Znalecké posudky 2014

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.8.2014Znalecký posudok číslo 6/2014 - Ing. Vladimír Novák
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc. š. 855/6 - ostatné plochy o výmere 212 m2, zapísaného na LV Č. 2042 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
26.8.2014Znalecký posudok číslo 5/2014 - Ing. Vladimír Novák
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Jarovce, pozemkov registra "C" katastra nehnutel'ností, parc. č. 787/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, parc. č. 788 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2, parc. č. 789 - záhrady o výmere 140 m2 a parc. č. 790 - záhrady o výmere 94 m2, ktoré vznikli z časti pozemku registra "E" parc. č. 115/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33493 m2, zapísaného na LV č. 1237 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
25.8.2014Znalecký posudok číslo 74/2014 - Ing. Dagmar Jančovičová
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 176/30, 176/31, 176/68 spolu o výmere 169m2, na liste vlastníctva č. 46, k.ú. Karlová Ves, obec BA-m.č. Karlová Ves, okres Bratislava IV, pre účel predaja, nakoľko sa jedná o pozemok pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa.
25.8.2014Znalecký posudok číslo 109/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu, prejazdu, zriadenia prípojky vysokého napätia a uloženia prípojky vysokého napätia, cez nehnuteľnosti- pozemky parc.č.22218/9 a 1220/10, na Obežnej ulici v Bratislave - mestskej časti Ružinov, v k.ú.Ružinov, pre účely finančného vysporiadania.
20.8.2014Znalecký posudok číslo 174/2014 - Ing. Ladislav Augustinič
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 513/72 v k.ú. Rača pod stavbou s.č. 8050, BA-m.č. Rača, okres Bratislava III.
19.8.2014Znalecký posudok číslo 64/2014 - Ing. Dagmar Jančovičová
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 1824 vo výmere 943m2, na liste vlastníctva č. 847, k.ú. Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, pre účel predaja, nakoľko sa jedná o pozemok pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa.
14.8.2014Znalecký posudok číslo 28/2014 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: viacúčelovej budovy s.č. 9767 postavenej na pozemkoch parc. KN „C“ č. 17353/2 a 17353/8, k.ú. Rača, obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III (na ul. J. Hagaru č. 7, v Bratislave), evidovanej na liste vlastníctva č. 1628, k.ú. Rača; pozemky parc. KN „C“ č. 17353/1 a 17353/2, k.ú. Rača, nachádzajúcich sa pri ul. J. Hagaru, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidované na liste vlastníctva č. 1628, k.ú. Rača; pozemky parc. KN „C“ č. 17353/7 a 17353/8, k.ú. Rača, nachádzajúcich sa pri ul. J. Hagaru, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidované na liste vlastníctva č. 10070, k.ú. Rača; pozemok parc. KN „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača, nachádzajúci sa pri ul. J. Hagaru, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidovaný na liste vlastníctva č. 9955, k.ú. Rača pre účel zamýšľanej zámeny nehnuteľností
14.8.2014Znalecký posudok číslo 31/2014 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:pozemku parc. KN „C“ č. 4963/193, k.ú. Rača, nachádzajúci sa pri ul. Hrušková a Mrázová, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidovaný na liste vlastníctva č. 1628, k.ú. Rača pre účel zamýšľanej zámeny nehnuteľností
14.8.2014Znalecký posudok číslo 105/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.821 a 822 na Muránskej ulici v Bratislave - mestskej časti Devín, v k.ú.Devín (zapísané na LV č.1), pre účely prevodu vlastníckych práv.
4.8.2014Znalecký posudok číslo 13/2014 - Ing. Ingrid Ščepková
Stanovenie všeobecnej hodnoty ceny pozemkov za 1 m2 v registri "C" pod bytovým domom s.č. 3486 s príslušenstvom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu k pozemkom 15023/385034 v zmysle LV č. 4425 k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na ul. J. Stanislava č. 18 v Bratislave.
