Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.5.2018Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov
Titulok: Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
1. Stručný popis: Obsahom diela je obnova 116 ks zrezaných 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
25.5.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800003 „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez“
Stručný popis: zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGSP1800003
Názov: zmluva o dielo č. MAGSP1800003
Predmet zmluvy: Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, vrátane vypracovania záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia.
Zmluvná strana: En Libre s r.o.
Cena za dielo: 328.437,12 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.05.25018
Dátum zverejnenia: 11.05.2018
Dátum účinnosti: 12.05.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Názov prílohy s diakritikou:
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800005
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu – výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800005
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800005
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 177 457,55 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800004
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800004
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800004
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 176 366,22 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
11.4.2018Zmluva o spolupráci MAGSPO1800002
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia, kolaudácie stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta - Stavebný objekt E 803
Suma: 1,20 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.03.2018
Dátum zverejnenia: 11.04.2018
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
FINEP Jégeho alej, a.s.
Ulica, číslo: Plynárenská 2/A
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 43 866 778
27.3.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 „NKP hrad Devín – aktualizácia projektovej dokumentácie“
Titulok: Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“

Stručný popis:
Zabezpečenie aktualizácie projektovej dokumentácie pre zámer výstavby budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť:
a) aktualizácia projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu vypracovanej do r. 2005 (Projekt pre stavebné povolenie „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, december 1999, Realizačný projekt „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, apríl 2004) vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - jednostupňový projekt - na stavbu „NKP hrad Devín – Budova správy hradu“
b) aktualizáciu pôvodného projektu interiéru
c) výkon občasného odborného autorské
27.3.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Číslo zmluvy: MAGBO1800005
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800004
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt Klingerka
Číslo zmluvy: MAGBO1800004
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800004
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt Klingerka
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
11.1.2018Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 1700012/04 na stavbu
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na opravu povrchu lávok pre peších – Zlaté piesky.
Číslo zmluvy: MAGSP 1700012/04
Predmet zmluvy: Po vykonaní obhliadky, vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce
Suma: 60.419,0.90 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
Súbor zhotoviteľov: HOCHTIEF s.r.o.
Ulica, číslo: Miletičova 23
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
MBM-GROUP, a.s.
Ulica, číslo: Hviezdoslavovo nám. 213
Mesto: 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
Dátum účinnosti: (po dni zverejnenia)
9.1.2018Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Oprava komunikácie Smolenicka a Hraničiarská
Číslo zmluvy: MAGSP1700012/07
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava komunikácie Smolenicka a Hraničiarská
Dátum uzatvorenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 9.01.2018
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti: 10.01.2018 (po dni zverejnenia)
9.1.2018Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby – Bory OK1
Stavba: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Stavebné objekty: D 031 Sadové úpravy v OK1
D 101 Úprava cesty II/505 v OK1
D 611 Verejné osvetlenie OK1
Cena: 403 289, 57 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 08.01.2018
Dátum zverejnenia: 09.01.2018
Prevádzajúci: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 10.01.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
19.12.2017Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Titulok: Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
Predmet zmluvy:
Dodatok v dôsledku potreby rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce na oprave zastávky MHD Drobného, Šípová, Bzovicka, Nákupná zóna Lúky, najmä rozšírenie opravy povrchu nástupišťa MHD a stabilizácia podkladových vrstiev zastávky MHD.
29.11.2017Protokol č. 11 64 0695 17 00 o zverení majetku
Stručný popis: Protokol o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.1 Miestna obslužná komunikácia vrátane zelene
SO 01.2.1a Miestna obslužná komunikácia – oporný múr s protihlukovou stenou
SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01 Križovatka Račianska – prístupová komunikácia REDING
SO 01.2.2 Verejné osvetlenie
SO 01.2.8 Preložka napájacích vedení DP Bratislava
SO 02 Električkové priecestie
SO 02.1 Električkové priecestie – koľaj ako spätný vodič
SO 04 Prekládka uličných vpustov
SO 05.1A Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu
SO 05.2 Elektrická prípojka pre CDS
SO 06 Kamerový dohľad v križovatke s CDS
SO 08 Prekládka Verejného osvetlenia
23.11.2017Dodatok č. 1 (int. číslo MAGSP1700022) k Zmluve o dielo: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu
Stručný popis:
Dodatok zmluvy zabezpečuje rozšírenie stavebných prác o práce na odstránenie havarijného stavu narušených objektov horného hradu NKP hrad Devín, zistených koncom októbra 2017 (odstráni sa riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku, možnosť uvoľnenia kamenného deštruovaného muriva) predĺženie lehoty zhotovenia diela do 30.4.2018 a navýšenie ceny Diela. Cena za zhotovenie diela navýšená o sumu nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác na objektoch SO16 a SO17 na: cena (bez DPH) 149 900,76 €, cena celkom vrátane DPH 179 880,91 €
8.11.2017Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
9.10.2017Zmluva o združení č. 130/2017/ZoZ
Zmluva o združení za účelom zabezpečenia rekonštrukcie časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava - Vajnory.
rekonštrukcia časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch
Cena: Hlavné mesto SR Bratislava – 19.810,00 Eur vrátane DPH
Mestská časť Vajnory – 3.000,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 09.10.2017
Dátum zverejnenia: 10.10.2017
Zhotoviteľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
IČO: 00304565
Dátum platnosti: 11.10.2017
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
3.10.2017Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Stručný popis:Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Predmet zmluvy: Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa Cena: 40 818,89 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.10.2017
Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Dodávateľ:Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
IČO:31349307
Dátum účinnosti:dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
Dátum platnosti do: 30.11.2017
Zodpovedná osoba:Ing. Marcel Held
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
26.9.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/08 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/08 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Brnianska, Legionárska, vyradený úsek cesty III/00244 a Kremeľská ulica
26.9.2017Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava komunikácií Trenčianska, Račianska, Viedenska, Ovocná a chodník na Ružinovskej.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.