Znalecké posudky 2014

 
 

Zobrazených je 12 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.2.2014Znalecký posudok číslo 6/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2104/19 k.ú. Dúbravka, obec BA – m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 3/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 1121/16, 1121/18, 1121/20, katastrálne územie Vajnory, obec BA-m.č. Vajnory, okres Bratislava III.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 15/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parc. č. 1205/232, 1205/233, 1205/234, 1205/235, 1205/236, katastrálne územie Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 14/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 3689/1, katastrálne územie Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 13/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov podľa GP č. 87/2013 zo dňa 28.10.2013 parc. č. 21760/8, parc. č. 21760/9 odčlenené od pozemku parc. č. 21760/1, evidovanom na LV č. 1656 v k.ú. Staré Mesto, obec BA – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
19.2.2014Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 807 a parc. č. 691/4, katastrálne územie Čunovo, obec BA-m.č. Čunovo, okres Bratislava V
19.2.2014Znalecký posudok číslo 4/2014 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 5170/24 (bez príslušenstva), zapísaného na LV č. 1656 katastrálne územie Staré Mesto. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta, v mestskej časti Staré Mesto, pri ulici K Železnej studienke, v hlavnom meste SR Bratislave
19.2.2014Znalecký posudok číslo 3/2014 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 1860/15 a 1860/18 (bez príslušenstva), zapísaných v liste vlastníctva č. 1784 katastrálne územie Petržalka a nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, pri ulici Jadranská cesta, v mestskej časti Petržalka, v hlavnom meste SR Bratislave
19.2.2014Znalecký posudok číslo 2/2014 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 4729/3 (bez príslušenstva), v zmysle geometrického plánu č. 147/2013 a podľa LV č. 1656 katastrálne územie Staré Mesto. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta, v mestskej časti Staré Mesto, pri Drotárskej ulici, v hlavnom meste SR Bratislave
19.2.2014Znalecký posudok č. 12/2014 - Ing. Viliam Antal
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parcela č. 535/29 v katastrálnom území Karlova Ves a pozemku parcela č. 535/36 katastrálne územie Karlova Ves, vytvoreného geometrickým plánom č. 2291/2010, Prevod bude realizovaný podľa § 9a odst. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci , ako prípad hodný osobitného zreteľa
19.2.2014Znalecký posudok číslo 9 / 2014 - Ing. Viliam ANTAL
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov p.č. 4471/2, 4471/4 a 4471/6 zapísaných na liste vlastníctva č. 1748 katastrálne územie Petržalka, v lokalite Bratislava - Petržalka Vavilovova ul. , pre účel prevodu vlastníctva.
29.1.2014Znalecký posudok číslo 1/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - povinnosti strpieť uloženie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku p. č. 3144/4 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 61/2013 v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa pre účel zriadenie vecného bremena
Zverejnené dňa : 29.1.2014

Zobrazených je 12 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.1.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.