Znalecké posudky 2016

 
 

Zobrazených je 11 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.4.2016Znalecký posudok č. 16/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc.č. 792/12, k.ú. Karlova Ves pre účel zamýšľaného prevodu.
25.4.2016Znalecký posudok č. 11/2016 - FINDEX, s.r.o.
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, vrátane úprav za účelom umožnenia prechodu a prejazdu, ktoré nebudú mať charakter stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v rozsahu podľa GP č. 84/2015, na pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 1674/70 o výmere 60 m2 a na pozemkoch parcely registra "E", parc. č. 1887 o výmere 14 m2, parc. č. 1888 o výmere 13 m2, parc. č. 1891 o výmere 14 m2, parc. č. 3740 o výmere 21 m2, v k.ú. Karlova Ves, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záhrady, zapísaných na LV č. 46 a LV č. 4971, k.ú. Karlova Ves.
25.4.2016Znalecký posudok č. 9/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parcelné číslo 2382/7 a parcelné číslo 2388/12, spolu s výmerou 205 m2, k.ú. Staré Mesto, Bratislava I.
25.4.2016Znalecký posudok č. 8/2016 - Ing. M. Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena zriadenia a prevádzky inžinierskych sietí na pozemkoch registra ,,C,, KN s parc. č. 5333/1, parc. č. 5348 a parc. č. 5349/6 a parc. č. 5333/15 k.ú. Bratislava Podunajské Biskupice.
25.4.2016Znalecký posudok č. 7/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena na novovzniknutých pozemkoch registra ,,C,, KN, druh zastavané plochy a nádvoria, s parc. č. 3284/64, 3284/65, 3284/66 k.ú. Bratislava Staré mesto, zameraných podľa GP č. 2696/15, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
25.4.2016Znalecký posudok č. 2/2016 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2089/7, podľa GP č. 150/2015, k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
2.3.2016Znalecký posudok č. 1/2016 - Ing. arch. M. Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2860/4 k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., pre účel prevodu pozemku.
2.3.2016Znalecký posudok č. 27/2016 - Ing. P. Kapusta [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 5183/9, 5183/23 na Komárovskej ulici, v intraviláne MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, v k.ú.Podunajské Biskupice, pre účely prevodu vlastníckych práv.
2.3.2016Znalecký posudok č. 14/2016 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty:
- novovytvoreného pozemku parc.č. 2187/30, k.ú. Staré Mesto (podľa GP č.30060/2016, vypracovaného firmou IGK s.r.o.)
- novovytvoreného pozemku parc.č. 21511/6, k.ú. Staré Mesto (podľa GP č.30060/2016, vypracovaného firmou IGK s.r.o.)
pre účel zamýšľanej zámeny.
2.3.2016Znalecký posudok č. 6/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parcela číslo 891/283, s výmerou 105 m2.
2.3.2016Znalecký posudok č. 6/2016 - Ing. M. Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutých pozemkov registra ,,C,, KN, druh zastavané plochy a nádvoria, s parc. č. 3284/18 o výmere 225 m2 a parc. č. 3284/67 o výmere 156 m2, podľa GP č.032-M2/2015, za účelom uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy.

Zobrazených je 11 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 2.3.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.