Znalecké posudky 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.11.2017Odborné stanovisko č. 16/11/2017 - FINDEX, s.r.o.
Kvalifikované vysvetlenie záverov a analýza výpočtových postupov Znaleckého posudku č. 2/2017 znalca Dr. Ing. Juraja Szalaya, PhD., pre účely súdneho konania.
29.11.2017Znalecký posudok č. 36/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 1472/14 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava III, oddeleného podľa GP č. 1912/16 od pozemku KN E parc. č. 828/911, pre účel prevodu pozemku
22.11.2017Znalecký posudok č. 69/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parcela číslo 422/17 ostatné plochy, vo výmere 77 m2, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 422/9, zapísaného na LV č. 1248 v k.ú. Rača, za účelom prevodu vlastníckeho práva k časti pozemku.
22.11.2017Znalecký posudok č. 68/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave na ulici Barónka, parc. č. 981/31 s výmerou 18 m2, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ KN parc. č. 981/12, ktorý je súčasťou pozemku registra „E“ KN parc. č. 982/201 zapísaného na LV č. 400 v k.ú. Rača, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
22.11.2017Znalecký posudok č. 67/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného - pozemku v Bratislave, parcela číslo 2743/29 v k.ú Vajnory, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/5 vo vlastníctve Ing. Miroslava Valla, pre účely súdneho konania.
22.11.2017Znalecký posudok č. 35/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov parc. č. 19179/17 a 19179/18 v k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
22.11.2017Znalecký posudok č. 205/2017 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty nebytových priestorov č.12-NP1 a 12-NP2 v bytovom dome súp.č.2950 na ulici Námestie 1.mája č.16, Živnostenská ulica č.1,3,5 (zapísané na LV č.5956) vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č.8287/1, 8287/2 (zapísaných na LV č.5957) a prístavby "Zadné javisko" bez súp.č.vrátane pozemkov parc.č.8289/2, 8290/2, 8291/3, 8291/4 (zapísaných na LV č.3320), všetko v k.ú.Staré Mesto, v Bratislave-mestskej časti Staré Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv.
22.11.2017Znalecký posudok č. 30/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva držby a užívania pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby podľa zákona č. 66/2009 Z.z. na pozemkoch registra C KN parc. č. 2176/5 a 2176/7 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - m. č. Vajnory, okres Bratislava III., pre účel úhrady jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
22.11.2017Znalecký posudok č. 38/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby na dobu neurčitú na pozemku registra ,,C,, K N p arc. č . 404 druh ostatné plochy v k .ú. Čuňovo, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č . 1 25-1/2016 (výmera 4m2), ktorý je podľa listu vlastníctva LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
9.10.2017Znalecký posudok č. 53/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 1533/2, v spoluvlastníckom podiele 1/8 , zapísaný na liste vlastníctva číslo 474, obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
9.10.2017Znalecký posudok č. 26/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty stavby miestnej komunikácie osobitne na parc. č. 958/1 a 969/2, 3, 4 a osobitne na parc. č. 958/2, 7, 10, 12, 19, 23, 25, 27 a 629/1 katastrálne územie Devín, obec Bratislava - m. č. Devín, okres Bratislava IV., pre účel zaradenia stavby do majetku a prípravu ďalších právnych krokov.
9.10.2017Znalecký posudok č. 54/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 1022/28 v zmysle geometrického plánu č. 2111/16, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcelné číslo 1022/20, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľnosti.
9.10.2017Znalecký posudok č. 44/2017 - PATRIA, s.r.o.
Stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok EKN parc.č. 12437, 12444, 12457, 22050 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 17-7/2017 (diel 1,2,3,4) v Bratislave, k.ú. Nové Mesto pre účel zriadenia vecného bremena
9.10.2017Znalecký posudok č. 43/2017 - PATRIA, s.r.o.
Stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok EKN parc.č. 888 v rozsahu 667 m2 vyčleneného geometrickým plánom
č. 69/2017 v obci Bratislava - m.č. Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa pre účel zriadenia vecného bremena
28.9.2017Znalecký posudok č. 24/2017 / Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na pozemkoch registra C KN parc. č. 2660/112, 116 a 117 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel úhrady jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
28.9.2017Znalecký posudok č. 25/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovzniknutý pozemok parc. č. 13655/228, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. vytvoreného GP č. 11/2017 oddelením od parc. č. 15101/1 registra "E" katastra nehnuteľností, pre účel prevodu pozemku.
28.9.2017Znalecký posudok č. 55/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: pozemok parcelné číslo 1607/203 v zmysle geometrického plánu č. 14/2016, ktorý vznikol odčlenením od pozemkov registra E parcelné číslo 1752/2, 1700, 1699 a 698/3, zapísané na liste vlastníctva číslo 400, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pozemky parcelné číslo 1607/116 a 1631/6, zapísané na liste vlastníctva číslo 4637, obec Bratislava, katastrálne územie Rača, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
28.9.2017Znalecký posudok č. 45/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo stavby‐ výstavby komunikácie, prechodu a prejazdu cez ňu a jej užívania na časti pozemku parc. č. 1507/3, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Ružinov a to v rozsahu 202 m2, v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 (pracovná verzia), pre účel určenia odplaty za zriadenie vecného bremena.
28.9.2017Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej h odnoty pozemkov r eg. ,,C,, KN s p arc. č. 1 115/167 d ruh o rná pôda vo výmere 352 m2, parc. č. 1115/169 druh orná pôda vo výmere 77 m2, v obci Bratislava, k.ú. Rusovce
28.9.2017Znalecký posudok č. 22/2017 - Ing. arch. Milan Haviar
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 37/11 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
28.9.2017Znalecký posudok č. 23/2017 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov parc. č. 12932/2, 12932/9, 12932/10, 12932/11, 12932/12, 12932/13, 12932/14, 12932/15, 12932/16, 12932/17, 12932/18, 12932/19, 12932/20, 12932/21 a 12932/22 k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. pre účel prevodu pozemkov
28.9.2017Znalecký posudok č. 54/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na Brižitskej ulici v Bratislave, parc. č. 3600/11 s výmerou 1 m2, zapísaného na LV č. 847 v k.ú. Dúbravka, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
28.9.2017Znalecký posudok č. 53/2017 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku na Moravskej ulici v Bratislave - parcely č. 11371/2, 11371/3, 11371/7, 11371/11, 11371/12, 11371/13, 11371/29, 11371/30, 11371/36, 11371/37, 11371/38, 11371/44, 11371/45, 11371/49, 11371/58, 11371/60, 11371/62 a 11371/65, s celkovou výmerou 303 m2, zapísaného na LV č. 1 v k.ú. Nové Mesto, za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
24.8.2017Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. Miroslava Juritková
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Vinohrady, parcely registra „C“ KN, parc.č. 5487/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2, parc.č. 5487/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, parc.č. 5487/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10m2, parc.č. 5487/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, parc.č. 5487/85 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,zapísané na LV č. 3673 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
24.8.2017Znalecký posudok č. 46/2017 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na novovytvorených pozemkoch v k.ú. Dúbravka, parc č. 2435/142 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 podľa GP č. 22/2015 odčlenenej od pozemku registra "C" parc.č. 2435/75, a parc č. 2522/64 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 podľa GP č. 22/2015 odčlenenej od pozemku registra "C" parc.č. 2522/31.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 94 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.