Znalecké posudky 2013

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.3.2014Znalecký posudok číslo 137/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Kolkáreň-Devín" súp.č.994 s príslušenstvom na Hradnej ulici v MČ Bratislava - Devín, situovanej na pozemku parc.č.708, v k.ú.Devín(zapísanej na LV č.1), pre účely účtovníctva - stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny
5.3.2014Znalecký posudok číslo 135/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty budovy "Centrum voľného času" súp.č.893 s príslušenstvom na Štefánikovej ul.č.39 v Bratislave-MČ Staré Mesto,situovanej na pozemku parc.č.3481,3483/2,v k.ú.Staré Mesto(zapísanej na LV č.10) pre účely účtovníctva-stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny
5.3.2014Znalecký posudok číslo 127/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty sociálno - prevádzkovej budovy súp.č.7768 s príslušenstvom, na Kalinčiakovej ulici v Bratislave - mestskej časti Nové Mesto, situovanej na pozemkoch parc.č.11280/46 a 11280/57, v k.ú.Nové Mesto (zapísanej na LV č.5148), pre účely účtovníctva
5.3.2014Znalecký posudok číslo 118/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.10736/10 - pod polyfunkčným domom "juh sek.C-01" s.č.5600 na Záhradníckej ulici č.66, v Bratislave - mestskej časti Ružinov, v k.ú.Nivy(zapísaný na LV č.3170), pre účely prevodu vlastníckych práv
5.3.2014Znalecký posudok číslo 106/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č.1674/227, na ulici Ferdiša Kostku v Bratislave - mestskej časti Karlova Ves, v k.ú.Karlova Ves (zapísaný na LV č.46), pre účely predaja
18.2.2014Znalecký posudok číslo 188 / 2013 Ing. Viliam ANTAL
Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parcela č. 2520/3 v katastrálnom území Dúbravka a pozemku parcela č. 2525/2 katastrálne územie Karlova Ves , ul. Polianky , pre účel prevodu vlastníctva
Zverjnené dňa: 18.2.2014
18.2.2014Znalecký posudok číslo 182 / 2013 Ing. Viliam ANTAL [PDF, 220 kB]
Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty prevádzkovej budovy s.č. 1645 s príslušenstvom a pozemkami p.č. 1185 a 1186, na Osuského ul. 10, katastrálne územie Petržalka, pre účel prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 18.2.2014
18.2.2014Znalecký posudok číslo 139 / 2013 Ing. Viliam ANTAL
Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" p.č. 5464/4 a 5464/7, ostatné plochy evidovaných na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Petržalka, pre účel prevodu vlastníctva , podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci , ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zverejnené dňa: 18.2.2014
29.1.2014Znalecký posudok č. 26/2013 - Doc. Ing. Michal Holík , PhD.
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 5794/24 k.ú. Petržalka, obec Bratislava – mestská časť Petržalka
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Znalecký posudok č. 15/2013 - Doc. Ing. Michal Holík , PhD.
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 8590/6, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Znalecký posudok č. 87/2013 - Ing. Dušan Holík
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov - parc. KN č. 1769/5, 1769/18 v k. ú. Staré Mesto, obec BA - m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Znalecký posudok č. 80/2013 - Ing. Dušan Holík
stanovenia odplatnej ceny za zriadenie vecného bremena - priznanie práva prechodu a prejazdu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierských sieti na pozemku - parc. KN č. 1993/11 ( podľa GP ) v k. ú. Devín, obec BA - m.č. Devín, okres Bratislava IV.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 10/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 4410/6, 4410/7, 4410/11, 4410/12, 4410/13, 4410/14 a 4410/21, zapísaných v LV č. 1656, bez príslušenstva a nachádzajúcich sa pri Búdkovej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v katastrálnom území Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 11/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - prevádzkovej stavby súpis.č. 3266 (podľa LV č. 4315) s príslušenstvom (plotmi a vonkajšími úpravami) a pozemkov parc.č.: 15680/8, 15680/14 a 15680/15, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ružinov a nachádzajúcich sa pri Uránovej ulici, v mestskej časti Ružinov, v hlavnom meste SR Bratislav
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 12/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 3400/158 a 3400/160, zapísaných v liste vlastníctva č. 847, katastrálne územie Dúbravka a nachádzajúcich sa pri ulici Na vrátkach, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok č. 38/2013 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 2670/15, 2670/16, 2670/17, katastrálne územie Ružinov, obec BA - m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 103/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 3556/2 a novovzniknutého pozemku parc. č.3556/7, k.ú. Vrakuňa
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 134/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 3137/6, 3137/6, 3137/12, 3137/41, 3141/11, k.ú. Petržalka a stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva stavby na pozemkoch parc. č. 3137/13, 3137/15, 3137/17, 3137/19, 3141/6, 3141/7, 3141/8, 3137/44, 3137/20 k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 135/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 1286/48 k.ú. Ružinov
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 325/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 5539/2, 5539/3, k.ú. Podunajské Biskupice
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 347/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 6029/, 6029/2, 6029/3, 6032/8, k.ú. Ružinov
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 55/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – dvoch administratívno-prevádzkových budov, budovy dieľne a stavby haly a stavby garáží na ulici Mlynské Nivy č. 61, Bratislava
Zverejnené dňa : 28.01.2014
28.1.2014Znalecký posudok číslo : 56/2013 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 15322, 15357/9, 15357/10, 15354/9, 15321/100, 15321/101, 15354/14, 15354/16, 15354/17, 15354/23, 15355, 15356, 15357/, 22199/201, 22199/202, registra „E“ parc. č. 22199/1 registra „C“ k.ú. Nivy
Zverejnené dňa : 28.01.2014
11.12.2013Znalecký posudok č. 57/2013 – PP Consult, a.s., Na Revíne 29, Bratislava
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 ks akcie a zároveň stanovenie všeobecnej hodnoty 7,01% podielu na základnom imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.
Zverejnené dňa: 10.12.2013
9.12.2013Znalecký posudok č. 139/2013 – ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Stanovenie všeobecnej hodnoty Základnej školy Lazaretská 3, s.č. 2394 na parc.č. 8704/3, Základnej školy Cukrová 1, s.č. 7433 na parc.č. 8704/4, 8703/5, príslušenstva a pozemkov parc. č. 8704/3, 8704/4 a 8703/5 v katastrálnom území Staré Mesto, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I. na účel prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 9.12.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.12.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.