Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
6.12.2013Kúpna zmluva č. 186/2013/KZ
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" parc. č. 840/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 2. Uzatvorené dňa: 2.12.2013
Zverejnené dňa: 6.12.2013
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807811500
Kúpna zmluva č. 048807811500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Staré Mesto parc. č. 21487/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m², LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 27.1.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807801500
Kúpna zmluva č. 048807801500, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 2158/133 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 19-2014/18 zo dňa 20.10.2014 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 359 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2644.Uzatvorené dňa:1.2.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
15.3.2016Kúpna zmluva č. 048801011600
Kúpna zmluva č. 048801011600, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 – ostatné plochy o výmere 23 m2, evidované na LV č. 4172. Uzatvorené dňa:11.3.2016
Zverejnené dňa: 15.3.2016
8.3.2016Kúpna zmluva č. 048800851600
Kúpna zmluva č. 048800851600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m² vytvorený geometrickým plánom č. 92/2014. Uzatvorené dňa: 7.3.2016
Zverejnené dňa: 8.3.2016
3.3.2016Kúpna zmluva č. 048800841600
Kúpna zmluva č. 048800841600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Karlova Ves parc. č. 2852/6 – záhrady o výmere 47 m² vytvorený GP č. 5/2015. Uzatvorené dňa: 1.3.2016
Zverejnené dňa: 3.3.2016
3.3.2016Kúpna zmluva č. 048800641600
Kúpna zmluva č. 048800641600, ktorej predmetom je pozemok v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2 vzniknutý podľa geometrického plánu č. 2/2014.
Uzatvorené dňa: 26.2.2016
Zverejnené dňa: 3.3.2016
9.3.2016Kúpna zmluva č. 048800621600
Kúpna zmluva č. 048800621600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 95/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 30051/2015 zo dňa 19.10.2015 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 115/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33493 m2, zapísaného na LV č. 1237. Uzatvorené dňa: 8.3.2016
Zverejnené dňa: 9.3.2016
5.3.2018Kúpna zmluva auto č. MsP/18/00010 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva MsP/18/00010 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Attilom Nagyom, byt. Vlastenecké nám. 8, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla. Cena je 1671,20 eura.

Zverejnená: 5.3.2018.
8.8.2018Kúpna zmluva autá MsP/18/00028 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva MsP/18/00028 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou PPC TEAM plus s. r. o., Maróthyho 6, Bratislava.
Predmetom kúpy sú 4 osobné motorové vozidlá pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet kúpy je 98 488 eur s DPH.

Zverejnená: 8.8.2018
9.4.2014Kúpna zmluva - naše číslo MAGTS1400068
Zmluva o kúpe osobného motorového vozidla Citroen C-Zero, ev. číslo BL551CP
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
31.10.2014Kúpna zmluva - Informačný parkovací systém
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k zariadeniu Informačný parkovací systém v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
7.5.2019Kúpna zmluva - atuo - MsP/19/00010 [DOC, 69 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Mgr. Michalom Kišom. Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla Škoda Fabia 6Y, EČV: BL605LI. Cena kúpy je 440,72€.

Zverejnená: 7.5.2019
28.3.2014Kúpna zmluva
Kúpna zmluva medzi NDS a Magistrátom
Zverejnené dňa: 28.3.2014
7.6.2012Kúpna zmluva [PDF, 3 MB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy II. ETAPA – multifunkčný samoobslužný automat na predaj cestovných lístkov.
Zverejnené dňa: 7.6.2012
3.5.2013Dohoda č. MsP/13/00006 o ukončení kúpnej zmluvy AB-12/2010.
Ukončenie kúpnej zmluvy medzi Hl. m. SR Bratislavou a Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. dohodou dňom 8.3.2013.
DÁTUM: 3.5.2013
3.7.2013Dodatok č. 1/2013 k Kúpnej zmluve MsP/12/00017 uzatvorený 27.6.2013 medzi Hl. m. SR Bratislavou a Eurobe, s.r.o.
Predmetom dodatku je doplnenie čl. II Kúpnej zmluvy o nové druhy krmiva pre služobných psov MsP.
DÁTUM: 3.7.2013
21.10.2021Dodatok č. 1 č. MsP/21/00062 ku Kúpnej zmluve č. MsP/21/00055 [PDF, 399 kB]
Dodatok č. 1 uzavretej medzi predávajúcim PERFORMANCE s. r. o., Rybničná 40, 83106 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: zmena časti technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia. 21.10.2021
19.6.2012Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa [PDF, 400 kB]
Dodatok ku Kúpnej zmluve na dodanie 13 ks samoosblužných predajných automatov. Dátum podpisu: 18.06.2012
Zverejnené dňa: 19.6.2012
22.6.2017Čiastková kúpna zmluva-výpoč.technika MsP/17/00029 [PDF, 4,9 MB]
Čiastková kúpna zmluva 2 por. č. MsP/17/00029 uzatvorená 22.6.2017 medzi predávajúcim AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, Bratislava a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy.
Predmetom je predaj a kúpa výpočtovej techniky. Cena za predmet zmluvy je 12 231 eur bez DPH.

Zverejnená: 22.6.2017.
23.10.2017Čiastková kúpna zmluva MsP/17/00054 [PDF, 4,8 MB]
Čiastková kúpna zmluva MsP/17/00054 uzatvorená 20.10.2017 medzi predávajúcim AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s predajom predmetu kúpy a to výpočtovej techniky.
Cena predmetu kúpy je 3915 eur bez DPH, pričom DPH bude pripočítaná.

Zverejnená: 23.10.2017.
23.7.2018Čiastková kúpna zmluva č.9, MsP/18/00023 na počítačovú techniku
Čiastková kúpna zmluva č.9, MsP/18/00023 k rámcovej dohode uzatvorená dňa 20.7.2018 medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava a predávajúcim AutoCont SR a.s., Einsteinova č. 24, Bratislava.
Predmetom zmluvy je kúpa 8 počítačov a 2 tlačiarní pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 7.731,-€ bez DPH.
Zverejnená dňa 23.7.2018.
11.5.2018Čiastková kúpna zmluva č.8, MsP/18/00012 na počítačovú techniku [PDF, 1,5 MB]
čiastková kúpna zmluvy uzatvorená dňa 27.4.2018 medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava a predávajúcim AutoCont SK a.s., Eisteinova č. 24 Bratislava. Predmetom zmluvy je nákup 7 ks počítačov a jednej tlačiarne. Cena predmetu zmluvy je 6.449,-€ bez DPH.
20.4.2017Čiastková kúpna zmluva č.6, por.č. MsP/17/00017 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 na nákup rovnošiat [PDF, 983 kB]
Čiastočná kúpna zmluva č.6 por.č. MsP/17/00017 k Rámcovej dohode č. MsP14/00053 uzatvorená medzi predávajúcim VEP s.r.o., A.Hlinku č. 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru-služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hl. mesto SR Bratislava.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 3.425,92 eur.
Zverejnená dňa 20.4.2017.
20.7.2016Čiastková kúpna zmluva č.5 por.č. MsP/16/00034 k Rámcovej dohiode č. MsP/14/00053 na nákup služobných rovnošiat [PDF, 461 kB]
Čiastočná kúpna zmluva č.5 por.č. MsP/16/00034 k Rámcovej dohode č. MsP14/00053 uzatvorená medzi predávajúcim VEP s.r.o., A.Hlinku č. 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru-služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hl. mesto SR Bratislava.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 13873,18 eur.
Zverejnená dňa 20.7.2016.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.