Znalecké posudky 2014

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.3.2014Znalecký posudok č. 4/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie hodnoty vecného bremena strpenia výstavby a užívania stavby čerpacej stanice na pozemku registra "C" v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/5, vytvoreného GP č. 826/2021 z pozemku registra "C" parc. č. 22840/1
5.3.2014Znalecký posudok č. 8/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 21139/6, katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, Bratislava II.
5.3.2014Znalecký posudok č. 3/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 1121/16, 1121/1/, 1121/20, katastrálne územie Vajnory, obec BA-m.č. Vajnory, okres Bratislava III.
5.3.2014Znalecký posudok číslo 16/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby-prevádzkového pavilónu bez súpisného čísla, situovaného v areáli PKO na Nábr.arm.gen.L.Svobodu v Bratislave-mestskej časti Staré Mesto,na pozemku parc.č.22372/8,v k.ú.Staré Mesto,pre účely vyradenia z účtovníctva
5.3.2014Znalecký posudok číslo 4/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.12947 a 12946/1, situovaných pri rodinnom dome súp.č.794 na Brezovskej ulici č.21, v Bratislave - mestskej časti Nové Mesto, v k.ú.Nové Mesto (zapísaných na LV č.5567), pre účely prevodu vlastníckych práv
5.3.2014Znalecký posudok číslo 11/2014 - Ing. Viliam Antal
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - Administratívnych budov, prevádzkových objektov a vonkajších úprav na pozemkoch p.č 16948/22 až 16948/29 katastrálne územie Trnávka , MČ Bratislava Ružinov, Technická ul.č. 6, pre účel prevodu nehnuteľností, v zmysle zák. č. 138/1991 o majetku obci , formou obchodnej verejnej súťaže
19.2.2014Znalecký posudok číslo 17/2014 - Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parc. KN č. 1173 evidovaného na LV č. 46..., v katastrálnom území Karlová Ves, mestská časť Bratislava - Karlová Ves, okres Bratislava IV., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 16/2014 - Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parc. KN č. 2818/1 evidovaného na LV č. 1748..., v katastrálnom území Petržalka, mestská časť Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 10/2014 – Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu 2988/208165 k pozemku na parc. KN č. 204/140, 206/151, 206/152, 206/153 a 206/154 evidovaných na LV č. 5948..., v katastrálnom území Ružinov, mestská časť Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 13/ 2014 - Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Vypracovanie znaleckého posudku na posúdenie možnosti realizácie vecného plnenia na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010 v termínoch, ktoré sú uvedené v zmluve a stanovené v harmonograme prác.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 15/2014 - Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Stanovenie zostatku hodnoty stavebných častí určených na búranie na objekte Stará tržnica v Bratislave.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 21/2014 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku zapísanom na LV č.1656, ako parc.č. 2823/17, parc.č. 2823/39 a novovytvorené parc.č. 2823/46 a parc.č. 2823/47, podľa GP č.94/2013, v k.ú. Staré Mesto, pre účel prevodu nehnuteľnosti.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 16/2014 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností: ôsmich garáží na rohu ulíc Mlynské Nivy a Svätopluková v Bratislave, č.s. 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, k.ú. Nivy za účelom zamýšľaného prevodu, stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena: právo stavby na pozemkoch p.č.: 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16, 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20, k.ú. Nivy a právo prechodu a prejazdu cez pozemky p.č.: 9749/36, 9749/38, 9749/39, 9749/40, 9749/41, 9749/42, 9749/43, 9749/44, 9749/45, k.ú. Nivy, za účelom zamýšľanej odplaty.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 32/2014 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku podľa GP č.003-M7/2014, parc.č.10569/2, k.ú.Nivy, pre účel prevodu nehnuteľnosti.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 9/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1866/1, okres Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Ružinov, k. ú. Ružinov pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
19.2.2014Znalecký posudok číslo 8/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 m2 pozemku p. č. 4433/71, okres Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva
19.2.2014Znalecký posudok číslo 7/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 880/9, okres Bratislava III, obec Bratislava - m. č. Vajnory, k. ú. Vajnory pre účel prevod vlastníckeho práva
19.2.2014Znalecký posudok číslo 6/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 2079/26 a p. č. 2079/27 v okrese Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Devín, k. ú. Devín pre účel prevod vlastníckeho práva
19.2.2014Znalecký posudok číslo 28/2014 - Ing. Iveta Grebáčová
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 374, k.ú. Petržalka, obec Bratislava mestská časť Petržalka, obec Bratislava V, pre účel zamýšľaného prevodu.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 5/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 m2 pozemku p. č. 882/1, p. č. 882/2 a p. č. 882/17 v okrese Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, k. ú. Dúbravka pre účel prevod vlastníckeho práva
19.2.2014Znalecký posudok číslo 1/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - povinnosti strpieť uloženie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku p. č. 3144/4 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 61/2013 v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa pre účel zriadenie vecného bremena
19.2.2014Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 818/21, okres Bratislava V, obec Bratislava - m. č. Petržalka, k. ú. Petržalka pre účel prevod vlastníckeho práva
19.2.2014Znalecký posudok číslo 10/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 m2 pozemku p. č. 7855/1 v okrese Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
19.2.2014Znalecký posudok číslo 1/2014 - Ing. Dušan Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parc. KN č. 163/3 ( podľa GP ) v k. ú. Záhorská Bystrica obec BA - m.č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 7/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 3569 k.ú. Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.1.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.