Znalecké posudky 2014

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.2.2014Znalecký posudok č. 12/2014 - Ing. Viliam Antal
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parcela č. 535/29 v katastrálnom území Karlova Ves a pozemku parcela č. 535/36 katastrálne územie Karlova Ves, vytvoreného geometrickým plánom č. 2291/2010, Prevod bude realizovaný podľa § 9a odst. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci , ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.3.2014Znalecký posudok č. 2/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 2070/1, 2070/9, 2070/23, 2070/36, 2070/37, 2070/44, 2070/57, katastrálne územie Vajnory, obec BA-m.č. Vajnory, okres Bratislava III.
5.3.2014Znalecký posudok č. 3/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 1121/16, 1121/1/, 1121/20, katastrálne územie Vajnory, obec BA-m.č. Vajnory, okres Bratislava III.
6.3.2014Znalecký posudok č. 4/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie hodnoty vecného bremena strpenia výstavby a užívania stavby čerpacej stanice na pozemku registra "C" v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/5, vytvoreného GP č. 826/2021 z pozemku registra "C" parc. č. 22840/1
6.3.2014Znalecký posudok č. 6/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Dúbravka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 2104/19, evidovaného na LV č. 847
5.3.2014Znalecký posudok č. 8/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 21139/6, katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, Bratislava II.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 1/2014 - Ing. Dušan Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parc. KN č. 163/3 ( podľa GP ) v k. ú. Záhorská Bystrica obec BA - m.č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 1/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - povinnosti strpieť uloženie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku p. č. 3144/4 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 61/2013 v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa pre účel zriadenie vecného bremena
29.1.2014Znalecký posudok číslo 1/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - povinnosti strpieť uloženie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku p. č. 3144/4 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 61/2013 v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa pre účel zriadenie vecného bremena
Zverejnené dňa : 29.1.2014
19.2.2014Znalecký posudok číslo 10/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 m2 pozemku p. č. 7855/1 v okrese Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
19.2.2014Znalecký posudok číslo 10/2014 – Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu 2988/208165 k pozemku na parc. KN č. 204/140, 206/151, 206/152, 206/153 a 206/154 evidovaných na LV č. 5948..., v katastrálnom území Ružinov, mestská časť Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
4.8.2014Znalecký posudok číslo 103/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.21527/2 na Šulekovej ulici, v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, v k.ú.Staré Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv.
14.8.2014Znalecký posudok číslo 105/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.821 a 822 na Muránskej ulici v Bratislave - mestskej časti Devín, v k.ú.Devín (zapísané na LV č.1), pre účely prevodu vlastníckych práv.
6.11.2014Znalecký posudok číslo 106/2014 - Ing. Dagmar Jančovičová
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu a pozemku parc.č 1204/30, k.ú. Devín, okres Bratislava IV, evidovanom na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech vlastníkov pozemkov parc.č. 1218/7, 1230/4,7,8,11,14,17 a vlastníkov stavieb so súp.č. 3788 na parc.č. 1230/7,8 a súp.č. 3789 na parc.č. 1230/11,14,17 pre účel jednorázovej odplaty.
1.8.2014Znalecký posudok číslo 106/2014 - Ing. Viliam Antal
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parcela č.10427/3, 10427/4, 10427/5, 10433/3 a 10433/4, v katastrálnom území Nivy, Krížna ul. , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov.
25.8.2014Znalecký posudok číslo 109/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu, prejazdu, zriadenia prípojky vysokého napätia a uloženia prípojky vysokého napätia, cez nehnuteľnosti- pozemky parc.č.22218/9 a 1220/10, na Obežnej ulici v Bratislave - mestskej časti Ružinov, v k.ú.Ružinov, pre účely finančného vysporiadania.
5.3.2014Znalecký posudok číslo 11/2014 - Ing. Viliam Antal
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - Administratívnych budov, prevádzkových objektov a vonkajších úprav na pozemkoch p.č 16948/22 až 16948/29 katastrálne územie Trnávka , MČ Bratislava Ružinov, Technická ul.č. 6, pre účel prevodu nehnuteľností, v zmysle zák. č. 138/1991 o majetku obci , formou obchodnej verejnej súťaže
2.9.2014Znalecký posudok číslo 110/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.5311/27 na Komárovskej ulici v Bratislave - mestskej časti Podunajské Biskupice, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísaný na LV č.1395), pre účely prevodu vlastníckych práv.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 818/21, okres Bratislava V, obec Bratislava - m. č. Petržalka, k. ú. Petržalka pre účel prevod vlastníckeho práva
19.2.2014Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 807 a parc. č. 691/4, katastrálne územie Čunovo, obec BA-m.č. Čunovo, okres Bratislava V
23.9.2014Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing.arch. Dagmar Jurovatá
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra "C" parc. číslo 263/4 o výmere 2m2 a v práve uloženia kanalizačnej prípojky na častiach pozemkov registra "C" parc. číslo 263/3 a 263/4 o spoločnej výmere 2m2 v katastrálnom území Čunovo, mestská časť Čunovo, okres Bratislava V. Pozemky nie sú evidované na liste vlastníctva, tvoria časti pozemku registra "E" parcelné číslo 830/1 zapísaného na liste vlastníctva č. 767 podľa geometrického plánu č. 27/2014.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 13/ 2014 - Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Vypracovanie znaleckého posudku na posúdenie možnosti realizácie vecného plnenia na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010 v termínoch, ktoré sú uvedené v zmluve a stanovené v harmonograme prác.
4.8.2014Znalecký posudok číslo 13/2014 - Ing. Ingrid Ščepková
Stanovenie všeobecnej hodnoty ceny pozemkov za 1 m2 v registri "C" pod bytovým domom s.č. 3486 s príslušenstvom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu k pozemkom 15023/385034 v zmysle LV č. 4425 k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na ul. J. Stanislava č. 18 v Bratislave.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 13/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov podľa GP č. 87/2013 zo dňa 28.10.2013 parc. č. 21760/8, parc. č. 21760/9 odčlenené od pozemku parc. č. 21760/1, evidovanom na LV č. 1656 v k.ú. Staré Mesto, obec BA – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 14/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 3689/1, katastrálne územie Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.1.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.