Znalecké posudky 2013

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
5.5.2014Znalecký posudok číslo 45/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - rozostavaných bytov č.: 241, 242, 243, 244, 251, 256, 257 a 258, nachádzajúcich sa na prízemí (1.nadzemnom podlaží) a rozostavaných bytov č.: 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254 a 255, nachádzajúcich sa na 12.poschodí (13. nadzemnom podlaží) a stanovenie nových spoluvlastníckych podielov k bytom, nachádzajúcim sa v bytovom dome súpis.č. 579, postavenom na parc.č. 967, zapísaných na LV č. 8 (stavba) a na LV č. 1201 (pozemok), katastrálne územie Ružinov. Nehnuteľnosť - bytový dom, sa nachádza na Rezedovej ulici č. 3, v mestskej časti Ružinov, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 42/2013 - Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 3365/2 a p. č. 3365/5 v okrese Bratislava V, obec BA - m. č. Petržalka, k. ú. Petržalka pre účel prevod vlastnickeho prava
26.3.2014Znalecký posudok číslo 26/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 832/13 a 826/3, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Vajnory, nachádzajúcich sa na Baničovej ulici, v mestskej časti Vajnory, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 24/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 1390/26, zapísaného v liste vlastníctva č. 1395, katastrálne územie Podunajské Biskupice, nachádzajúceho sa pri Učiteľskej ulici, v mestskej časti Podunajské Biskupice, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 17/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 1434/4 (v zmysle GP č. 26/2011), zapísaného v liste vlastníctva č. 847 ako pôvodná parc.č. 1434, katastrálne územie Dúbravka, nachádzajúceho sa pri Saratovskej ulici, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 10/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 4410/6, 4410/7, 4410/11, 4410/12, 4410/13, 4410/14 a 4410/21, zapísaných v LV č. 1656, bez príslušenstva a nachádzajúcich sa pri Búdkovej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v katastrálnom území Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 9/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - typizovanej rekreačnej chaty (typ KAMILA) súpis.č. 816, s príslušenstvom (plotmi, studňou a vonkajšími úpravami) a pozemkov parc.č.: 5079/14, 5079/15 a 5079/69, zapísaných v liste vlastníctva č. 1111, katastrálne územie Sekule a nachádzajúcich sa mimo zastavané územie obce Sekule, v rekreačnej oblasti Moravský Ján - Sekule, okres Senica.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 6/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 13657/142 a 13657/144 (bez príslušenstva), v zmysle geometrického plánu č. 113/2012, zapísaných v LV č. 5567 ako "E" -čkové parc.č.: 15101/1 a 15131/1, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta, na ulici Za stanicou, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 317/2013 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 5418/3, 5418/8, k.ú. Petržalka, obec Bratislava mestská časť Petržalka, obec Bratislava V, pre účel zamýšľaného prevodu.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 211/2013 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 5018/43, 5018/243, 5018/377, 5018/378 k.ú. Ružinov, obec Bratislava mestská časť Ružinov, obec Bratislava II, pre účel zamýšľaného prevodu.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 97/2013 - STATUS Plus
Stanoveniae všeobecnej hodnoty novovzniknutých pozemkov parc.č. 6004/19, 6004/20, k.ú. Vinohrady, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III (podľa GP č.05092012 vyhotoveného firmou GATA s.r.o.) pre účel zamýšľaného prevodu.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 66/2013 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 21949/34, k.ú. Ružinov, obec Bratislava mestská časť Ružinov, obec Bratislava II (vytvorený Geometrickým plánom č. 3/2013 na oddelenie pozemku p.č.21949/1 a 21949/34) pre účel zamýšľaného prevodu.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 94/2013 - Ing.Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 21895/14 a p..č. 21878/2, okres Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Ružinov, k. ú. Nivy pre účel prevod vlastníckeho práva
26.3.2014Znalecký posudok číslo 90/2013 - Ing.Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 22404/5 v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
26.3.2014Znalecký posudok číslo 39/2013 - Ing.Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 4934/30 v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 105/2013 - Ing.Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parc. KN č. 730 evidovaného na LV č. 1 a pozemku na parc. KN č. 729/24 evidovaného v overenom GP č. 24/2012 (vypracoval GKK-geodetická služba, s.r.o...) v Bratislave, v katastrálnom území Devín, mestská časť Bratislava - Devín, okres Bratislava IV., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
26.3.2014Znalecký posudok číslo 87/2013 - Ing. Peter Vinkler
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v zastavanom území obce Bratislava - mestskej časti Rača na parc. KN č. 4963/193 evidovaného na LV 1628-čiastočný, k.ú. Rača, mestská časť Bratislava - Rača, okres Bratislava III., pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
14.3.2014Znalecký posudok číslo 254/2013 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 15476/12, k.ú. Nivy, obec Bratislava mestská časť Ružinov, obec Bratislava II, pre účel zamýšľaného prevodu.
10.3.2014Znalecký posudok č. 31/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 17870/4, 17870/20, 17870/27, 17870/28 a 17870/29 (bez príslušenstva), v zmysle geometrického plánu č. 112/2013, zapísaného v LV č. 6747 ako "E"- čková parc.č. 17853/2, katastrálne územie Vinohrady. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta, na súbehu ulíc Sliačskej a Muštovej, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
10.3.2014Znalecký posudok č. 35/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 10376/2 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 8925 v registri ako "E" KN, katastrálne územie Staré Mesto a nachádzajúceho sa v zastavanom území mesta, pri Legionárskej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
10.3.2014Znalecký posudok č. 29/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 166/4 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 847, katastrálne územie Dúbravka a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu a v práve uloženia inžinierskych sietí v rozsahu celej plochy pozemku. Pozemok sa nachádza na bočnej uličke bez pomenovania, pri Jadranskej ulici, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave.
10.3.2014Znalecký posudok č. 28/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 13461/7 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 1, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta, na Vajnorskej ulici, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
10.3.2014Znalecký posudok č. 27/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 21644/4, zapísaného v liste vlastníctva č. 3495, katastrálne územie Vinohrady, nachádzajúceho sa pri Ďumbierskej ulici, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
10.3.2014Znalecký posudok č. 82/2013 - Ing. Viliam Antal
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 8502/2 katastrálne územie Staré mesto, pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemku
10.3.2014Znalecký posudok č. 78/2013 - Ing. Viliam Antal
Stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov p.č. 5448/2 , 5448/8 a 5448/11zapísaných na liste vlastníctva č. 1748 katastrálne územie Petržalka, pre účel prevodu vlastníctva.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.12.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.