Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.3.2016Kúpna zmluva č. 048801011600
Kúpna zmluva č. 048801011600, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 – ostatné plochy o výmere 23 m2, evidované na LV č. 4172. Uzatvorené dňa:11.3.2016
Zverejnené dňa: 15.3.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807801500
Kúpna zmluva č. 048807801500, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 2158/133 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 19-2014/18 zo dňa 20.10.2014 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 359 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2644.Uzatvorené dňa:1.2.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807811500
Kúpna zmluva č. 048807811500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Staré Mesto parc. č. 21487/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m², LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 27.1.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
6.12.2013Kúpna zmluva č. 186/2013/KZ
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" parc. č. 840/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 2. Uzatvorené dňa: 2.12.2013
Zverejnené dňa: 6.12.2013
22.1.2014Kúpna zmluva č. 323/2013 MČ BA NM
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „C" KN parcela číslo 6005/113 - ostatné plochy o výmere 10 m2 a parcela č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA - m. č. Nové Mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 3673 evidovanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom, ktorý je v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 22.1.2014
17.12.2020Kúpna zmluva č. MAGTS2000290 (ev. č. OSV/068/2020)
Kúpna zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou NABIMEX, s. r. o. za účelom zabezpečenia interiérového vybavenia spální v rámci projektu dostupného bývania v celkovej hodnote 6776,88 Eur s DPH.

Dátum uzatvorenia: 16. 12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum účinnosti: 18.12.2020
17.12.2020Kúpna zmluva č. MAGTS2000290 (ev. č. OSV/069/2020)
Kúpna zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou NABIMEX, s. r. o. za účelom zabezpečenia zariadení pre vybavenie priestorov bytov v rámci projektu dostupného bývania v celkovej hodnote 8072,40 Eur s DPH.

Dátum zmluvy: 16. 12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum účinnosti: 18.12.2020
24.8.2021Kúpna zmluva č. MAGTS2100203
Zmluva na nákup 150ks webkamier
Dátum uzatvorenia: 24.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
16.12.2013Kúpna zmluva č. MsP/13/00032 [PDF, 2,2 MB]
Predmetom kúpnej zmluvy č. MsP/13/00032 uzatvorenej 13.12.2013 medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim VEP spol. s. r.o., A. Hlinku 13 Bojnice je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre píslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 3.166,08 eura.
Zmluva bola zverejnená 16.12.2013.
18.3.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00003 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00003 uzavretá dňa 12.3.2014 na 4 roky odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim Samuel Hôždala-Atyp, Myjava.
Predmetom zmluvy je dodávka krmiva pre služobné kone MsP Bratislava.
Zverejnená 18.3.2014.
30.6.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00010 - čistiace potreby [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00010 uzatvorená 23.6.2014 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania medzi predávajúcim PhDr. Gabrielou Spišákovou-Majster Papier a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a dodanie čistiacich prostriedkov Mestskej polícii Hl. m. SR Bratislavy.
Cena : 7399,59 eura.
Zverejnené : 30.6.2014
11.7.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00014 - osobné auto [PDF, 115 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00014 zo dňa 9.7.2014 uzatvorená medzi kupujúcim Attilom Nagyom, Vlastenecké nám. 1185/8 Bratislava a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa motorového vozidla Škoda Fabia Kombi, EČ BA XA 820.
Cena je 1.080 eur.
Zverejnené : 11.7.2014.
25.9.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00016 - ponožky [PDF, 370 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00016 uzatvorená dňa 24.9.2014 medzi kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou a predávajúcim Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice na dobu 3 roky odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami.
Predmetom zmluvy je dodávka súčastí výstroja-ponožiek a podkolienok pre príslušníkov MsP Bratislava.
Zverejnená 25.9.2014.
13.10.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00022 - koň Riesen [PDF, 108 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00022 uzatvorená dňa 10.10.2014 medzi predávajúcim Miroslava Kaščáková, byt. Mierová 1094/40, Stará Ľubovňa a kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Riesen, kobyla, hnedej farby za sumu 990 eur pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnené 13.10.2014.
29.7.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 - kancelársky nábytok [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj kancelárskeho nábytku.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 9.480 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. msP/15/00016 - výpočtová technika [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00016 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Školská technika s.r.o., Ul. svornosti 50, 82106 Bratislava.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 5.800 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
18.12.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00028 [PDF, 198 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená 16.12.2015 medzi predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a kupujúcim Jaroslavom Polákom, byt. Čsl. tankistov 42, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Western, rok narodenia 1992.
Cena predmetu zmluvy je 94,50 eura.

