Znalecké posudky 2016

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.2.2017Znalecký posudok č. 74/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave v k.ú. Dúbravka - parcela číslo 1035/2 s výmerou 137 m2, parcela číslo 1035/3 s výmerou 45 m2 a parcela číslo 1035/4 s výmerou 62 m2.
26.1.2017Znalecký posudok č. 72/2016 - Ing. I. Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok KN „C“ parc. č. 146/1, k.ú. Rača, zapísaný na liste vlastníctva č. 72, k.ú. Rača , pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
26.1.2017Znalecký posudok č. 56/2016 - Ing. B. Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN, parcelné číslo 1469/6 vo výmere 19 m2, parcelné číslo 1469/7 vo výmere 17 m2, parcelné číslo 1469/8 vo výmere 18 m2, v k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I zapísaných na LV č. 1656.
26.1.2017Znalecký posudok č. 55/2016 - Ing. B. Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov registra "C" KN: - parc. č. 3144/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, - parc. č. 3144/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, - parc. č. 3144/31 – ostatné plochy o výmere 167 m2, - parc. č. 3144/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2, - parc. č. 3144/44 – ostatné plochy o výmere 51 m2, - novovytvorený pozemok parc. č. 3144/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2, vzniknutý podľa GP č. 14/2007, - parc. č. 3144/62 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, - parc. č. 3144/63 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, - novovytvorený pozemok parc. č. 3144/65 - ostatné plochy o výmere 741 m2 vzniknutý podľa GP č. 14/2007, k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II, zapísaných na LV č. 1095 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
26.1.2017Znalecký posudok č. 63/2016 - Ing. Juraj Talian, PhD.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu cez pozemky parcelné číslo 1781 a 1782 v prospech vlastníka pozemku parcelné číslo 664/1, zapísané na liste vlastníctva číslo 5920, katastrálne územie Dúbravka, v rozsahu podľa predloženého geometrického plánu, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
26.1.2017Znalecký posudok č. 113/2016 - Ing. M. Nitková
"Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez novovzniknutý pozemok registra ,,C,, KN, s parc. č. 5803/17 druh zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Bratislava - Vinohrady, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene."
26.1.2017Znalecký posudok č. 73/2016 - Ing. M. Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN v k.ú. Nivy, parc.č. 15515/46 - ostatné plochy o výmere 29 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 1410/2016 z pozemku registra "E" v k.ú. Nivy, parc.č. 15515/19 - ostatné plochy o výmere 703 m2, zapísaného na LV č. 4438 ako vlastníctvo Hlavného mesta SR Bratislava.
26.1.2017Znalecký posudok č. 97/2016 - Ing. M. Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemku registra ,,C,, KN, druh záhrady s parc. č. 4089 k.ú. Bratislava - Dúbravka, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
1.12.2016Znalecký posudok č. 48/2016 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku C KN parc.č. 1336/28 (v zmysle GP č. 25/2013), zapísaného ako pôvodná parc.č. 1336/1 na LV č. 847, katastrálne územie Dúbravka, nachádzajúceho sa pri Saratovskej ulici, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave.
1.12.2016Znalecký posudok č. 61/2016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práve stavby spočívajúce v povinnosti hlavného mesta strpieť zriadenie, uloženie, vedenie a výstavbu dopravného napojenia z parkoviska nachádzajúceho sa v bezprostrednom okolí stavby „ Hypermarketu TESCO‐Panónska cesta Bratislava“, a to na povrchu, nad a pod povrchom cez pozemky registra „C“ KN parc. č.: 1742/123 ‐ ostatné plochy o výmere 68 m2 a pozemku parc. č.: 1741/17‐ zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 zapísaných na LV 2159 a LV 4833.
