Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 19 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.5.2017Znalecký posudok č. 67/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 21644/10, 21643/52 na Ďumbierskej ulici, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú. Vinohrady (pozemky zapísané na LV č.3495), pre účely prevodu vlastníckych práv.
9.5.2017Znalecký posudok č. 50/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu s príslušenstvom súp.č.8232 na Rebarborovej ul č.17, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, situovanom na pozemku parc.č.1250, v k.ú.Vrakuňa (zapísanom na LV č.1091), bez pozemku, pre účely zadávateľa.
3.4.2017Znalecký posudok č. 5/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty:
- nehnuteľností vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a to : novovytvorená parc.č. 21293/47 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 195 m2, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23.2.2017 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 21293/18 k.ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656; novovytvorená parc.č. 21293/48 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 89 m2, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23.2.2017 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 21293/3 k.ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656 a
- nehnuteľností vo vlastníctve Twin City a.s., a to : parc.č. 21788/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1249 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 7076; parc.č. 21293/44 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 7076
3.4.2017Znalecký posudok č. 4/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov:
v k. ú. Staré Mesto:
- parc. č. 21739/1 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 854 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/2 zapísanej na LV č. 8925; parc. č. 21739/31 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 1330 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemkov registra „E“ parc. č. 21738/3, parc. č. 21739/2, parc. č. 8131 a parc. č. 8132 zapísaných na LV č. 8925; parc. č. 21739/20 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/2 zapísanej na LV č. 8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
v k. ú. Karlová Ves pozemku:
- parc. č. 2981/72 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 2564 m2 zapísaného na LV č. 1425 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity.
3.4.2017Znalecký posudok č. 6/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov C KN parc.č.: 644/553, 644/554, 644/555 a 644/556, zapísaných na LV č. 3758, katastrálne územie Lamač a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia komunikácie v rozsahu celej plochy dotknutých pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Lamač, mimo zastavané územie hlavného mesta SR Bratislavy.
3.4.2017Znalecký posudok č. 51/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1790/2 - záhrady o výmere 36m2, na ulici Na hriadkach, v Bratislave - mestskej časti Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, v k.ú. Devínska Nová Ves (zapísaný na LV č.4172), pre účely prevodu vlastníckych práv.
3.4.2017Znalecký posudok č. 17/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na dobu neurčitú na novovytvorenom pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Nové mesto, parc. č. 11462/52 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 945 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku reg. ,,C,, KN parc. č. 11462/4 m2 výmery 1649 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
3.4.2017Znalecký posudok č. 3/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Devín, parc. č. 1183/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2, LV č. 2588 vo vlastníctve žiadateľov a parc. č. 1168/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
3.4.2017Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovytvorených pozemkov parc. č. 22001/37, 38, 39 a 13196/75, 76 k. ú. Nové Mesto vzniknutých podľa GP č. 16/2017 z pozemkov reg. C parc. č. 22001/29, 13196/33 a pozemku reg. E parc. č. 13196/2, k. ú. Nové Mesto obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. pre predmet zámeny.
3.4.2017Znalecký posudok č. 14/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú cez časť pozemku registra ,,E,, KN v k.ú. Lamač, parc. č. 333/109 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 783 m2 podľa LV č. 3758, v rozsahu určenom podľa GP č. 127/2016 (diel č. 1), vo výmere 45 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
3.4.2017Znalecký posudok č. 19/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok KN „C“ parc. č. 1437/55, 1437/56, 1437/58, 1437/60, 1437/62, 1437/63, 1437/65, 1437/66, 1437/68, 1437/69, 1437/71, 1437/72, k.ú. Dúbravka, zapísaný na liste vlastníctva č. 847, k.ú. Dúbravka pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
3.4.2017Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku reg. ,,C,, KN s parc. č. 126/10 druh záhrady vo výmere 71 m2 v obci Bratislava, k.ú. Jarovce.
3.4.2017Znalecký posudok č. 9/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 787/2 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 84 m2, parc. č. 788 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 187 m2, parc. č. 789 druh záhrady vo výmere 140 m2, parc. č. 790 vo výmere 94 m2, ktoré vznikli z pozemku reg. ,,E,, parc. č. 115/2 výmery 33487 v obci Bratislava, k.ú. Jarovce.
24.2.2017Znalecký posudok č. 2/2017 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov p. č. 12876/2, 4-18 v Bratislave k. ú. Nové mesto Jánošková ul.
24.2.2017Znalecký posudok č. 9/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 - parc.č. 21758/2 na Rajskej ulici (bez založeného listu vlastníctva) a parc.č. 8590/86 na Špitálskej ulici (podľa listu vlastníctva č. 2655), nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
24.2.2017Znalecký posudok č. 8/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov C KN parc.č.: 210/2, 210/3, 210/4, 210/7, 210/8, 210/10, 210/11, 210/12, 210/13, 210/15, 210/16, 210/17, 210/18, 211, 818/7, 818/16, 818/22 a 818/23 (v zmysle GP č. 109/2016), zapísaných na LV č. 1748, katastrálne územie Petržalka a nachádzajúcich sa na roju ulíc Furdekova a Haanova, v mestskej časti Petržalka, v zastavanom území hlavného mesta SR Bratislavy.
24.2.2017Znalecký posudok č. 1/2017 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku registra "C" KN parc.č. 2489/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, k.ú. Staré Mesto zapísaného na LV č. 1656.
24.2.2017Znalecký posudok č. 15/02/2017 - FINDEX, s.r.o.
Posúdenie predajnej ceny nehnuteľnosti – obytnej budovy a pozemku na Hviezdoslavovom námestí č. 11 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, podľa dostupných podkladov.
24.2.2017Znalecký posudok č. 13/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty : novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 22198/7, k.ú. Nivy, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 550/16, k.ú. Nivy, oddelením od pozemku „KN C“ parc č. 22198/3, k.ú. Nivy
• vecného bremena: strpenia stavby komunikácie na novovytvorenom pozemku „KN C“ parc. č. 22198/6, k.ú. Nivy, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 550/16, k.ú. Nivy, oddelením od pozemku „KN C“ parc č. 22198/3, k.ú. Nivy, pre účel zamýšľaného majetkoprávneho vyporiadania

Zobrazených je 19 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.