Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.6.2022Darovacia zmluva na poskytnutie daru - stavebné práce a materiál na účely rekonštrukcie objektu tzv. domčeka v Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ulici v Bratislave
Darovacia zmluva na poskytnutie daru - stavebné práce a materiál na účely rekonštrukcie objektu tzv. domčeka v Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ulici v Bratislave
Číslo zmluvy: 248804012200
Dodávateľ: Slovenský potravinársky priemysel, a.s., Tomášikova 46A, 83104 Bratislava, IČO: 47793155
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 24570,34 eur
Sekcia správy nehnuteľností
15.6.2022Darovacia zmluva
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie projektovej dokumentácie k novej električkovej trati v úseku Prístavná a úseku Košická
Číslo zmluvy: MAG 342335/2022
Dodávateľ: J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35712155
Dátum uzatvorenia: 14.06.2022
Cena: 40.000,- eur
Projektová kancelária- Magistrát
25.5.2022Darovacia zmluva
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie finančného daru na účely zabezpečenia potrieb Veľkokapacitného centra na Bottovej 7.
Číslo zmluvy: MAG254966/2022
Dodávateľ: Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 422 589 10
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Cena: 50 000.- eur
Útvar správy mestských podnikov
23.5.2022Zmluva o poskytnutí peňažného daru
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na poskytovanie sociálnej pomoci prostredníctvom projektu Hotspot pre utečencov z UA
Číslo zmluvy: MAG 273363/2022
Dodávateľ: Nadácia slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73, Bratislava, IČO: 30856868
Cena: 30 000,- EUR
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Útvar správy mestských podnikov
17.5.2022Darovacia zmluva
Dar hlavnému mestu v podobe 7 ks TV obrazoviek pre účely využitia pre klientov v projektoch krízového ubytovania a dostupného bývania.
Bezodplatná darovacia zmluva
Číslo zmluvy: MAG 91424/2022
Dodávateľ: Accenture, s.r.o. , Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Cena: 0,- eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
17.5.2022Darovacia zmluva
Dar hlavnému mestu v podobe daru 14 ks vyradených monitorov pre účely využitia pre klientov a pracovníkov mestského útulku a pre klientov nájomných bytov v rámci projektov bývania.
Bezodplatná darovacia zmluva
Číslo zmluvy: MAG 86010/2022
Dodávateľ: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o., Nám.SNP 10, 814 65 Bratislava
Cena: 0,- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Sekcia sociálnych vecí
21.4.2022Darovacia zmluva SUB2021/063
Darovacia zmluva
Číslo zmluvy: 220D10002
Dodávateľ: D4R7 Construction, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
Cena: 11685,30 €
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.3.2022Darovacia zmluva s Tesco Stores SR, a.s.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných poukážok na nákup v predajniach Darcu: v súhrnnej v hodnote: 2 000 € (slovom: dvetisíc eur) na účely zabezpečenia základných potrieb klientov a klientok Mestského karanténneho zariadenia na Hradskej ulici 2/B, Bratislava.
Číslo zmluvy: MAGBO2200015
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
9.3.2022DAROVACIA ZMLUVA
Predmetom darovacej zmluvy sú hnuteľné veci nachádzajúce sa v objektoch areálu bývalého SOU energetického v k.ú. Záhorská Bystrica, ktorý hlavné mesto nadobudlo na základe zámennej zmluvy č. 038801402100.
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.2.2022Darovacia zmluva MsP/21/00069 [PDF, 413 kB]
Darovacia zmluva uzatvorená medzi darcom Nadácia poisťovne Kooperativa, Štefanovičova 2970/4, 816 23 Bratislava - Staré Mesto a obdarovaným Havné mesto SR Bratislava.
Predmet: finančný dar v hodnote 4000,- €
Cena: -.
Dátum zverejnenia: 18.02.2022
25.1.2022Darovacia zmluva
Darovacia zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Eurovea 2, s.r.o. na poskytnutie daru - historického železného plotu z 19. storočia
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
21.12.2021Darovacia zmluva č. SSV/SSV/084/2021
Zmluva o darovaní peňažnom príspevku hlavnému mestu SR Bratislava
Číslo zmluvy: 250061
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
14.12.2021Darovacia zmluva č. MsP/21/00070 [PDF, 446 kB]
Darovacia zmluva uzatvorená medzi darcom BPS PARK, a.s., Námestie SNP 14, 81106 Bratislava a obdarovaným Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 2 ks. fotoaparátov zn. Canon.
