Znalecké posudky 2014

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.6.2014Znalecký posudok číslo 52/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 11281/23 a p. č. 11281/24 v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
11.6.2014Znalecký posudok číslo 153/2014 - Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na parc. KN č. 12946/1 a 12947 pri ulici Brezovska v Bratislave, v katastrálnom území Nové Mesto, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III., evidované na LV č. 5567-čiastočný, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
11.6.2014Znalecký posudok číslo 53/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva stavby na pozemku parc. č. 2522/5, kat. územie Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV.
6.6.2014Znalecký posudok číslo 52/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva stavby na pozemku parc. č. 11787/7, kat. územie Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.
6.6.2014Znalecký posudok číslo 51/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva stavby na pozemku parc. č. 1169, kat. územie Petržalka, obec BA-m.č. Petržalka, okres Bratislava V.
6.6.2014Znalecký posudok číslo 46/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 11370/2,3,4,5,7,8,9,11,13,14,16,17,19, 11371/2-28, 11371/30,31,32, 11371/34-41, 11371/43-70, 11372/1,2, 11375/2, evidovaných na LV č. 1, nachádzajúcich sa na Moravskej ulici, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.
6.6.2014Znalecký posudok číslo 154/2014 - Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na parc. KN č. 779/1, 779/2 a 779/3 evidovaných na LV č. 1201-čiastočný..., v katastrálnom území Ružinov, mestská časť Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
6.6.2014Znalecký posudok číslo 9/2014 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 480/9, 480/10, 480/11 a 480/12 (v zmysle GP č. 122/2013 a podľa LV č. 4172), bez príslušenstva, zapísaných v liste vlastníctva č. 4172 katastrálne územie Devínska Nová Ves (evidované ako pôvodná "E" parcela č. 606/2) a nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, pri Vápencovej ulici, v mestskej časti Devínska Nová Ves, v hlavnom meste SR Bratislave.
2.6.2014Znalecký posudok číslo 8/2014 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 21329/2, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Nivy a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v rozsahu plochy pozemku, definovanej objednávateľom. Pozemok sa nachádza na Cyrilovej ulici, v mestskej časti Ružinov, v hlavnom meste SR Bratislave.
2.6.2014Znalecký posudok číslo 7/2014 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 5526/7, zapísaného v liste vlastníctva č. 2212, katastrálne územie Vinohrady, nachádzajúceho sa pri Royovej ulici, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
29.5.2014Znalecký posudok číslo 50/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva stavby na pozemkoch parc. č. 19240/14 a parc. č. 19269/13 kat. územie Vinohrady, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.
27.5.2014Znalecký posudok číslo 50/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1460/14, p. č. 1460/15, p. č. 1460/16 a p. č. 1460/17, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Devín, k. ú. Devín pre účel zámena nehnuteľnosti
27.5.2014Znalecký posudok číslo 46/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 23028/10, p. č. 23028/11 a p. č. 23028/12, okres Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
23.5.2014Znalecký posudok číslo 19/2014 - Ing. Michal Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov parcelné čísla 9886/66 až 69, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 1
20.5.2014Znalecký posudok číslo 53/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Kaplnka Rozálka" bez súp.čísla, situovanej na pozemku parc.č.1027 v Bratislave - mestskej časti Lamač, v k.ú.Lamač (zapísanej na LV č.1), pre účely účtovníctva a stanovenia trhovej ceny.
16.5.2014Znalecký posudok číslo 41/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 3096/3, 3096/4, 3096/5, evidovaných na LV č. 1656, nachádzajúcich sa na Donovalovej ulici, k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
28.4.2014Znalecký posudok číslo 30/2014 - Ing. Dušan Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parc. KNE č. 3688/12 a stanovenie odplatnej ceny za zriadenie vecného bremena - právo prístupu k trafostanici Ts - 1475 na pozemku parc. KN č. 3694/268 v prospech vlastníka trafostanice Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v rozsahu podľa geometrického plánu č. 58/2014 v k. ú. Petržalka, obec BA - m.č. Petržalka, okres Bratislava V.
15.4.2014Znalecký posudok číslo 39/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 21878/2 a vecného bremena uloženia inžinierskych sietí cez pozemok parc. č. 21895/14, katastrálne územie Nivy, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
15.4.2014Znalecký posudok číslo 25/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby bez súp.č. "Hradobný a parkánový múr" situovaný na Kapitulskej a Úzkej ulici v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, na pozemkoch parc.č.: 424/2, 460/2, 460/7, 431, 432/3, 437/9, 443/2, 444, 449, 456, 21421, v k.ú.Staré Mesto, pre účely účtovníctva.
9.4.2014Znalecký posudok číslo 26/2014 - Ing. Dušan Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parc. KN č. 15552/30 v k. ú. Ružinov, obec Ba - m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
19.3.2014Znalecký posudok číslo 56/2014 - Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 ks akcie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a stanovenie všeobecnej hodnoty akcií reprezentujúcich 7,01% podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31.12.2013.
11.3.2014Znalecký posudok číslo 16/2014 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu a prejazdu cez pozemok p. č. 2079/1 vyznačenom na geometrickom pláne č. 7/2014 v okrese Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Devín, k. ú. Devín pre účel jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.3.2014Znalecký posudok číslo 23/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.2274/41, 2274/42 a 2274/43, pod bytovým domom súp.č. 2179, na ulici Tichá č.4, v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, v k.ú.Staré Mesto (zapísané na LV č.9740), pre účely prevodu vlastníckych práv.
10.3.2014Znalecký posudok č. 2/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 2070/1, 2070/9, 2070/23, 2070/36, 2070/37, 2070/44, 2070/57, katastrálne územie Vajnory, obec BA-m.č. Vajnory, okres Bratislava III.
6.3.2014Znalecký posudok č. 6/2014 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Dúbravka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 2104/19, evidovaného na LV č. 847

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.1.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.