Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
29.11.2017Odborné stanovisko č. 16/11/2017 - FINDEX, s.r.o.
Kvalifikované vysvetlenie záverov a analýza výpočtových postupov Znaleckého posudku č. 2/2017 znalca Dr. Ing. Juraja Szalaya, PhD., pre účely súdneho konania.
24.2.2017Znalecký posudok č. 1/2017 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku registra "C" KN parc.č. 2489/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, k.ú. Staré Mesto zapísaného na LV č. 1656.
3.4.2017Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovytvorených pozemkov parc. č. 22001/37, 38, 39 a 13196/75, 76 k. ú. Nové Mesto vzniknutých podľa GP č. 16/2017 z pozemkov reg. C parc. č. 22001/29, 13196/33 a pozemku reg. E parc. č. 13196/2, k. ú. Nové Mesto obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. pre predmet zámeny.
24.8.2017Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. Miroslava Juritková
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Vinohrady, parcely registra „C“ KN, parc.č. 5487/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2, parc.č. 5487/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, parc.č. 5487/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10m2, parc.č. 5487/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, parc.č. 5487/85 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,zapísané na LV č. 3673 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
3.4.2017Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku reg. ,,C,, KN s parc. č. 126/10 druh záhrady vo výmere 71 m2 v obci Bratislava, k.ú. Jarovce.
8.6.2017Znalecký posudok č. 101/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.5421/1 na ulici Šustekova, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, k.ú.Petržalka, pre účely prevodu vlastníckych práv.
8.12.2017Znalecký posudok č. 103/2017 - Ing.Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty: vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN E“ parc č. 644/301, k.ú. Devín – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 10/2017, k.ú. Devín, ktorý bol vyhotovený GEODET PLÁN, s.r.o. dňa 20.01.2017,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
24.8.2017Znalecký posudok č. 109/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena-práva prechodu a prejazdu cez pozemky
registra "C" KN - parc.č.3308/34 a 3308/13, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísané na LV č.2), v
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení
vecného bremena.
19.2.2018Znalecký posudok č. 116/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvorené pozemky KN „C“ parc. č. 3157/12, 3157/13, k.ú. Ružinov, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 1/2016, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený SLEMI s.r.o., odčlenením od pozemku „KN C“ parc č.3157/7, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
19.2.2018Znalecký posudok č. 118/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: • novovytvorené pozemky pozemky parc. č. „KN C“ 2727/4, 2727/3, k.ú. Podunajské Biskupice, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 45/2017, • pozemok parc. č. „KN C“ 2800, k.ú. Podunajské Biskupice zapísaný na liste vlastníctva č. 1395, k.ú Podunajské Biskupice, pre účel vyhotovenia zámenných zmlúv
16.2.2018Znalecký posudok č. 12/2017 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Karlova Ves, registra "C" parc.č. 492/2 - záhrada o výmere 31 m2, LV č. 4971 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
24.8.2017Znalecký posudok č. 124/2017 - Ing. Peter Kapusta
Rozdelenie budovy ubytovne súp.č.3842 na ulici Pri Habánskom mlyne č.8, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, situovanej na pozemku parc.č.4976/1, v k.ú.Staré Mesto, na jednotlivé byty a nebytové priestory, pre účely zápisu do katastra nehnuteľnosti (včítane výpočtu podlahovej plochy a stanovenia veľkosti spoluvlastníckych podielov).
8.6.2017Znalecký posudok č. 13/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku reg. parc. č. 1644/15 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV. odčlenenom GP č. 7/2017 od pozemku reg. „C“ parc. č. 1644/5, LV č. 847, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
24.2.2017Znalecký posudok č. 13/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty : novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 22198/7, k.ú. Nivy, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 550/16, k.ú. Nivy, oddelením od pozemku „KN C“ parc č. 22198/3, k.ú. Nivy
• vecného bremena: strpenia stavby komunikácie na novovytvorenom pozemku „KN C“ parc. č. 22198/6, k.ú. Nivy, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 550/16, k.ú. Nivy, oddelením od pozemku „KN C“ parc č. 22198/3, k.ú. Nivy, pre účel zamýšľaného majetkoprávneho vyporiadania
3.4.2017Znalecký posudok č. 14/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú cez časť pozemku registra ,,E,, KN v k.ú. Lamač, parc. č. 333/109 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 783 m2 podľa LV č. 3758, v rozsahu určenom podľa GP č. 127/2016 (diel č. 1), vo výmere 45 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
24.2.2017Znalecký posudok č. 15/02/2017 - FINDEX, s.r.o.
Posúdenie predajnej ceny nehnuteľnosti – obytnej budovy a pozemku na Hviezdoslavovom námestí č. 11 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, podľa dostupných podkladov.
3.4.2017Znalecký posudok č. 17/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na dobu neurčitú na novovytvorenom pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Nové mesto, parc. č. 11462/52 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 945 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku reg. ,,C,, KN parc. č. 11462/4 m2 výmery 1649 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
3.4.2017Znalecký posudok č. 19/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok KN „C“ parc. č. 1437/55, 1437/56, 1437/58, 1437/60, 1437/62, 1437/63, 1437/65, 1437/66, 1437/68, 1437/69, 1437/71, 1437/72, k.ú. Dúbravka, zapísaný na liste vlastníctva č. 847, k.ú. Dúbravka pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
24.2.2017Znalecký posudok č. 2/2017 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov p. č. 12876/2, 4-18 v Bratislave k. ú. Nové mesto Jánošková ul.
22.11.2017Znalecký posudok č. 205/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty nebytových priestorov č.12-NP1 a 12-NP2 v bytovom dome súp.č.2950 na ulici Námestie 1.mája č.16, Živnostenská ulica č.1,3,5 (zapísané na LV č.5956) vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č.8287/1, 8287/2 (zapísaných na LV č.5957) a prístavby "Zadné javisko" bez súp.č.vrátane pozemkov parc.č.8289/2, 8290/2, 8291/3, 8291/4 (zapísaných na LV č.3320), všetko v k.ú.Staré Mesto, v Bratislave-mestskej časti Staré Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv.
28.9.2017Znalecký posudok č. 22/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 37/11 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
28.9.2017Znalecký posudok č. 23/2017 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov parc. č. 12932/2, 12932/9, 12932/10, 12932/11, 12932/12, 12932/13, 12932/14, 12932/15, 12932/16, 12932/17, 12932/18, 12932/19, 12932/20, 12932/21 a 12932/22 k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. pre účel prevodu pozemkov
28.9.2017Znalecký posudok č. 24/2017 / Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na pozemkoch registra C KN parc. č. 2660/112, 116 a 117 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel úhrady jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
8.6.2017Znalecký posudok č. 25/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parcelné číslo 1223/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 772 m2, zapísaného na LV č. 1 v k.ú. Ružinov.
28.9.2017Znalecký posudok č. 25/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovzniknutý pozemok parc. č. 13655/228, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. vytvoreného GP č. 11/2017 oddelením od parc. č. 15101/1 registra "E" katastra nehnuteľností, pre účel prevodu pozemku.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.