Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.8.2017Znalecký posudok č. 124/2017 - Ing. Peter Kapusta
Rozdelenie budovy ubytovne súp.č.3842 na ulici Pri Habánskom mlyne č.8, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, situovanej na pozemku parc.č.4976/1, v k.ú.Staré Mesto, na jednotlivé byty a nebytové priestory, pre účely zápisu do katastra nehnuteľnosti (včítane výpočtu podlahovej plochy a stanovenia veľkosti spoluvlastníckych podielov).
24.8.2017Znalecký posudok č. 47/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 590/6 s výmerou 9 m2, v Bratislave V, na Vývojovej ulici, v k.ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
24.8.2017Znalecký posudok č. 36/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 661/2 druh zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 42 m2, v obci Bratislava, k.ú. Ružinov.
24.8.2017Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov E KN parc.č. 5185, zapísaného na LV č. 5087 katastrálne územie Devínska Nová Ves a E KN parc.č. 5185, zapísaného na LV č. 2573, katastrálne územie Záhorská Bystrica a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia inžinierskych sietí (VTL prípojky plynu) a v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu plôch vymedzených objednávkou. Pozemky sa nachádzajú pri ulici Jána Jonáša, v lokalite Dlhé pole, na rozhraní mestských častí Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, v hlavnom meste SR Bratislave.
24.8.2017Znalecký posudok č. 32/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo stavby polopodzemného kontajneru na odpad, ktorý bude umiestnený na novovytvorenom pozemku parc. č. 1270/246, podľa geometrického plánu č. 61/2017 zo dňa 12.04.2017 a to oddelením od pozemku parc. č. 1207/22, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Ružinov,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
24.8.2017Znalecký posudok č. 109/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena-práva prechodu a prejazdu cez pozemky
registra "C" KN - parc.č.3308/34 a 3308/13, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísané na LV č.2), v
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení
vecného bremena.
24.8.2017Znalecký posudok č. 66/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva
prechodu a prejazdu cez časť stavby súp.č.6665, situovanej na pozemkoch parc.č.62/3,62/4,
21409,21405/1,63/3, na ulici Uršulínska, v MČ Bratislava - Staré Mesto, v k.ú.Staré Mesto
(zapísaná na LV č.6829), vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking - Slovakia, pre účely
jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
24.8.2017Znalecký posudok č. 65/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby na častiach pozemkov v k.ú.Staré
Mesto, okr. Bratislava I - parc.č.21409, 21405/1, 63/3 (podľa GP č.30114/2016 diel 2,4,5) a práva
prechodu a prejazdu cez časť pozemku parc.č. 63/1,63/3 (podľa GP č. 30114/16 - diel 1,2,3), pre
účely jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
8.6.2017Znalecký posudok č. 27/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenia vecného bremena časovo neobmedzeného, na novovzniknutom pozemku registra ,,C,, KN, druh zastavané plochy a nádvoria, s parc. č. 21761/3 výmery 1 m2, v k.ú. Bratislava - Staré Mesto, v zmysle GP č. 2/2017, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
8.6.2017Znalecký posudok č. 27/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parcelné číslo 15470/11, ostatné plochy s výmerou 106 m2, zapísaného na LV č. 4288 v k.ú. Nivy.
8.6.2017Znalecký posudok č. 13/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku reg. parc. č. 1644/15 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV. odčlenenom GP č. 7/2017 od pozemku reg. „C“ parc. č. 1644/5, LV č. 847, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
8.6.2017Znalecký posudok č. 28/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parcely číslo 9110/41, 9116/14 a 9116/16, ostatné plochy, spolu s výmerou 1005 m2, zapísaného na LV č. 1, v k.ú. Staré Mesto
8.6.2017Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.10549/46 a 21895/24 na ulici Jelačičova, situovaných v MČ Bratislava - Ružinov, okr. Bratislava II, k.ú.Nivy (zapísané na LV č. 4288 a 797), pre účely prevodu vlastníckych práv.
8.6.2017Znalecký posudok č. 91/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.10109/14 na ulici Bazová, v MČ Bratislava - Ružinov, v k.ú.Nivy, pre účely prevodu vlastníckych práv.
8.6.2017Znalecký posudok č. 101/2017 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.5421/1 na ulici Šustekova, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, k.ú.Petržalka, pre účely prevodu vlastníckych práv.
8.6.2017Znalecký posudok č. 33/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parcely číslo 2436/67, 2436/68 a 2436/69, záhrady s celkovou výmerou 2292 m2, zapísaného na LV č. 847 v k.ú. Dúbravka, Bratislava IV.
8.6.2017Znalecký posudok č. 37/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena strpieť umiestnenie, užívania, prevádzkovanie, opravy elektrickej stanice - kioskovej trafostanice TS 1892 na dobu neurčitú na pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9737/1 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, v rozsahu podľa GP č. 270/2016, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
8.6.2017Znalecký posudok č. 6/2017 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 2150/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2, k.ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 30/2015 z časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2150/4 – ostatné plochy vo výmere 30374 m2, k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 (vedený ako majetkoprávne neusporiadaný), ktorý vznikol z pozemku pred ZMVM parc.č. 6001/13 k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
8.6.2017Znalecký posudok č. 25/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parcelné číslo 1223/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 772 m2, zapísaného na LV č. 1 v k.ú. Ružinov.
8.6.2017Znalecký posudok č. 56/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena: práva prechodu a prejazdu a vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch „KN C“ parc č. 16972
8.6.2017Znalecký posudok č.57/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena: práva stavby komunikácie a práva prechodu a prejazdu na pozemku „KN C“ parc č. 1200/1, k.ú. Čunovo
9.5.2017Znalecký posudok č. 44/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7900/2, 7900/3, k.ú. Staré Mesto, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 29/2017, k.ú. Staré Mesto, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 06.03.2017 pod číslom 428/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc. č. 7900, k.ú. Staré Mesto pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
9.5.2017Znalecký posudok č. 43/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2026/2, 2026/3, k.ú. Petržalka , ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 30/2017, k.ú. Petržalka, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 03.03.2017 pod číslom 429/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc č. 2026, k.ú. Petržalka pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
9.5.2017Znalecký posudok č. 42/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 432/9, 10, 11, k.ú. Vrakuňa, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 31/2017, k.ú. Vrakuňa, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 07.03.2017 pod číslom 436/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc č. 432/1, k.ú. Vrakuňa pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
9.5.2017Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty - vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na novovytvorených dieloch 1, 2, 3, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 5/2017, k.ú. Petržalka, ktorý bol vyhotovený GEOVIA s.r.o. dňa 11.02.2017, autorizačne overený Ing. F. Megom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 15.02.2017 pod číslom 329/2017, na pozemkoch „KN C“ parc č. 5203/80, 5105/439, 5105/37, k.ú. Petržalka pre účel zamýšľaného majetkoprávneho vyporiadania

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.