4.8.2014Znalecký posudok číslo 67/2014 - ÚEOS-Komercia, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Petržalka, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 970 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
4.8.2014Znalecký posudok číslo 103/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.21527/2 na Šulekovej ulici, v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, v k.ú.Staré Mesto, pre účely prevodu vlastníckych práv.
1.8.2014Znalecký posudok číslo 106/2014 - Ing. Viliam Antal
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parcela č.10427/3, 10427/4, 10427/5, 10433/3 a 10433/4, v katastrálnom území Nivy, Krížna ul. , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov.
1.8.2014Znalecký posudok číslo 41/2014 - Doc.Ing.Michal Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – za 1 m2 pozemkov parcelné čísla 1020/130, 1020/160, 1020/165-168, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 5408.
30.7.2014Znalecký posudok číslo 170/2014 - Ing. arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 849 v k.ú. Devín, Bratislava - mestská časť Devín, okres Bratislava IV., v spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v 1/2.
22.7.2014Znalecký posudok číslo 156/2014 - Ing.arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 661/1, 661/3 a pozemkov parc.č. 1944/1, 1965/110, 1972/65, 1972/66, 1972/67, 1973/131, 1973/134, 1974/611, 1974/612, 1974/614, 1974/615, 1674/617 v k.ú. Vajnory, Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III., vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, pre účel zámeny pozemkov.
21.7.2014Znalecký posudok číslo 40/2014 - Ing. Michal Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemku parcelné čísla 6793/1, katastrálne územie Vinohrady, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 6747
21.7.2014Znalecký posudok číslo 39/2014 - Ing. Michal Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemku parcelné čísla 5206/41, 5206/42, 5209/12, 5210/13, 5210/14, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – mestská časť Petržalka, okres Bratislava V.
21.7.2014Znalecký posudok číslo 186/2014 - Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu a prejazdu a uloženia IS cez pozemok parc. KN č. 2763/8 evidovaný na LV č. 10, k.ú. Staré Mesto a pozemok parc. KN č. 21526/4 evidovaný v overenom GP č. 14/2010 (vypracoval GEOLIK, s.r.o.), v katastrálnom území Staré Mesto, v meste Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I., pre účel podkladu pre stanovenie hodnoty vecného bremena jednorazovej odplaty.
11.7.2014Znalecký posudok číslo 85/2014 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena-uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č.15293/4,15294/184 a 15294/87,v k.ú.Ružinov, v Bratislave-mestskej časti Ružinov, pre účely finančného vysporiadania.
7.7.2014Znalecký posudok číslo 4/2014 - Ing. Igor Jirkovský
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov č.p. 3537/1, 3537/9 a 171/5,8 v k.ú. BA - Staré Mesto a všeobecnej hodnoty nájmu za pozemky č.p. 3537/1, 3537/9, v časovom intervale od 1.7.2011 do 1.7.2013 (31.7.2013).
3.7.2014Znalecký posudok číslo 31/2014 - Ing. Ivana Cihová
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 9380/16 v katastrálnom území Nivy v Bratislave v mestskej časti Ružinov za účelom prevodu vlastníckeho práva.
30.6.2014Znalecký posudok číslo 60/2014 - ÚEOS-Komercia, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C" v k. ú. Devin vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pare.č. 1993/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 a pare.č. 1993/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 28062013 z pozemku registra „C" pare.č. 1993/9 zapísaného na LV č. 2982
30.6.2014Znalecký posudok číslo 214/2014 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutého pozemku parc.č. 820/6, k.ú. Devín, obec Bratislava mestská časť Devín, obec Bratislava IV (podľa GP č.2010/13 vypracovaného firmou NND Group, s.r.o.) pre účel zamýšľaného prevodu.
27.6.2014Znalecký posudok číslo 20/2014 - Ing. Iveta Engelmanová
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemky parc. KN „C“ č. 10928/2 a 10928/3, k.ú. Nivy, nachádzajúcich sa pri ul. Sartorisova, obe: BA- m.č. Ružinov, okres: Bratislava II, evidované na liste vlastníctva č. 458, k.ú. Nivy pre účel prevodu vlastníckych práv.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 112 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.1.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.