Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
16.12.2011Zmluva o dielo
3.10.2012Zmluva o dielo č. 05/2012
2.11.2012Zmluva o dielo č. MAGSP1200006
12.2.2013Zmluva o dielo č. 21/2012
27.2.2013Zmluva o dielo č. 19/2012 [PDF, 110 kB]
Uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica“.
23.4.2013Dodatok k ZoD č.19/2012 na stavbu „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“
24.10.2013ZoD Nosný systém MHD, 1. časť
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Združenie MHD - Starý most (EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 a SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8). Predmetom zmluvy je realizácia diela "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie". Zmluva bola podpísaná dňa 22.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 24.10.2013
11.11.2013Zmluvy o dielo na stavbu Trolejbusová trať Gaštanová a Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvný partner: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.
Dátum zverejnenia zmluvy: 11.11.2013
10.12.2013Zmluva o dielo č. MAGSP 1300005
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Eurovia SK a.s. . Názov diela: Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici.
Zverejnené dňa: 10.12.2013
19.3.2014Zmluva o dielo na stavbu Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Alpine Slovakia spol. s.r.o.
Zverejnenie dňa 19.3.2014
25.3.2014Zmluva o dielo MAGSP1400002
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta SR Bratislavy
Zverejnené dňa: 25.03.2014
16.4.2014ZoD na výkon autorského dozoru stavby NS MHD
Zmluvné strany:Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a PIO KERAMOPROJEKT, a.s. DOlný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru na stavbe Nosný systém MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
6.6.2014Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.21/2012 "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Navýšenie ceny pri realizácii stavebných prác na stavbe "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Dátum zverejnenia: 06.06.2014
25.6.2014Zmluva o dielo
Zhotovenie stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
25.6.2014Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo MAGP1300007
Dodatok k zhotoveniu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
14.8.2014Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400013
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici – vyvolané investície
Zverejnené dňa: 14.8.2014
26.8.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP 130007
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži
Zverejnené dňa: 26.08.2014
6.10.2014Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a METROM Bratislava, a.s.
Výkon inžinierskej činnosti pre projekt "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" bez činnosti stavebného dozoru
Zverejnené: 6.10.2014
8.10.2014Oprava podchodu pre peších na Trnavskom Mýte
Stavebné práce - úprava povrchov zvislých a vodorovných konštrukcií
Zverejnené dňa: 8.10.2014
9.10.2014Zmluva o združení (Cyklotrasa Vajnory-Rendez)
Za účelom vybudovania cyklistickej trasy - „Cyklotrasa v úseku ŽST Bratislava-Východ – ŽST Bratislava-Vajnory“ (Cyklotrasa Vajnory-Rendez) ako sa účastníci združenia dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o združení (ďalej len „Zmluva“) a vytvorení združenia.
Zverejnené dňa: 09.10.2014
20.10.2014Dodatok č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-30
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého". Ide o modernizáciu - doplnenie osvetľovacej sústavy na Poloreckého ulici, ktorá bola predmetom Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave. Predmetný dodatok bol podpísaný dňa 17.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.10.2014
24.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
Realizácia stavebných objektov v rozsahu prípojky VN, k.ú. Petržalka a Staré Mesto - "NS MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Zmluva bola podpísaná dňa 20.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
6.11.2014Montáž a demontáž Vianočných stánkov 2014
Predmetom zmluvy o dielo je kompletná montáž a demontáž 65 ks predajných stánkov na Vianočné trhy 2014 vrátane ich elektroinštalácie
Dátum zverejnenia: 7.11.2014
9.4.2015Zmluva o dielo
Predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavbu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
11.5.2015Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MAGSP 1500004 (15/334/121440868-ZoP/ZoPP_SP) - Prípojka VN meniareň Bosáková
Postúpenie práv a povinností stavebníka na výstavbu stavebného objektu 30-641-00 Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosáková v rámci realizácie stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
Zverejnená dňa 11.05.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.