovytvorenom pozemku parc. č. 1270/246, podľa geometrického plánu č. 61/2017 zo dňa 12.04.2017 a to oddelením od pozemku parc. č. 1207/22, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Ružinov,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
8.6.2017Znalecký posudok č. 33/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parcely číslo 2436/67, 2436/68 a 2436/69, záhrady s celkovou výmerou 2292 m2, zapísaného na LV č. 847 v k.ú. Dúbravka, Bratislava IV.
9.5.2017Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty - vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na novovytvorených dieloch 1, 2, 3, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 5/2017, k.ú. Petržalka, ktorý bol vyhotovený GEOVIA s.r.o. dňa 11.02.2017, autorizačne overený Ing. F. Megom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 15.02.2017 pod číslom 329/2017, na pozemkoch „KN C“ parc č. 5203/80, 5105/439, 5105/37, k.ú. Petržalka pre účel zamýšľaného majetkoprávneho vyporiadania
24.8.2017Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov E KN parc.č. 5185, zapísaného na LV č. 5087 katastrálne územie Devínska Nová Ves a E KN parc.č. 5185, zapísaného na LV č. 2573, katastrálne územie Záhorská Bystrica a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia inžinierskych sietí (VTL prípojky plynu) a v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu plôch vymedzených objednávkou. Pozemky sa nachádzajú pri ulici Jána Jonáša, v lokalite Dlhé pole, na rozhraní mestských častí Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, v hlavnom meste SR Bratislave.
28.9.2017Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej h odnoty pozemkov r eg. ,,C,, KN s p arc. č. 1 115/167 d ruh o rná pôda vo výmere 352 m2, parc. č. 1115/169 druh orná pôda vo výmere 77 m2, v obci Bratislava, k.ú. Rusovce
22.11.2017Znalecký posudok č. 35/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov parc. č. 19179/17 a 19179/18 v k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
29.11.2017Znalecký posudok č. 36/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 1472/14 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava III, oddeleného podľa GP č. 1912/16 od pozemku KN E parc. č. 828/911, pre účel prevodu pozemku
24.8.2017Znalecký posudok č. 36/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 661/2 druh zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 42 m2, v obci Bratislava, k.ú. Ružinov.
16.2.2018Znalecký posudok č. 37/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemkoch v k. ú. Záhorská Bystrica, KN C parc. č. 808/2 –ostatné plochy o výmere 136 m2 a parc. č. 808/8 – ostatné plochy o výmere 5 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
8.6.2017Znalecký posudok č. 37/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena strpieť umiestnenie, užívania, prevádzkovanie, opravy elektrickej stanice - kioskovej trafostanice TS 1892 na dobu neurčitú na pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9737/1 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, v rozsahu podľa GP č. 270/2016, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
22.11.2017Znalecký posudok č. 38/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby na dobu neurčitú na pozemku registra ,,C,, K N p arc. č . 404 druh ostatné plochy v k .ú. Čuňovo, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č . 1 25-1/2016 (výmera 4m2), ktorý je podľa listu vlastníctva LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
16.2.2018Znalecký posudok č. 39/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 890/2 vytvoreného GP č. 37/2017 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
3.4.2017Znalecký posudok č. 4/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov:
v k. ú. Staré Mesto:
- parc. č. 21739/1 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 854 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/2 zapísanej na LV č. 8925; parc. č. 21739/31 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 1330 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemkov registra „E“ parc. č. 21738/3, parc. č. 21739/2, parc. č. 8131 a parc. č. 8132 zapísaných na LV č. 8925; parc. č. 21739/20 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/2 zapísanej na LV č. 8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
v k. ú. Karlová Ves pozemku:
- parc. č. 2981/72 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 2564 m2 zapísaného na LV č. 1425 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity.
9.5.2017Znalecký posudok č. 42/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 432/9, 10, 11, k.ú. Vrakuňa, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 31/2017, k.ú. Vrakuňa, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 07.03.2017 pod číslom 436/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc č. 432/1, k.ú. Vrakuňa pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
16.2.2018Znalecký posudok č. 43/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na dobu neurčitú na pozemku v k. ú. Karlova Ves, KN-C parc. č. 463/14 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2 vytvoreného GP č. 11-05/2017 z pozemku KN-E parc. č. 3484, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
9.5.2017Znalecký posudok č. 43/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2026/2, 2026/3, k.ú. Petržalka , ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 30/2017, k.ú. Petržalka, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 03.03.2017 pod číslom 429/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc č. 2026, k.ú. Petržalka pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.