Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
7.6.2012Kúpna zmluva [PDF, 3 MB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy II. ETAPA – multifunkčný samoobslužný automat na predaj cestovných lístkov.
Zverejnené dňa: 7.6.2012
19.6.2012Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa [PDF, 400 kB]
Dodatok ku Kúpnej zmluve na dodanie 13 ks samoosblužných predajných automatov. Dátum podpisu: 18.06.2012
Zverejnené dňa: 19.6.2012
3.5.2013Dohoda č. MsP/13/00006 o ukončení kúpnej zmluvy AB-12/2010.
Ukončenie kúpnej zmluvy medzi Hl. m. SR Bratislavou a Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. dohodou dňom 8.3.2013.
DÁTUM: 3.5.2013
3.5.2013Vypovedanie kúpnej zmluvy č. 3/KZ/2011, por. č. MsP/11/00005.
Vypovedanie kúpnej zmluvy medzi Hl. m. SR Bratislavou a Ľubicou Podolcovou, Vajhnorská 131, výpovedná doba v dĺžke 2 mesiacov začína plynúť dňom 1.4.2013.
DÁTUM: 3.5.2013
3.7.2013Dodatok č. 1/2013 k Kúpnej zmluve MsP/12/00017 uzatvorený 27.6.2013 medzi Hl. m. SR Bratislavou a Eurobe, s.r.o.
Predmetom dodatku je doplnenie čl. II Kúpnej zmluvy o nové druhy krmiva pre služobných psov MsP.
DÁTUM: 3.7.2013
25.10.2013Kúpna zmluva MsP/13/00029
Predmetom zmluvy je kúpa krmiva pre služobné psy mestskej polície Bratislava od spoločnosti Euroben s.r.o., Teplice, Česká republika.
DÁTUM: 25.10.2013
29.10.2013Kúpna zmluva MsP/13/00028 uzatvorená 28.10.2013 medzi kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou a predávajúcim VEP s.r.o. Bojnice.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie služobnej rovnošaty pre príslušníkov MsP Bratislava.
DÁTUM: 29.10.2013
6.12.2013Kúpna zmluva č. 186/2013/KZ
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" parc. č. 840/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 2. Uzatvorené dňa: 2.12.2013
Zverejnené dňa: 6.12.2013
16.12.2013Kúpna zmluva č. MsP/13/00032 [PDF, 2,2 MB]
Predmetom kúpnej zmluvy č. MsP/13/00032 uzatvorenej 13.12.2013 medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim VEP spol. s. r.o., A. Hlinku 13 Bojnice je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre píslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 3.166,08 eura.
Zmluva bola zverejnená 16.12.2013.
20.12.2013Výpoveďč.MsP/13/00001 kúpnej zmluvy č.MsP/11/00003 [PDF, 228 kB]
Výpoveď č. MsP/13/00001 kúpnej zmluvy č. MsP/11/00003 uzatvorenej medzi Hl.m.SR Bratislavou a Mariánom Čamarom, kde predmetom bola kúpa krmiva pre služobné kone MsP Bratislava.
Zverejnené 20.12.2013.
22.1.2014Kúpna zmluva č. 323/2013 MČ BA NM
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „C" KN parcela číslo 6005/113 - ostatné plochy o výmere 10 m2 a parcela č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA - m. č. Nové Mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 3673 evidovanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom, ktorý je v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 22.1.2014
18.3.2014Kúpna zmluva MsP/14/00003 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zmluvy je dodávka krmiva pre služobné kone MsP Bratislava. Zmluva je uzatvorená medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim Samuel Hôždala - Atyp, Myjava na dobu určitú a to 4 roky odo dňa jej podpisu.
Zverejnené 18.3.2014.
18.3.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00003 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00003 uzavretá dňa 12.3.2014 na 4 roky odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim Samuel Hôždala-Atyp, Myjava.
Predmetom zmluvy je dodávka krmiva pre služobné kone MsP Bratislava.
Zverejnená 18.3.2014.
28.3.2014Kúpna zmluva
Kúpna zmluva medzi NDS a Magistrátom
Zverejnené dňa: 28.3.2014
9.4.2014Kúpna zmluva - naše číslo MAGTS1400068
Zmluva o kúpe osobného motorového vozidla Citroen C-Zero, ev. číslo BL551CP
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
30.6.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00010 - čistiace potreby [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00010 uzatvorená 23.6.2014 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania medzi predávajúcim PhDr. Gabrielou Spišákovou-Majster Papier a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a dodanie čistiacich prostriedkov Mestskej polícii Hl. m. SR Bratislavy.
Cena : 7399,59 eura.
Zverejnené : 30.6.2014
30.6.2014Kúpna zmluva č.MsP/14/00011 - odznaky [PDF, 432 kB]
Kúpna zmluva č. msP/14/00011 uzatovrená dňa 23.6.2014 na 4 roky odo dňa jej podpisu medzi predávajúcim Ing. Miroslav Kohut-Dobrá reklama a kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodanie výstrojných súčastí - odznakov pre príslušníkov MsP Hl. m. SR Bratislavy.
Cena je 7,50 eura/ 1 ks pri predpokladanom počte 1990 ks.
Zverejnené : 30.6.2014.
11.7.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00014 - osobné auto [PDF, 115 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00014 zo dňa 9.7.2014 uzatvorená medzi kupujúcim Attilom Nagyom, Vlastenecké nám. 1185/8 Bratislava a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa motorového vozidla Škoda Fabia Kombi, EČ BA XA 820.
Cena je 1.080 eur.
Zverejnené : 11.7.2014.
25.9.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00016 - ponožky [PDF, 370 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00016 uzatvorená dňa 24.9.2014 medzi kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou a predávajúcim Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice na dobu 3 roky odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami.
Predmetom zmluvy je dodávka súčastí výstroja-ponožiek a podkolienok pre príslušníkov MsP Bratislava.
Zverejnená 25.9.2014.
13.10.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00022 - koň Riesen [PDF, 108 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00022 uzatvorená dňa 10.10.2014 medzi predávajúcim Miroslava Kaščáková, byt. Mierová 1094/40, Stará Ľubovňa a kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Riesen, kobyla, hnedej farby za sumu 990 eur pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnené 13.10.2014.
31.10.2014Kúpna zmluva - Informačný parkovací systém
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k zariadeniu Informačný parkovací systém v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
19.2.2015Kúpna zmluva-pletené výrobky, č.MsP/15/00001 [PDF, 458 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00001 uzatvorená 17.2.2015 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim I.TRAN s.r.o., Predmierska 229, Turzovka.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj odevných súčiastok pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 - kancelársky nábytok [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj kancelárskeho nábytku.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 9.480 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. msP/15/00016 - výpočtová technika [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00016 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Školská technika s.r.o., Ul. svornosti 50, 82106 Bratislava.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 5.800 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
17.8.2015Čiastková kúpna zmluva č.3, por. č. MsP/15/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 [PDF, 807 kB]
Čiastková kúpna zmluva č. 3, por. č. MsP/15/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 3.8.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 14 073,60 eura.

Zverejnená: 17.8.2015.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.