Znalecké posudky 2016

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.3.2016Znalecký posudok č. 1/2016 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2860/4 k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., pre účel prevodu pozemku.
7.7.2016Znalecký posudok č. 106/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 15712/40, 15673/132, 15675/238, 15675/239, 15675/240, 15675/241, 15675/242, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú. Trnávka a Ružinov (zapísané na LV č.4230, 6945, 42786246), pre účely prevodu vlastníckych práv.
7.7.2016Znalecký posudok č. 107/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 829/3, 2672/7 na ulici Za farou, v MČ Bratislava - Vajnory, okres Bratislava III, v k.ú. Vajnory (zapísané na LV č.5389), pre účely prevodu vlastníckych práv.
25.4.2016Znalecký posudok č. 11/2016 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, vrátane úprav za účelom umožnenia prechodu a prejazdu, ktoré nebudú mať charakter stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v rozsahu podľa GP č. 84/2015, na pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 1674/70 o výmere 60 m2 a na pozemkoch parcely registra "E", parc. č. 1887 o výmere 14 m2, parc. č. 1888 o výmere 13 m2, parc. č. 1891 o výmere 14 m2, parc. č. 3740 o výmere 21 m2, v k.ú. Karlova Ves, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady, zapísaných na LV č. 46 a LV č. 4971, k.ú. Karlova Ves.
26.1.2017Znalecký posudok č. 113/2016 - Ing. M. Nitková
"Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez novovzniknutý pozemok registra ,,C,, KN, s parc. č. 5803/17 druh zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Bratislava - Vinohrady, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene."
8.7.2016Znalecký posudok č. 121/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu pešo a vjazd, príjazd, prejazd a výjazd vozidlami cez pozemky registra "C" KN parc.č. 9116/14, 9116/16, v MČ Bratislava - Staré
Mesto, okres Bratislava I, v k.ú.Staré Mesto (zapísaný na LV č.1), pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
25.4.2016Znalecký posudok č. 13/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, vrátane úprav za účelom umožnenia prechodu a prejazdu, ktoré nebudú mať charakter stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na pozemku registra "C" v k.ú. Lamač, parc.č. 610/74 - ostatné plochy o výmere 121 m2, vytvorenom GP č. 81/2015, z pozemku, parcela registra "E", parc. č. 333/113 o výmere 559 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na liste vlastníctva č. 3758, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
2.3.2016Znalecký posudok č. 14/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty:
- novovytvoreného pozemku parc.č. 2187/30, k.ú. Staré Mesto (podľa GP č.30060/2016, vypracovaného firmou IGK s.r.o.)
- novovytvoreného pozemku parc.č. 21511/6, k.ú. Staré Mesto (podľa GP č.30060/2016, vypracovaného firmou IGK s.r.o.)
pre účel zamýšľanej zámeny.
25.4.2016Znalecký posudok č. 16/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc.č. 792/12, k.ú. Karlova Ves pre účel zamýšľaného prevodu.
13.9.2016Znalecký posudok č. 160/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.875/4 na ulici Karloveská, v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, v k.ú.Karlova Ves, pre účely právneho úkonu.
7.10.2016Znalecký posudok č. 161/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1806/3 na ulici Krokusová, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, k.ú.Vrakuňa (zapísaný na LV č.1), pre účely právneho úkonu
7.10.2016Znalecký posudok č. 168/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.15525/37 na Prievozskej ul., v MČ Bratislava -Ružinov, okres Bratislava II,v k.ú.Ružinov, pre účely právneho úkonu.
25.4.2016Znalecký posudok č. 18/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parcela číslo 1370/29,
s výmerou 129 m2.
10.10.2016Znalecký posudok č. 184/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.1461/2, 1461/3, 1461/5 na ulici Palisády, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, v k.ú.Staré Mesto (zapísané na LV č.10), pre účely právneho úkonu
3.11.2016Znalecký posudok č. 189/2016 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1790/3 na ulici Mlynské luhy, v MČ Bratislava -Ružinov, okres Bratislava II,v k.ú.Ružinov(zapísaný na LV č.7868), pre účely právneho úkonu
25.4.2016Znalecký posudok č. 19/2016 - Status Plus, s.r.o. [PDF, 608 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "E"UO - parc.č. 3038, 3122/301, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, Okres Bratislava IV,novovytvorených pozemkov "C"KN parc.č. 2088/6, 2090/4, 2381/10, 2381/11, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, Okres Bratislava IV, (podľa GP č. 130/2014) pre účel zamýšľaného prevodu.
24.10.2016Znalecký posudok č. 191/2016 - Ing. Peter Kapusta
stanovenia všeobecnej hodnoty objektu-objektov bez súpisného čísla na ulici Pod násypom, v MČ Bratislava - Lamač, okres Bratislava IV, situovaných na pozemku registra "C" KN parc. č.1760/3, 1760/4, v k.ú.Lamač (objekt-objekty nemajú v KN založený list vlastníctva,pozemky nie sú predmetom ohodnotenia), pre účely zaradenia do majetku a účtovnej hodnoty.
25.4.2016Znalecký posudok č. 2/2016 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2089/7, podľa GP č. 150/2015, k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
7.10.2016Znalecký posudok č. 23/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2669/3 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - m. č. Vajnory, okres Bratislava III, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
7.10.2016Znalecký posudok č. 24/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1488/11 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
7.10.2016Znalecký posudok č. 25/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "E" parc. č. 874/3, 4 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III. na podklade GP č. 37/2016, pre účel uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena
2.3.2016Znalecký posudok č. 27/2016 - Ing. P. Kapusta [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 5183/9, 5183/23 na Komárovskej ulici, v intraviláne MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, v k.ú.Podunajské Biskupice, pre účely prevodu vlastníckych práv.
7.7.2016Znalecký posudok č. 28/1016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 1503/7 - ostatné plochy o výmere 29 m2 v právnom stave podľa
GP č. 3/2015.
7.10.2016Znalecký posudok č. 28/2016 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 1669/19 (v zmysle GP č. 10/2016), zapísaných na LV č. 1656 (ako pôvodné parc.č.: 1669/1, 1669/7, 1669/8, 1669/9 a 21478) v katastrálnom území Staré Mesto. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta, pri Žižkovej ulici, v mestskej časti Staré Mesto - Podhradie, v hlavnom meste SR Bratislave.
25.4.2016Znalecký posudok č. 30/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo stavby na novovzniknutom pozemku parc.č. 9918/83 (oddelená parcela podľa Geometrického plánu č.15/2015 vyhotoveného firmou Geolik s.r.o.), k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Staré Mesto, obec Bratislava I pre účel zamýšľanej odplaty

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 2.3.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.