Znalecké posudky 2015

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.5.2017Znalecký posudok č. 221/2015 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty objektu "vodojem" bez súp.č. s príslušenstvom v extraviláne MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, situovaný na pozemku parc. č. 3481/19, 3481/5, k.ú. Devínska Nová Ves (pozemok nemá založený LV a nie je predmetom ohodnotenia) a objektu "chlórovacie zariadenie" bez súp.č. s príslušenstvom v intraviláne MČ Bratislava - Devín, okres Bratislava IV., situovanom na pozemku parc. č. 1364/4, 1364/3, k.ú. Devín (pozemok zapísaný na LV 1786, nie je predmetom ohodnotenia)
11.5.2017Znalecký posudok č. 60/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného v Bratislave na pozemku parcelné číslo 2974/30, katastrálne územie Lamač.
11.5.2017Znalecký posudok č. 59/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného v Bratislave na pozemku parcelné číslo 2811/8, katastrálne územie Lamač.
11.5.2017Znalecký posudok č. 55/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného v Bratislave na pozemku parcelné číslo 1371/5 a 1371/26, katastrálne územie Devín.
29.2.2016Znalecký posudok č. 35/2015 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "E" na parc.číslo 1219/1 ‐ orná pôda zapísaných na LV 1231 v k.ú. Jarovce, Bratislava
29.2.2016Znalecký posudok č. 34/2015 - Cenekon, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "E" na parc.číslo 2761 ‐ orná pôda zapísaných na LV 3046 v k.ú. Lamač, Bratislava
8.1.2016Znalecký posudok č. 295/2015 - Ing. arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby komunikácie a objektu verejného osvetlenia na novovytvorených pozemkoch parc.č. 19379/2 a parc.č. 22304/4 k.ú. Vinohrady, okres Bratislava III. pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
8.1.2016Znalecký posudok č. 341/2015 - Ing. arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN k.ú. Rača, podľa GP č. 32/2015 - parc.č. 17563 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, parc.č. 17557/49 - ostatné plochy vo výmere 200m2, k.ú. Rača, okres Bratislava III
8.1.2016Znalecký posudok č. 212/2015 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.2852/6 na ulici Vretenová, v MČ Bratislava -Karlova Ves, okres Bratislava IV, v k.ú.Karlova Ves, pre účely predaja.
8.1.2016Znalecký posudok č. 63/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parcelné číslo 5073/109 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 145 m2, k.ú. Petržalka, Bratislava V.
8.1.2016Znalecký posudok č. 62/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parcelné číslo 6074/1 - záhrada s výmerou 428 m2 a parcelné číslo 6074/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, k.ú. Ružinov, Bratislava II.
8.1.2016Znalecký posudok č. 47/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parcela registra „E“ parc. č. 1465/3 k. ú. Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov.
30.12.2015Znalecký posudok č. 46/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 3214/19 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov.
30.12.2015Znalecký posudok č. 45/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2414/21 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
30.12.2015Znalecký posudok č. 44/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 3430/17 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
30.12.2015Znalecký posudok č. 43/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 23016/139 kat. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku
30.12.2015Znalecký posudok č. 42/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 23102/77 kat. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II..
18.11.2015Znalecký posudok číslo 41/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 a 1464 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
18.11.2015Znalecký posudok číslo 40/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 346/15 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
12.11.2015Znalecký posudok číslo 17/2015 - Cenekon, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 2320/2, 2299/6, 2299/7 zapísaných na LV 1 v k.ú. Karlova Ves, Bratislava.
12.11.2015Znalecký posudok číslo 16/2015 - Cenekon, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN v k.ú. Rača, a to novovytvoreného pozemku parc. č.: 223/10 ‐ zastavané plochy vo výmere 132 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č.: 46/2015 odčlenením z pozemku registra "C" KN, par.č.: 223 ‐zastavaná plocha vo výmere 171 m2 zapísanom na LV 400 v k.ú. Rača, Bratislava.
3.11.2015Znalecký posudok číslo 39/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 95/9 k. ú. Jarovce, obec Bratislava - m. č. Jarovce, okres Bratislava V., pre účel prevodu pozemku.
30.10.2015Znalecký posudok číslo 37/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2211/36 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
29.10.2015Znalecký posudok číslo 94/2015 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov p.č.4250/59, 4250/60, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV, pre účel zamýšľaného prevodu.
27.10.2015Znalecký posudok číslo 48/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra ,,C,, v k.ú. Devínska Nová ves, parc. č. 1187/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 ostatné plochy o výmere 23 m2 za účelom predaja podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2015

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.