Znalecké posudky 2015

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
3.9.2015Znalecký posudok číslo 8/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena z titulu vzdušného previsu novostavby cez pozemok v k. ú. Vinohrady, nad parc. č. 19228/8.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 40/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 18380/2 a parcelné číslo 18380/6, k.ú. Vinohrady, m.č. Nové Mesto, Bratislava III.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 90/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutého pozemku parc.č. 2761/4, k.ú. Vajnory, obec Bratislava mestská časť Vajnory, obec Bratislava III a novovzniknutých pozemkov parc.č. 2126/7, 2127/3, 2128/3, k.ú. Vajnory, obec Bratislava mestská časť Vajnory, obec Bratislava III, zakreslené v GP na zameranie stavby na p.č.2127/2, oddelenie pozemku p.č. 2761/4 a určenie vlastníckych práv, oddelenie p.č. 2126/7, 2127/3, 2128/3 a úpravu hranice p.č.2128/1, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 93/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovzniknutého pozemku parc.č. 21661/2, k.ú. Vinohrady, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III, zakreslené v Geometrickom pláne č.308/2013 na oddelenie pozemkov p.č.21661/1,2, vypracovaného firmou Ing. Pavol Macko - Geodet, úradne overený dňa 4.9.2013, pre účel zamýšľaného prevodu.
8.9.2015Znalecký posudok číslo 35/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra ,,C,, KN, s parc. č. 880/12 - zastavané plochy a nádvoria za účelom uzatvorenia kúpno - predajnej zmluvy.
8.9.2015Znalecký posudok číslo 49/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – podiel vo výške 5136/46562 na pozemku parcelné číslo 1003/2, k.ú. Ružinov, Bratislava II.
18.9.2015Znalecký posudok číslo 50/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemky parcelné číslo 9886/63, parcelné číslo 9886/64 a parcelné číslo 9886/65, v Ružinove k.ú. Nivy, okres Bratislava II.
21.9.2015Znalecký posudok číslo 9/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku č. 6095/8 K. ú. Nové Mesto - Vinohrady vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre účel predaja pozemku.
25.9.2015Znalecký posudok číslo 164/2015 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parc.č. 2411/83 a 2411/89, situovaných v extraviláne MČ Bratislava - Dúbravka, na ulici M.Sch.Trnavského, k.ú.Dúbravka (zapísaných na LV č.5920), pre účely predaja.
25.9.2015Znalecký posudok číslo 165/2015 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parc.č. 6322/2, situovanom v intraviláne MČ Bratislava - Nové Mesto, na ulici Jaskový rad, okres Bratislava III, k.ú.Vinhrady (zapísaný na LV č.6747), pre účely predaja.
16.10.2015Znalecký posudok číslo 109/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - garážového státia č.12, na Záhradníckej 19, v Bratislave, č.s. 6302 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č. 10215/1, 10215/3, 10215/4, 10215/5, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľností.
16.10.2015Znalecký posudok číslo 53/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3114 na Znievskej ul. 26 v Bratislave a pozemku parcelné číslo 2091 a 2092, katastrálne územie Petržalka.
21.10.2015Znalecký posudok číslo 14/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 5875/8, 5880/2, 5883/5, 5884/5,17 zapísaných na LV 2642.
21.10.2015Znalecký posudok číslo 13/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie vecného bremena in rem na pozemku 16972/6, 16972/8 zapísaných na LV 1.
27.10.2015Znalecký posudok číslo 47/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v hl. meste Bratislava, parcely s parc.č. 686/5 o výmere 59 m2, 686/6 o výmere 42 m2, 686/8 o výmere 87 m2, 686/11 o výmere 21 m2 mestská časť Rača, katastrálne územie Rača za účelom uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy.
27.10.2015Znalecký posudok číslo 48/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra ,,C,, v k.ú. Devínska Nová ves, parc. č. 1187/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 ostatné plochy o výmere 23 m2 za účelom predaja podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.
29.10.2015Znalecký posudok číslo 94/2015 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov p.č.4250/59, 4250/60, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV, pre účel zamýšľaného prevodu.
30.10.2015Znalecký posudok číslo 37/2015 - Ing.arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2211/36 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3.11.2015Znalecký posudok číslo 39/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 95/9 k. ú. Jarovce, obec Bratislava - m. č. Jarovce, okres Bratislava V., pre účel prevodu pozemku.
12.11.2015Znalecký posudok číslo 16/2015 - Cenekon, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN v k.ú. Rača, a to novovytvoreného pozemku parc. č.: 223/10 ‐ zastavané plochy vo výmere 132 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č.: 46/2015 odčlenením z pozemku registra "C" KN, par.č.: 223 ‐zastavaná plocha vo výmere 171 m2 zapísanom na LV 400 v k.ú. Rača, Bratislava.
12.11.2015Znalecký posudok číslo 17/2015 - Cenekon, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 2320/2, 2299/6, 2299/7 zapísaných na LV 1 v k.ú. Karlova Ves, Bratislava.
18.11.2015Znalecký posudok číslo 40/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 346/15 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
18.11.2015Znalecký posudok číslo 41/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 a 1464 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
30.12.2015Znalecký posudok č. 42/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 23102/77 kat. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II..
30.12.2015Znalecký posudok č. 43/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 23016/139 kat. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.