Zverejnená: 18.12.2015.
31.5.2016Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 na kancelársky nábytok [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou BEGA, s.r.o., Hlavná 5, Lehota.
Predmetom zmluvy je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 6 598 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 31.5.2016
25.1.2017kúpna zmluva č. MsP/17/00001 na server
Kúpna zmluva č. MsP/17/00001 uzatvorená dňa 30.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Performance, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava.
Predmetom je nákup výpočtovej techniky - serveru. Cena predmetu zmluvy je 3489,-€ s DPH. Zverejnená 25.1.2017.
14.2.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00003 na nepriestrelné vesty pre MsP
Kúpna zmluva č. MsP/17/00003 uzatvorená dňa 13.2.2017 medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava a predávajúcim spoločnosťou PYRA s.r.o., so sídlom Vajnorská č. 103, 831 04 Bratislava.
Predmetom zmluvy je nákup nepriestrelných viest pre Mestskú políciu hl.mesta SR Bratislavy v počte 30 kusov.
Cena predmetu zmluvy je 23 724,- € s DPH.
Zverejnené 14.2.2017.
28.4.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00024 na magnetické majáky na služobné vozidlá MsP. [PDF, 690 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 27.4.2017 medzi objednávateľom Hl.m.SR Bratislava a dodávateľom spol. SELVIT s.r.o., Tichá č. 15/A/8560, Žilina.
Predmetom kúpy je 5 ks magnetických majákov na služobné mot. vozidlá. Cena predmetu kúpy je 3.192,-eur s DPH.
Zverejnené dňa 28.7.2017.
1.8.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00038 na obytný príves [PDF, 792 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00038 uzatvorená dňa 28.7.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom spol. Novosedlík-AEN s.r.o., so sídlom Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je kúpa jedného obytného prívesu. Cena predmetu zmluvy je 19 999,20 € s DPH.
Zverejnená dňa 1.8.2017.
2.8.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00039 na kúpu 4 ks osobných motorových vozidiel [PDF, 750 kB]
Kúpna zmluva MsP/17/00039 uzatvorená dňa 31.7.2017 medzi objednávateľom Hl.mestom SR Bratislava a dodávateľom spol.IMPA Žilina .s.r.o. Panónska cesta č. 23, 851 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je kúpa 4 ks osobných motorových vozidiel so zvláštnami výstražnými znameniami a svetlami pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 94499,99 € s DPH.
Zverejnená dňa 2.8.2017.
21.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00017 o predaji motorového vozidla [DOC, 72 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00017 uzatvorená dňa 21.06.2019 medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Mgr. Michalom Kišom o predaji motorového vozidla. Celková cena predmetu kúpnej zmluvy je 446,98 €. Zmluva zverejnená dňa 21.06.2019.
21.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00022, č. Z201919362_Z na nábytok, šatňové skrine, lavice, stojanové vešiaky, vešiaky [PDF, 116 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00022, č. Z201919362_Z uzatvorená 20.06.2019 medzi Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislavou a fy ABAmet, s.r.o.. Predmetom zmluvy je nákup nábytku, šatňových skríň, lavíc, stojanových vešiakov a vešiakov pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Celková cena predmetu kúpy vrátane DPH je 2.100,00 €. Zmluva zverejnená dňa 21.06.2019.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.