Znalecké posudky 2016

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.10.2016Znalecký posudok č. 55/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parcela číslo 891/279, s výmerou 50 m2.
24.10.2016Znalecký posudok č. 81/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku reg. ,,C,, KN s parc. č. 2275/2 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2 v obci Bratislava, k.ú. Petržalka.
24.10.2016Znalecký posudok č. 32/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva užívania stavby trafostanice TS-480 zapísanej na LV č. 7106 umiestnenej na pozemku parc. č. 7785/9 k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., pre účel určenia výšky jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
24.10.2016Znalecký posudok č. 48/2016 - Ing. Juraj Talian
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemky parcelné číslo 15666/4, 15666/6, 15666/7, 15669/1, 15669/2, 15669/15 vo veľkosti podľa predloženej dokumentácie, zapísané na liste vlastníctva číslo 6945 , obec Bratislava, katastrálne územie Ružinov, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľnosti.
24.10.2016Znalecký posudok č. 50/2016 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti • novovytvorených pozemkov „KN C“ parc. č. 1007/56, 1007/57, k.ú. Rača ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 30097/2016, k.ú. Rača, ktorý bol vyhotovený Ing. Jurajom Uhliarikom dňa 16.08.2016, autorizačne overený Ing. Jurajom Uhliarikom a úradne overený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 2.9.2016 pod číslom 1825/2016 oddelením od pozemku „KN E“ parc. č. 1578/1, k.ú. Rača pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
24.10.2016Znalecký posudok č. 77/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú cez časť pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Lamač, parc. č. 443/1 druh ostatné plochy o výmere 13676 m2 podľa LV č. 1, v rozsahu určenom podľa GP č. 16/2016 (diel č. 1), vo výmere 7 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
24.10.2016Znalecký posudok č. 63/2016 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Devín registra "E" KN parc.č. 3057/27 - ostatné plochy o výmere 242 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a registr "C" parc.č. 1209/30 - ostatné plochy o výmere 121 m2 a parc.č. 1993/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2, zapísaných na LV č. 64.
10.10.2016Znalecký posudok č. 44/2016 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 18873/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre účel predaja pozemkov
10.10.2016Znalecký posudok č. 184/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.1461/2, 1461/3, 1461/5 na ulici Palisády, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, v k.ú.Staré Mesto (zapísané na LV č.10), pre účely právneho úkonu
10.10.2016Znalecký posudok č. 46/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, na pozemku registra "C" v Bratislave, k.ú. Devín, parc.č. 1204/29 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 29 m2.
10.10.2016Znalecký posudok č. 55/2016 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN v k.ú. Rača, parc.č. 200/8 zapísaného na LV č. 716.
7.10.2016Znalecký posudok č. 28/2016 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 1669/19 (v zmysle GP č. 10/2016), zapísaných na LV č. 1656 (ako pôvodné parc.č.: 1669/1, 1669/7, 1669/8, 1669/9 a 21478) v katastrálnom území Staré Mesto. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta, pri Žižkovej ulici, v mestskej časti Staré Mesto - Podhradie, v hlavnom meste SR Bratislave.
7.10.2016Znalecký posudok č. 33/2016 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku C KN parc.č. 4963/184 (v zmysle GP č. 30084/2016), zapísaného na LV č. 400, katastrálne územie Rača ako pôvodné pozemky E KN parc.č.: 4964/1 a 4965/1. Pozemok sa nachádza pri Hruškovej ulici, v mestskej časti Rača, v hlavnom meste SR Bratislave.
7.10.2016Znalecký posudok č. 25/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "E" parc. č. 874/3, 4 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III. na podklade GP č. 37/2016, pre účel uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena
7.10.2016Znalecký posudok č. 44/2016 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre potreby zámeny, vo vlastníctve HMSR Bratislava a Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, nachádzajúcich sa v Bratislave v k.ú. Staré Mesto a v k.ú. Nové Mesto, podľa špecifikácie parciel uvedenej v objednávke.
7.10.2016Znalecký posudok č. 53/2016 - Ing. Miroslava Juritková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov: "C" KN parc.č. 3624/145 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, k.ú. Vrakuňa a "C" KN parc.č. 3624/146 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 k.ú. Vrakuňa zapísaných na LV č. 1095
7.10.2016Znalecký posudok č. 39/2016 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena • práva prechodu a prejazdu cez novovytvorený pozemok „KN C“ parc. č. 37/8, k.ú. Vrakuňa, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 86/2015, k.ú. Vrakuňa, oddelením od pozemku „KN E“ parc. č. 258/8, k.ú. Vrakuňa, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
7.10.2016Znalecký posudok č. 75/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti domu obsluhy vodárenskej veže so súp. č . 1 713, postavenom na pozemku s parc. č. 5183/6 v k.ú. Bratislava - Petržalka.
7.10.2016Znalecký posudok č. 69/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov reg. ,,C,, s parc. č. 683/201, 683/204 vo vlastníctve spoločnosti Retkins s.r.o., nachádzajúce sa v obci Bratislava k.ú. Rača, pre účel zámeny predmetných pozemkov, prípadne uzatvorenie kúpno predajnej zmluvy.
7.10.2016Znalecký posudok č. 68/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov reg. ,,C,, s parc. č. vo vlastníctve spoločnosti Intercom Development s.r.o. podľa tabuľky v znaleckom posudku, v obci Bratislava k.ú. Rača, pre účel zámeny predmetných pozemkov, prípadne uzatvorenie kúpno predajnej zmluvy
7.10.2016Znalecký posudok č. 67/2016 - Ing. Monika Nitková
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov reg. ,,C,, vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava, s parc. č. podľa tabuľky v znaleckom posudku, v obci Bratislava k.ú. Rača, pre účel zámeny predmetných pozemkov, prípadne uzatvorenie kúpno predajnej zmluvy
7.10.2016Znalecký posudok č. 24/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1488/11 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
7.10.2016Znalecký posudok č. 23/2016 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2669/3 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - m. č. Vajnory, okres Bratislava III, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
7.10.2016Znalecký posudok č. 168/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.15525/37 na Prievozskej ul., v MČ Bratislava -Ružinov, okres Bratislava II,v k.ú.Ružinov, pre účely právneho úkonu.
7.10.2016Znalecký posudok č. 161/2016 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1806/3 na ulici Krokusová, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, k.ú.Vrakuňa (zapísaný na LV č.1), pre účely právneho úkonu

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 2.3.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.