Znalecké posudky 2015

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
14.1.2015Znalecký posudok číslo 4/2015 - Ing. Peter Adamovský
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" parc. č. 2974/2 ostatné plochy o výmere 5588 m2, zapísané v KN na liste vlastníctva č. 867, v katastrálnom území Lamač, obec BA-m.č. Lamač, okres Bratislava IV pre účely prevodu nehnuteľností.
24.6.2015Znalecký posudok číslo 29/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1 v Bratislave mestská časť Devínska Nová Ves k.ú. Devínska Nová Ves, pre účel uzatvorenia kúpno - predajnej zmluvy.
3.7.2015Znalecký posudok číslo 63/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu a prejazdu, právo uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí na novovzniknutom pozemku registra C-KN parc.č. 2985/53, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV (vyznačeného Geometrickým plánom č. 35/2015 na oddelenie pozemku p.č.2985/53, vypracovaný firmou GEOŠ-g.k., s.r.o., autorizačne overený Ing.Mariánom Šuranom) pre účel odplaty a zápisu do katastra nehnuteľností.
8.7.2015Znalecký posudok číslo 30/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemkov parc.č. 2158/68 a parc. č. 2158/133 v Bratislave mestská časť Petržalka, k.ú. Petržalka, pre účel uzatvorenia kúpno - predajnej zmluvy.
23.7.2015Znalecký posudok číslo 36/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 2937/9, k.ú. Karlova Ves o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV č. 46, k.ú. Karlova Ves.
28.7.2015Znalecký posudok číslo 37/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 1561/8 a parcelné číslo 1561/13, k.ú. Rača, Bratislava III.
28.7.2015Znalecký posudok číslo 23/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 11787/21, 22 a 11765/4 k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III., pre účel zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
28.7.2015Znalecký posudok číslo 4/2015 - CENEKON spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty výšky nájomného pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za účelom stavebnej činnosti - vybudovanie dopravného napojenia (vybudovanie vjazdu, výjazdu, prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, resp. pripravovaným stavbám.
28.7.2015Znalecký posudok číslo 22/2015
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 171/8 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
30.7.2015Znalecký posudok číslo 24/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - pozemku parc. č. 958/10 k. ú. Devín, obec Bratislava - m. č. Devín, okres Bratislava IV., pre účel stanovenia odplaty za obdobie 5.8.2011 do 31.12.2015.
30.7.2015Znalecký posudok číslo 220/2015 - Ing. Ladislav Augustinič
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 21487/3 v k.ú. Staré Mesto pod stavbou garáže s.č. 6774, BA-m.č. Staré Mesto, ulica Inovecká, okres Bratislava I.
5.8.2015Znalecký posudok číslo 43/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemkov parcelné číslo 531/18, parc.č. 532/2 a parc.č. 531/10, k.ú. Karlova Ves, Bratislava IV.
6.8.2015Znalecký posudok číslo 28/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. 981/23 a 981/24 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III., pre účel prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
18.8.2015Znalecký posudok číslo 6/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty výšky nájomného pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za účelom stavebnej činnosti - vytvorenie zariadenia staveniska pre výstavbu nových stavebných investícií.
18.8.2015Znalecký posudok číslo 35/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 9184/4, k.ú. Rača o výmere 10 m2, vzniknutého odčlenením na základe geometrického plánu č. 2G-75/2014 z pozemku, parcela registra "C", parc.č. 9184/2, k.ú. Rača, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rača a evidovaného na LV č. 7003.
18.8.2015Znalecký posudok číslo 5/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok v k. ú. Rača, parc. č. 891/277, ktorý je súčasťou pozemku parc. č. 858, LV č. 400.
20.8.2015Znalecký posudok číslo 38/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu za pozemky v hl. meste Bratislava, parcely s parc.č. 1669/6 v k.ú. Bratislava - Staré mesto, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 6 m 2, parc.č. 9867/4 v k .ú. Bratislava - Nivy, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc.č. 1240/136 v k.ú. Bratislava - Ružinov, o výmere 23 m2, parc.č. 17562/18 v k.ú. Bratislava - Rača druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2.
20.8.2015Znalecký posudok číslo 21/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 17348/71 k. ú. Rača, obec Bratislava - m. č. Rača, okres Bratislava III., pre účel prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 26/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - stavby bez pozemku súp. č. 4607 na pozemku parc. č. 14814/226 (Pavilón C), zastavaná plocha 457 m2, a stavby bez pozemku súp. č. 4609 na pozemku parc. č. 14814/228 (Pavilón D), zastavaná plocha 782 m2 k. ú. Trnávka, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 29/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. 3964/6 a 3964/7 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II.., pre účel prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 30/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 573/25 a 563/11 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 31/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2285/89 k. ú. Devínska Nová Ves, obec Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 32/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1420/1 k. ú. Čunovo, obec Bratislava - m. č. Čunovo, okres Bratislava V.., pre účel prevodu pozemku.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 34/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena protipovodňovej ochrany, na pozemkoch s parc. č. 21341, 21345/1, 21365/10, 21345/1, 21365/1, 21371 za účelom zriadenia zmluvy o vecnom
bremene na dobu neurčitú.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 7/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre účel predaja pozemkov.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.