Znalecké posudky 2016

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.9.2016Znalecký posudok č. 66/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu na dobu neurčitú cez časti pozemkov registra ,,C,, KN v obci Bratislava, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 1432/4 druh ostatné plochy o výmere 15 m2, a parc. č. 1423 druh ostatné plochy o výmere 29 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
13.9.2016Znalecký posudok č. 54/2016 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku reg. "E" KN parc. č. 19227/4 vo výmere 358 m2, k.ú. Vinohrady za účelom predaja pozemku. Pozemok je evidovaný na LV č. 6747 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
13.9.2016Znalecký posudok č. 52/2016 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parc.č. 5183/22, vo výmere 144 m2, k.ú. Podunajské Biskupice za účelom predaja pozemku. Pozemok je evidovaný na LV č. 7278 vo vlastníctve hlavného mesta.
13.9.2016Znalecký posudok č. 42/2016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu motorovým vozidlom a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na dobu neurčitú v k. ú. Dúbravka cez časti pozemku registra "E" parc. č.: 1498/1 - trvalé trávne porasty, a to diel o výmere 36 m2 a diel o výmere 12 m2, zapísaného na LV č. 847 a časť pozemku registra "C" parc. č. 3628 - zastavané plochy a nádvoria diel o výmere 7 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu podľa geometrického plánu č. 74/2016
13.9.2016Znalecký posudok č. 40/2016 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemok parcelné číslo 6355/111 zapísaný na liste vlastníctva číslo 7278 , obec Bratislava, katastrálne územie Podunajské Biskupice, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľnosti.
13.9.2016Znalecký posudok č. 40/2016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre potreby zámeny pozemkov, a to pozemku registra "C" v k.ú. Staré mesto parc.č.: 10370/66‐zastavané plochy a nádvoria o výmere 1018 m2, zapísaných na LV č.: 4472 vo vlastníctve spoločnosti DreamField Property s.r.o. a pozemku registra "E" v k.ú. Staré mesto parc.č.: 10376/2‐záhrady o výmere 408 m2, zapísaných na LV č.: 8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
13.9.2016Znalecký posudok č. 160/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.875/4 na ulici Karloveská, v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, v k.ú.Karlova Ves, pre účely právneho úkonu.
13.9.2016Znalecký posudok č. 35/2016 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti novovytvorených pozemkov „KN C“ parc. č. 1809/3, 1809/4, 1809/5, k.ú. Vrakuňa ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 28/2016, k.ú. Vrakuňa, ktorý bol vyhotovený Ing. Rudolfom Baťom dňa 25.04.2016, autorizačne overeným Ing. Igorom Šašinkom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 1.7.2016 pod číslom 1322/2016 oddelením od pozemkov „KN E“ parc. č. 830/100 a 850/101, k.ú. Vrakuňa pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
17.8.2016Znalecký posudok č. 41/2016 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemok parcelné číslo 661/2 vytvorený geometrickým plánom č. 16/2016 z pozemkov registra „E“ parcelné číslo 354/1 a 354/18 zapísané na liste vlastníctva č. 7868, obec Bratislava, katastrálne územie Ružinov, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľnosti.
8.7.2016Znalecký posudok č. 121/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu pešo a vjazd, príjazd, prejazd a výjazd vozidlami cez pozemky registra "C" KN parc.č. 9116/14, 9116/16, v MČ Bratislava - Staré
Mesto, okres Bratislava I, v k.ú.Staré Mesto (zapísaný na LV č.1), pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
7.7.2016Znalecký posudok č. 28/1016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 1503/7 - ostatné plochy o výmere 29 m2 v právnom stave podľa
GP č. 3/2015.
7.7.2016Znalecký posudok č. 107/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 829/3, 2672/7 na ulici Za farou, v MČ Bratislava - Vajnory, okres Bratislava III, v k.ú. Vajnory (zapísané na LV č.5389), pre účely prevodu vlastníckych práv.
7.7.2016Znalecký posudok č. 106/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 15712/40, 15673/132, 15675/238, 15675/239, 15675/240, 15675/241, 15675/242, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú. Trnávka a Ružinov (zapísané na LV č.4230, 6945, 42786246), pre účely prevodu vlastníckych práv.
19.5.2016Znalecký posudok č. 56/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 1574/4, k.ú. Vajnory, obec Bratislava mestská časť Vajnory, okres Bratislava III pre účel zamýšľaného prevodu.
13.5.2016Znalecký posudok č. 54/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku reg. „E“ p.č. 4749, k.ú. Petržalka, obec Bratislava mestská časť Petržalka, okres Bratislava V pre účel zamýšľaného prevodu.
13.5.2016Znalecký posudok č. 7/2016 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 15470/20 k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku.
13.5.2016Znalecký posudok č. 6/2016 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 22105/3 k. ú. Trnávka, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku
25.4.2016Znalecký posudok č. 30/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo stavby na novovzniknutom pozemku parc.č. 9918/83 (oddelená parcela podľa Geometrického plánu č.15/2015 vyhotoveného firmou Geolik s.r.o.), k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Staré Mesto, obec Bratislava I pre účel zamýšľanej odplaty
25.4.2016Znalecký posudok č. 18/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parcela číslo 1370/29,
s výmerou 129 m2.
25.4.2016Znalecký posudok č. 61/2016 - Ing. arch. A. Zajková [PDF, 692 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (odplaty za zriadenie vecného bremena) za účelom zriadenia vecného bremena na pozemkoch parc.č. 432/8, 1414, 1412/1 a 1408/1 v zmysle GP č. 138/20154 a GP č. 88/2014 k.ú. Jarovce.
25.4.2016Znalecký posudok č. 33/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo previsu balkónových logií bytového domu na ulici Cyprichova č.76, 78, 80 v MČ Bratislava - Rača, okres Bratislava III, na pozemku parc. č. 17323/51 (parcela registra "C" KN) resp. parc. č. 1514/1 (parcela registra "E" KN), v k. ú. Rača, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
25.4.2016Znalecký posudok č. 13/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, vrátane úprav za účelom umožnenia prechodu a prejazdu, ktoré nebudú mať charakter stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na pozemku registra "C" v k.ú. Lamač, parc.č. 610/74 - ostatné plochy o výmere 121 m2, vytvorenom GP č. 81/2015, z pozemku, parcela registra "E", parc. č. 333/113 o výmere 559 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na liste vlastníctva č. 3758, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
25.4.2016Znalecký posudok č. 60/2016 - Ing. arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN - parc.č.2822/70, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 48 m2, k.ú. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV.
25.4.2016Znalecký posudok č. 51/2016 - Ing. arch. A. Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN - parc.č. 2078/28, vo výmere 30 m2, k.ú. Devín, okres Bratislava IV.
25.4.2016Znalecký posudok č. 19/2016 - Status Plus, s.r.o. [PDF, 608 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "E"UO - parc.č. 3038, 3122/301, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, Okres Bratislava IV,novovytvorených pozemkov "C"KN parc.č. 2088/6, 2090/4, 2381/10, 2381/11, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, Okres Bratislava IV, (podľa GP č. 130/2014) pre účel zamýšľaného prevodu.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 2.3.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.