Cena: 0 €, hodnota daru 618 €.
Dátum zverejnenia: 14.12.2021.
18.10.2021Darovacia Zmluva - Swiss Re
Darovacia zmluva na náklady spojené s údržbou a starostlivosťou o vzrastlé platany vysadené v máji 2021 na Trnavskom mýte v Bratislave, v rámci projektu Bratislavy, hlavného mesta SR s názvom "Živé miesta"
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum účinnosti: 19.10.2021
30.9.2021Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene
Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na časti parc. č. 2236/1 o výmere 680 m2 a na časti parc. č. 2236/5 o výmere 430 m2, registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Starostlivosť o zeleň na pozemku v zmysle zmluvy.
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: MAGBO2100069
Dodávateľ: Juraj Szabo, Hargašova 4, 84106 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Dátum platnosti: 01.10.2024
Oddelenie tvorby mestskej zelene
24.9.2021Dohoda o vrátení daru MsP/21/00059 [PDF, 312 kB]
Dohoda o vrátení daru medzi obdarovaným Hlavné mesto SR Bratislava a darcom Peter Petrovič, Mariánska 12, 81108, Bratislava.
Predmet zmluvy: anglický plnokrvník Refuse To Play
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 24.09.2021.
3.9.2021DAROVACIA ZMLUVA
Použitie daru na náklady spojené s obstarávaním lavičiek, ktoré sú súčasťou nového mestského mobiliáru
Číslo zmluvy: MAG21566
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie správy komunikácií
5.8.2021DAROVACIA ZMLUVA
DAROVACIA ZMLUVA - Predmetom zmluvy je poskytnutie 2x hmyzí hotel.
Cena: 0 eur
Číslo zmluvy: MAGBO2100046
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Dátum zverejnenia: 05.08.2021
Dátum účinnosti: 06.08.2021
Dátum platnosti: 05.09.2021
Sekcia životného prostredia
16.6.2021Darovacia zmluva - IKEA Bratislava
Predmetom zmluvy je darovanie Ikea výrobkov, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Číslo zmluvy: 213D10007
Dátum uzatvorenia: 17.02.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Sekcia sociálnych vecí
18.5.2021MU Fortuna_Darovacia zmluva_Notebooky 16 ks
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je nadobudnutie 16 ks repasovaných notebookov a 16 ks repasovaných zobrazovacích jednotiek.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 19.05.2021
Dátum účinnosti: 20.05.2021
Sekcia sociálnych vecí/Ubytovňa Fortuna
21.12.2020Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je darovanie, t.j. bezodplatný prevod vlastníctva k hnuteľných veciam, ktoré sú bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Zmluvná strana: Nadácia Pontis
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
8.10.2020Darovacia zmluva
Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 100.000 EUR. Obdarovaný použije Dar najmä na náklady spojené s realizáciou revitalizácie Blumental parku na Radlinského ulici v Bratislave.
Typ: Táto Darovacia zmluva (ďalej ako "Zmluva") je uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Občiansky zákonník")
Predmet zmluvy: Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 100.000 EUR. Obdarovaný použije Dar najmä na náklady spojené s realizáciou revitalizácie Blumental parku na Radlinského ulici v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 8.10.2020
Dátum zverejnenia: 8.10.2020
Dodávateľ: Swiss Re
Dátum účinnosti: 9.10.2020
Dátum platnosti do: 02/2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
29.9.2020MsP/19/00043 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery [PDF, 656 kB]
MsP/19/00043 - Zmluva o bezodplatnom umiestnení bezpečnostnej kamery na nehnuteľnosti vo vlastníctve poskytovateľa za účelom kontroly bezpečnosti verejného priestranstva
26.8.2020Podlicenčná zmluva
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu prvkov pražského mobiliára – vybavenie ulice
Dátum uzatvorenia: 24.8.2020
Dátum zverejnenia: 26.8.2020
Dodávateľ: Hlavní město Praha
21.5.2020Zmluva č. 2020op013 o poskytnutí daru
FPD00000006
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova a podpora ľudí bez domova uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Swiss Re Management AG na sumu 30 000 eur v roku 2020.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20. 05. 2020
Dátum zverejnenia: 21.05.2020
Dátum účinnosti: 22. 05. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 24.6.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.