1.12.2016Znalecký posudok č. 50/2016 - Ing. Barbara Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN, parcelné číslo 23026/10 - zastavané plochy vo výmere 4 m2, ako časť pozemku registra "E" parc. č. 1974/3 v zmysle GP č. 20/2002 v k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
28.11.2016Znalecký posudok č. 60/2016 - Ing. Iveta Engelmanová
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 15651/184, k.ú. Ružinov, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 91/2011, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený GEOŠ –g.k., s.r.o. dňa 29.09.2011, autorizačne overeným Ing. Mariánom Šuranom a úradne overeným Správou katastra pre Hlavné mesto SR - Bratislava, dňa 03.10.2011 pod číslom 1968/2011 oddelením od pozemkov „KN C“ parc. č. 15651/13, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
28.11.2016Znalecký posudok č. 59/2016 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti • novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 4075/119, k.ú. Ružinov, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 30098/2016, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený IGK, s.r.o. dňa 24.08.2016, autorizačne overeným Ing. Jurajom Uhliarikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 5.9.2016 pod číslom 1842/2016 oddelením od pozemkov „KN C“ parc. č. 4075/1, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
28.11.2016Znalecký posudok č. 35/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 5539/2 a 5539/3 k. ú. Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
28.11.2016Znalecký posudok č. 33/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2670/7, 2670/11, 2670/26, 2670/27 a 2670/28 podľa GP č. 30093/2016 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3.11.2016Znalecký posudok č. 42/2016 - Ing. Barbara Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parcelné č. 2134/8 - záhrada vo výmere 12 m2 vzniknutej z pozemku reg. "E" parc. č. 2986/202, evidovanej na LV č. 5920 a parc. č. 2170/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2 vzniknutej z pozemku reg. "E" parc. č. 2986/202 a parc. č 2987/2, evidovanej na LV č. 5920, k. ú. Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV
3.11.2016Znalecký posudok č. 189/2016 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1790/3 na ulici Mlynské luhy, v MČ Bratislava -Ružinov, okres Bratislava II,v k.ú.Ružinov(zapísaný na LV č.7868), pre účely právneho úkonu
3.11.2016Znalecký posudok č. 60/2016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č.: 15658/11 ‐ ostatné plochy o výmere 174 m2 a pozemku parc. č.: 22215/14‐ zastavané plochy o výmere 298 m2 v právnom stave podľa GP č.: 21/2016.
3.11.2016Znalecký posudok č. 67/2016 - Ing. Miroslava Juritková
stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na novovzniknutom pozemku registra "C" KN v k.ú. Rača, parc.č. 8509/4 - vodná plocha vo výmere 6m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemkov p.č. 8509/1,2,3 zapísaných na LV č. 7003 pre k.ú. Rača, okres Bratislava III, podľa GP č. 3/2016 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 5527/2,5 a 8509/4 úradne overený Katastrálnym úradom Bratislava dňa 3.2.2016 pod číslom 84/2016.
3.11.2016Znalecký posudok č. 80/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 2243 a parc. č. 2244, ktoré vznikli z pozemkov reg. ,,E,, s parc. č. 2983/1, parc. č. 2985, parc. č. 2986/1, parc. č. 2987/1, parc. č. 2988, parc. č. 2989, parc. č. 2990/203, parc. č. 3122/101 v obci Bratislava, k.ú. Dúbravka.
3.11.2016Znalecký posudok č. 34/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemku parc. č. 11462/52 - zastavaná plocha vo výmere 945 m2 v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. podľa GP č. 6/2016 pre účel určenia výšky jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
3.11.2016Znalecký posudok č. 52/2016 - Ing. Juraj Talian
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo užívania, prechodu peších a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc. č. 21586/7 a právo užívania pozemku parc. č. 4641/127 v prospech pozemkov parc. č. 4602/4, parc. č. 4602/3, parc. č. 4603 a stavby postavenej na pozemku parc. č. 4603 v rozsahu podľa predloženého geometrického plánu, list vlastníctva č. 1656, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
24.10.2016Znalecký posudok č. 40/2016 - Ing. Barbara Chamulová
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu a práva uloženia inžinierskych sietí v rozsahu GP č. 76/2016 k pozemku registra "C" KN parcelné číslo 21765 - zastavané plochy vo výmere 17 m2 , k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
24.10.2016Znalecký posudok č. 191/2016 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty objektu-objektov bez súpisného čísla na ulici Pod násypom, v MČ Bratislava - Lamač, okres Bratislava IV, situovaných na pozemku registra "C" KN parc. č.1760/3, 1760/4, v k.ú.Lamač (objekt-objekty nemajú v KN založený list vlastníctva,pozemky nie sú predmetom ohodnotenia), pre účely zaradenia do majetku a účtovnej hodnoty.
24.10.2016Znalecký posudok č. 32/2016 - Ing. Barbara Chamulová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN, parcelné číslo 200/2 - o výmere 24 m2 , k.ú. Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 2.3.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.