Znalecké posudky 2013

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.3.2014Znalecký posudok č. 51/2013 - Ing. Viliam Antal
Stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc.č. 590/2 o výmere 220 m2 katastrálne územie Rusovce, pre účel plánovaného prevodu vlastníctva podľa zak.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
6.3.2014Znalecký posudok č. 55/2013 - Ing. Viliam Antal
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - Administratívnych budov, prevádzkových objektov a vonkajších úprav na pozemkoch p.č. 9885, 10132/1, 10132/4, 10132/5, 10132/11,10132/12 a 10132/20 katastrálne územie Nivy, Bratislava Ružinov, Bazova ul.č. 8, pre účel prevodu nehnuteľností
6.3.2014Znalecký posudok č. 25/2013 - Ing. Miloš Golian
Ocenenie nehnuteľnosti v k.ú. Karlova Ves, pozemky registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 2937/10 a parc. č. 2937/19 zapísané na LV č. 1 pre hlavné mesto SR Bratislava
6.3.2014Znalecký posudok č. 30/2013 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 299/32 a parc. č. 299/21 zapísaných na LV č. 1 pre hlavné mesto SR Bratislava
6.3.2014Znalecký posudok č. 42/2013 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Dúbravka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 1070/2 odčleneného od pozemku registra "E" parc. č. 473/1 evidovaného na LV č. 5920 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy
6.3.2014Znalecký posudok č. 53/2013 - Ing. Miloš Golian
Ocenenie všeobecnej hodnoty časti pozemku parc. č. 2466 v k.ú. Záhorská Bystrica.
6.3.2014Znalecký posudok č. 56/2013 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov registra "E" v k.ú. Vinohrady parc. č. 18873 a parc. č. 18876/1.
6.3.2014Znalecký posudok č. 65/2013 - Ing. Miloš Golian
Znalecký posudok k predaju novovytvoreného pozemku parc. č 17007/112 v k.ú. Trnávka, podľa GP č. 44/2013 odčleneného od parc. č. 17007/3 a parc. č. 23024/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
6.3.2014Znalecký posudok č. 350/2013 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parc. č. 2349/3 v k.ú. Karlova Ves zapísaný na LV č. 46.
5.3.2014Znalecký posudok č. 79/2013 - Status Plus, s.r.o.
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, registra "C" parc. č. 2409/31 a parc. č. 2409/32.
5.3.2014Znalecký posudok č. 128/2013 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice - pozemky registra "C" parc. č. 5544/1, parc. č. 5544/3 zapísané na LV č. 1395.
5.3.2014Znalecký posudok č. 70/2013 - Status Plus, s.r.o.
Znalecký posudok na určenie hodnoty pozemkov v k.ú. Nivy registra "C" parc. č. 10800/18, parc. č. 10800/19 a na pozemky, parc. č. 10800/37, parc. č. 10800/38 a parc. č. 10800/39, na ocenenie vecného bremena strpenia prevysu stavby, v Bratislave, m.č. Ružinov
5.3.2014Znalecký posudok č. 49/2013 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie hodnoty novovytvoreného pozemku v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18996/41, vytvoreného z pozemku parc. č. 18996/4 zapísaného na LV č. 1 a pozemku parc. č. 18996/37 zapísaného na LV č. 6747, v Bratislave, m.č. Nové Mesto
5.3.2014Znalecký posudok číslo 65/2013 - Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku reg. "C" parc. č. 17007/112, katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
5.3.2014Znalecký posudok číslo 94/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu súp.č.9859 s príslušenstvom na Komárovskej ul.č.13, v Bratislave - mestskej časti Podunajské Biskupice, situovanom na pozemku parc.č.5192,5193, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísaný na LV č.1336), pre účely účtovníctva - stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny
5.3.2014Znalecký posudok číslo 93/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Trafostanica TS 423" súp.č.12723 s príslušenstvom, na Hviezdnej ulici v Bratislave - mestskej časti Podunajské Biskupice, situovanej na pozemku parc.č.747/1, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísanej na LV č.1395), pre účely účtovníctva -stanovenie obstarávacej reprodukčnej ceny
5.3.2014Znalecký posudok číslo 92/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Bistro Čajka" bez súpisného čísla s príslušenstvom na nábreží arm.gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, situovanej na pozemku parc.č.21466/1, v k.ú.Staré Mesto, pre účely účtovníctva - stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny
5.3.2014Znalecký posudok číslo 85/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty nebytovej budovy "Minitelocvičňa - Tbiliská, Rača" s príslušenstvom, v Bratislave - mestskej časti Rača, situovanej na pozemku parc.č.475/29, v k.ú.Rača, (zapísaná v LV č.65), bez pozemku,pre účely účtovníctva-stanovenie obstarávacej reprodukčnej ceny
5.3.2014Znalecký posudok číslo 84/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Depaul Slovensko - Ubytovňa"s príslušenstvom (bez súpisného čísla) na Ivánskej ceste,v Bratislave-mestskej časti Ružinov, situovaná na pozemku parc.č.16546/1, v k.ú.Trnávka, pre účely účtovníctva
5.3.2014Znalecký posudok číslo 83/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby-Zariadenie opatrovateľskej služby súp.č.815 s príslušenstvom na Maróthyho ulici č.4, v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, situovanom na pozemkoch parc.č.3172,3173,v k.ú.Staré Mesto(zapísané na LV č.1), pre účely účtovníctva
5.3.2014Znalecký posudok číslo 73/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby súp.č.36 s príslušenstvom na Račianskej ul. č.30, v Bratislave - mestskej časti Nové Mesto, situovanej na pozemkoch parc.č.11489/1, 11489/2, 11489/3, v k.ú.Nové Mesto(zapísaných na LV č.2355), pre účely účtovníctva
5.3.2014Znalecký posudok číslo 45/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemku parc.č. 2824/2 o výmere 1 148m2,, pod objektom domu služieb súp.č.1979, na ulici M.Sch.Trnavského č.4, v Bratislave - mestskej časti Dúbravka, v k.ú.Dúbravka, pre účely finančného vysporiadania
5.3.2014Znalecký posudok číslo 29/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty včítane nájmu pozemku parc.č. 2824/2 o výmere 1 148m2,, pod objektom domu služieb so súp.č.1979, na ulici M.Sch.Trnavského, v Bratislave - mestskej časti Dúbravka, v k.ú.Dúbravka, pre účely finančného vysporiadania
5.3.2014Znalecký posudok číslo 18/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č.3651/263 a 3651/282 pod bytovým domom a garážami súp.č.3177- na Hlaváčikovej ul.č. 37,39,41, v Bratislave-mestskej časti Karlova Ves (lokalita Dlhé Diely), v k.ú.Karlova Ves, pre účely predaja
5.3.2014Znalecký posudok číslo 141/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty budovy "CVČ Kulíšková 6" súp.č.1012 s príslušenstvom, na Kulíškovej ulici č.6 v Bratislave - mestskej časti Ružinov, situovanej na pozemku parc.č.9919/2,6 v k.ú.Nivy (zapísaná na LV č.1), pre účely účtovníctva - stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.12.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.